3 najčastejšie choroby z povolania a ich prevencia

Choroba z povolania je choroba, ktorá spadá do zoznamu chorôb z povolania  a vznikla pri vykonávaní práce. To musí potvrdiť špecialista na to určený. Ak sa tak stane, zamestnávateľ musí reagovať podľa zákona. Zamestnanca preloží alebo mu dá odstupné.

Medzi najčastejšie choroby z povolania patrí ochorenie končatín z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia. Je to takmer polovica všetkých hlásených chorôb z povolania. Druhou najčastejšou diagnózou je ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené prácou s vibrujúcimi nástrojmi. Tým je cca 18 %. Treťou najčastejšou chorobou z povolania je porucha sluchu z hluku, cca 9%.

Ako sa prejavujú choroby z povolania a aké skupiny zamestnancov sú najviac ohrozené?

Do skupiny najčastejšie hlásených chorôb z povolania  patrí syndróm karpálneho tunela. Prejavuje sa zvyčajne po niekoľkých rokoch práce bolesťami v zápästí, tŕpnutím prstov a ich znecitlivením. Typickými povolaniami s touto diagnózou sú kaderníčky, holičky, pedikérky, krajčírky, taktiež huslisti a gitaristi.  Ľudia dlhodobo pracujúci s PC myšou tiež patria medzi početnú skupinu, ktorá na toto ochorenie trpí.

Druhé najčastejšie ochorenie (hore uvedená) choroba z vibrácií, sa prejavuje na častiach tela, kde vibrácie pôsobia. Väčšinou sú postihnuté ruky zamestnanca, ktorý pracuje s vibrujúcimi nástrojmi (stavebníctvo, strojárska výroba, montáže). Toto ochorenie má viacero štádií. Medzi príznaky patrí bolesť rúk, prstov pri práci s nástrojmi, tuhnutie prstov a zbelenie prstov. Typickými povolaniami s týmito chorobami sú pracovníci z montážnych liniek, strojárskej a stavebnej výroby.

Tretie najčastejšie ochorenie (vyššie uvedená porucha sluchu z hluku) sa prejavuje najmä nedoslýchavosťou a zvukmi alebo pískaním v ušiach. Typickými pracoviskami sú stavebné areály, betonárky, strojárenská a hutná výroba, železničná doprava, kameňolomy a štrkopiesky.

Postup pri podozrení na chorobu z povolania

Ak má ošetrujúci lekár, ktorý poskytuje bežnú zdravotnú starostlivosť, podozrenie, že ochorenie jeho pacienta môže súvisieť s vykonávanou prácou, doporučí vyšetrenie u špecialistu. Jeho úlohou je túto skutočnosť overiť. Takéto ochorenie môže byť posudzované a hodnotené iba na špecializovanom pracovisku v odbore Pracovné lekárstvo.

Aké sú povinnosti zamestnávateľa, ak je zamestnancovi uznaná choroba z povolania? 

Zamestnávateľ je povinný zamestnanca, ktorému bola priznaná choroba z povolania, preradiť na iné vhodné pracovné miesto s ohľadom na jeho aktuálny zdravotný stav. Ak  iné vhodné miesto nemá, môže mu dať výpoveď alebo sa dohodnúť na skončení pracovného pomeru. V takom prípade však zamestnávateľ musí vyplatiť odstupné. Výška odstupného je podľa Zákonníka práce najmenej desaťnásobok priemerného mesačného platu zamestnanca.

Aké náhrady škody môže zamestnanec požadovať?

Ak bola zamestnancovi uznaná choroba z povolania, má nárok aj na náhradu škody. Tieto dávky vypláca sociálna poisťovňa. Je potrebné, aby si zamestnanec podal žiadosť. Môžu byť priznané tieto náhrady škody:

  • náhrada za bolesť
  • náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia
  • jednorazové vyrovnanie
  • úrazová renta
  • náhrada spojená s liečením

Prevencia/ochrana pred chorobami z povolania

Chorobám z povolania sa dá predchádzať realizáciou Zdravotného dohľadu formou Pracovnej zdravotnej služby. Základom sú vhodné pracovné podmienky, ktoré zamestnávateľ svojim zamestnancom zabezpečí. Neoddeliteľnou súčasťou je vypracovanie interných smerníc a ich dodržiavanie. Nutným krokom je zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov a používanie týchto prostriedkov samotnými zamestnancami. Sú to napríklad ochranné rukavice, helmy, chrániče sluchu na hlučnom pracovisku alebo ergonomická PC myš. Ak potrebujete poradiť, ktoré ochranné pracovné prostriedky by ste mali pre zamestnancov zabezpečiť, ozvite sa nám.