Prevádzkový poriadok

Mať vypracovaný Prevádzkový poriadok (ďalej PP), je jednou zo zákonných povinností veľkej skupiny firiem. Netýka sa však každej prevádzky. Zákon  presne určuje, ktoré prevádzky ho musia mať a ktoré prevádzky ho naviac musia nechať aj schváliť na RUVZ. Ako na to ? Radi vám pomôžeme zorientovať sa v tejto problematike a poskytneme vám krátky návod.

Na ktoré prevádzky sa vzťahuje zákonná povinnosť mať Prevádzkový poriadok?

 • zariadenia spoločného stravovania
 • ubytovacie zariadenia
 • poskytovatelia zdravotnej starostlivosti
 • zariadenia pre deti a mládež
 • telovýchovno-športové zariadenia
 • prevádzkovatelia umelých a prírodných kúpalísk
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo
 • zariadenia sociálnych služieb

Vyššie je uvedený  zoznam prevádzok, ktoré musia mať vypracovaný Prevádzkový poriadok. Ak ste v zozname nenašli vašu prevádzku, skontrolujte, či ju nenájdete v nasledujúcom zozname, ktorý pomenúva riziko, ktorému môže byť váš zamestnanec vystavený.

Mgr. Zuzana Obernauerová

Manažér divízie PZS

Prevádzky s uvedeným rizikom, kde musí byť Prevádzkový poriadok

 • pracoviská s výskytom chemických a biologických faktorov
 • pracoviská s výskytom hluku
 • pracoviská s faktorom vibrácií
 • pracoviská s výskytom manipulácie s bremenami 
 • pracoviská so záťažou teplom alebo chladom

Ako vypracovať Prevádzkový poriadok?

Keď viete, že potrebujete mať vypracovaný PP, tak vám pomôžeme ho vypracovať ako poskytovatel Pracovnej zdravotnej služby (PZS). Nakoľko PP musí mať určité náležitosti a formu, je to obyčajne odborná práca na niekoľko dní.

Prevádzkový poriadok je potrebné schváliť na RUVZ, ktorých prevádzok sa to týka ?

Ak si nie ste istý, či sa táto povinnosť vzťahuje aj na vašu prevádzku, radi vám poradíme a na základe údajov od vás posúdime potrebu schválenia PP. Ak patríte do tejto kategórie, stačí vyplniť formulár, ktorý sa nachádza na web stránkach RUVZ, vyplniť ho a zaslať na RUVZ spoločne s jedným exemplárom vášho PP. Cena tejto služby je 50€, ktorú zaplatíte vo forme kolku. Pokiaľ neviete, ako na to, aj v tom vám radi pomôžeme a nasmerujeme na správne kroky. 

Čo s vypracovaným a schváleným Prevádzkovým poriadkom?

Prevádzkový poriadok je potrebné umiestniť na miesto, kde bude dostupný pre všetkých, ktorý prevádzku využívajú, jak pre zamestnancov, tak pre návštevníkov. V prípade kontroly ste povinný PP predložiť k nahliadnutiu kontrolnému orgánu. 

Ako často je potrebné aktualizovať Prevádzkový poriadok ?

PP ste povinný aktualizovať v prípade, ak sa v prevádzke uskutočnia nejaké zmeny. Týka sa to  stavebných zmien a úprav, personálnych zmien- nové pracovné pozície, alebo zmeny  v pracovných postupoch. Aj v tomto prípade vám radi pomôžeme a zbavíme vás starostí so zapracovaním zmien do PP.

Aké sú sankcie za porušenie tejto zákonnej povinnosti ?

Nevypracovanie PP ako aj jeho schválenie, ak je potrebné, sa považuje za „správny delikt“. Za toto porušenie môžete byť sankcionovaný a to finančným postihom vo výške 150€-20.000€. Vypracovanie PP je pomerne komplikovaná záležitosť a patrí do rúk odborníka. Náš tím odborníkov vám  rád pomôže s vypracovaním PP, čím ušetríme váš  čas a peniaze za prípadné sankcie.