Nehnuteľnosť s Eternitom na streche ?

Typickou vlastnosťou azbestu je nehorľavosť a čiastočne žiaruvzdornosť, azbest je pevný a ohybný, dajú sa z neho tkať tkaniny, je odolný voči kyselinám aj zásadám, azbest nemá charakteristický zápach ani chuť a jeho vlákna sa dobre viažu s cementom. Azbest zmiešaný s cementom v pomere 1:9  tvorí  zmes nazývanú azbestocement tiež používanú v oblasti strešných krytín pod obchodným názvom ETERNIT – materiál s dlhou trvanlivosťou, stabilitou a požiarnou bezpečnosťou. Azbest našiel uplatnenie v mnohých ďalších odvetviach.

Nebezpečné vlastnosti azbestu sa prejavujú, ak dôjde k narušeniu jeho štruktúry a uvoľnené vlákna sa dostávajú do vzduchu a sú vdychované do pľúc. So zvyšujúcou sa dĺžkou expozície sa riziko ochorenia samozrejme zvyšuje.

Zdravotné riziká alebo aké ochorenia môže azbest spôsobiť?

Choroby, ktoré sa spájajú s azbestom, sú jednak nenádorové ochorenia pľúc (azbestóza, hyalinóza), hlavne však nádorové ochorenia (mezotelióm, karcinóm pľúc).

Pôvodné zmienky o zdravotných problémoch sa vzťahujú k azbestóze, pľúcnej progresívnej fibróze, ktorá postihuje pracovníkov vo vysokej expozícii azbestu. Trvalo relatívne dlho, než sa preukázala priama súvislosť medzi azbestom a pľúcnymi ochoreniami. Dôvodom je relatívne dlhá latencia medzi expozíciou vznikom ochorenia, často pracovník už v tom čase nepracoval v riziku azbestu, ale ochorenie sa napriek tomu objavilo, pretože aj po ukončení expozície ochorenie ďalej postupuje.

Azbestóza vzniká po dlhodobej expozícii vysokým koncentráciám azbestových vlákien. Postupne vzniká progresívna fibróza pľúc, ktorá vedie k závažnej dýchavičnosti. Hyalinóza býva skôr bezpríznakovým ochorením, len na rtg obraze sa nájdu pleurálne pláty, ktoré vznikajú ako reakcia na prítomnosť azbestových vlákien. Môže byť však komplikovaná akútnou pleiritídou, vyskytujúcou sa aj opakovane. Sama o sebe prebieha tiež asymptomaticky, ale pokiaľ sa opakuje, môže dôjsť k difúznemu zhrubnutiu pleury.

Problém nádorových ochorení pľúc, ktoré môžeme dať do súvislosti s expozíciou azbestu (karcinóm pľúc, mezoteliom) je v tom, že nádory pľúc patria všeobecne k najčastejším nádorom predovšetkým u mužov. Mezoteliom sa najčastejšie objavuje po veľmi dlhej latencii  30 – 50 rokov od expozície.

Ďalší problém pri overení súvislosti medzi expozíciou azbestu a vznikom zdravotných problémov je fakt, že exponovaný nemusí byť len pracovník. Ak nie je alebo nebol dodržaný systém výmeny pracovných odevov, mohol pracovník priniesť azbestové vlákna domov a exponovať ďalších rodinných príslušníkov.

Azbest na rozdiel od „klasických“ karcinogénov nezasahuje do genetickej výbavy bunky, ovplyvňuje však ďalšie správanie a procesy v bunke, ktoré môžu vyústiť až do vzniku nádorového procesu – mezoteliomu. Hovoríme o epigenetickom pôsobení, o epigenetickom karcinogéne.

Pre vznik bronchogénneho karcinómu sú podstatné aj ďalšie rizikové faktory, predovšetkým fajčenie. Azbest a cigaretový dym sa vzájomne potencujú, takže fajčiar exponovaný profesionálne azbestu má 50x až 90x väčšiu šancu na vznik karcinómu pľúc.

Špecifickým nádorom spájaným prakticky výhradne s azbestom je mezotelióm (pleury alebo peritonea), nádor so zlou prognózou a veľmi dlhou latenciou. V tomto prípade sa fajčenie neuplatňuje ako ďalší rizikový faktor. Hoci spracovanie a produkcia výrobkov z azbestu skončila v polovici 90. rokov, stále mierne pribúda novo diagnostikovaných mezoteliómov.

Ľudia, ktorí boli vystavení vplyvu azbestu (v práci, vplyvom životného prostredia – havárie alebo doma prostredníctvom kontaktu s osobou, ktorá s azbestom prichádza do styku) môžu pociťovať nasledujúce príznaky:

  • Dýchacie ťažkosti (dýchavičnosť, sipot, chrapot)
  • Zhoršujúci sa kašeľ
  • Vykašliavanie krvi z pľúc
  • Bolesť v hrudníku
  • Sťažené  prehĺtanie
  • Opuchy krku alebo tváre
  • Nechutenstvo a pokles hmotnosti
  • Únava a chudokrvnosť

Legislatíva a ako postupovať pri odstránení azbestovej strechy

Ideálnym spôsob, ako predchádzať rizikám, je zamedziť prístup k oblasti, kde sa vyskytuje azbest a zbaviť sa ho.

Likvidáciu azbestu sa neodporúča vykonávať vlastnými silami. Práca s azbestom, ako vysoko karcinogénnym materiálom, podlieha hygienickému dozoru, t. z. každá manipulácia s azbestovým materiálom musí byť posúdená príslušným orgánom na ochranu zdravia v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorým je Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. 

Stavebné materiály obsahujúce azbest sú podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 365/2015 Z. z. ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov, zaradené do kategórie – Nebezpečný odpad. Preto pri odstraňovaní materiálov obsahujúcich azbest je nutné využiť výlučne firmu, ktorá má oprávnenie manipulovať s týmto odpadom. Likvidácia azbestu je činnosť, ktorú môžu vykonávať len špecializované spoločnosti a vyškoleným personálom s odbornou spôsobilosťou na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi, ktoré ich môžu zneškodniť len na skládkach nebezpečného odpadu.

Samotný pracovný postup a jednotlivé kroky pri práci na odstraňovaní eternitovej strechy navrhne v súlade s nariadením vlády č. 253/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci, a nechá schváliť Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva spoločnosť, ktorá ma špecializáciu na takúto činnosť. Je potrebné počítať aj s 30 dňovou lehotou na získanie potrebných povolení na odbornú demontáž materiálov obsahujúcich azbest.

Aké sú sankcie?

Za nedodržanie predpísaného postupu pri likvidácii, hrozia za azbest vysoké pokuty.

Konkrétne ak právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ bude vykonávať takéto práce v rozpore s platnými právnymi predpismi, dopustí sa správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci podľa § 57 ods. 29 písm. g) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za čo im bude uložená pokuta vo výške 2 000 EUR – 120 000 EUR.

Zákon č. 79/2015 o odpadoch hovorí, že občanovi, ktorý by nakladal svojvoľne s nebezpečným odpadom a uložil by ho na čiernej skládke, hrozí pokuta do 2 500 EUR a následná likvidácia nebezpečného odpadu v súlade s legislatívou na jeho náklady (spravidla je oveľa drahšie vykonať sanáciu takejto čiernej skládku, ako samotná pokuta), pričom by sa mohol vystaviť aj trestnému stíhaniu za ohrozenie verejného zdravia.

Nepodliehať panike!

Na likvidáciu azbestovej „eternitovej“ strechy alebo iných súčastí obsahujúci azbest je nutné zavolať autorizovanú spoločnosť, ktorá krytinu odborne rozoberie a zabezpečí aj jej likvidáciu v súlade so súčasne platnou legislatívou.

Je to jediná možnosť ako ochrániť zdravie seba, svojho okolia (vrátane susedov a ich detí) a zároveň sa vyhnúť vysokým pokutám alebo až trestnému stíhaniu. Pri náhodnom kontakte s azbestom je potrebné zachovať pokoj, manipuláciu obmedziť na minimum aby sa zabránilo uvoľňovaniu škodlivých azbestových vlákien.

V súčasnosti sú na trhu strešné krytiny, ktoré nesú obchodný názov „Eternit“, no sú bez obsahu azbestu. V štruktúre materiálu ho nahradili celulózové vlákna alebo iné vlákna organického pôvodu a teda nepredstavujú takú hrozbu ako pôvodný azbestocementý eternit.

Aký užitočný bol tento príspevok?

Kliknutím na hviezdičku ho ohodnotíte!

Priemerné hodnotenie 5 / 5. Počet hlasov: 13

Zatiaľ žiadne hlasy! Buďte prvý, kto ohodnotí tento príspevok.

Prihláste sa na odber noviniek