Havarijný plán pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

Pre koho havarijný plán určený?

Každý, kto nakladá s nebezpečnými odpadmi (NO) je povinný vypracovať havarijný plán, ktorý obsahuje podrobnosti o povinnostiach v prípade havárie.

Čo je jeho obsahom?

Jedná sa o dokument, ktorý stanovuje organizačný predpoklad a technické údaje pre postup v prípade havárie pri zhromažďovaní nebezpečného odpadu a pre vykonanie zásahov a opatrení zneškodnenia následkov havárie.

Keďže sa zameriava hlavne na likvidáciu následkov havárie v prípade úniku znečisťujúcich látok a sú v ňom uvedené zdravotné riziká pri kontakte so skladovaným nebezpečným odpadom zjednoduší Vám postup sanácie v prípade úniku. 

Zbaví Vás to možnej zodpovednosti za prípadné ohrozenie zdravia, životného prostredia či majetku, nakoľko každý kto prichádza do kontaktu alebo manipuluje s nebezpečným odpadom musí daný dokument podpísať, oboznámiť sa sním a je zabezpečená jeho dostupnosť na zhromaždiskách nebezpečného odpadu, v sklade nebezpečného odpadu, aby sa s ním v prípade potreby vedeli riadiť zamestnanci.

Monika Malá

Manažér divízie Odpady

Garancia kvality

Ak nastane únik nebezpečných látok každý musí vedieť včas zasiahnuť. Zabudnite na problémy a nechajte si tímom odborníkov na danú oblasť vypracovať Havarijný plán pre nakladanie s NO.