Prípadová štúdia ODPADY

Klientom je výrobná spoločnosť zo stredného Slovenska so zameraním na kovovýrobu s počtom cca 20 zamestnancov. Za posledné dva roky sa objem výroba takmer zdvojnásobil, čoho následkom bolo aj zvýšené množstvo produkcie odpadov.

Výroba prebieha vo vlastných priestoroch s použitím rôznych chemických prísad na úpravu kovov. Samotné odpady či prísady boli voľne uložené vo výrobnej hale, bez konkrétneho označenia, nakoľko im toto nastavenie dlhodobo vyhovuje. V danom prípade sa však jedná o nesprávne zaradenie odpadov podľa katalógu odpadov, kde minimálna výška sankcie je v zmysle zákona od 500 až do 50 000€.

Veľmi závažným nedostatkom bola aj neexistencia skladu nebezpečného odpadu s absentujúcou akoukoľvek dokumentáciou. Hotové výrobky sú ďalej expedované ako na trh tuzemský tak aj zahraničný. Na ich výrobu dovážajú materiál prevažne zo zahraničia na paletách a balený v papierových obaloch. V prevádzke je značná produkcia ako kovového odpadu, tak aj papierového a hlavne nebezpečného odpadu o čom však nemali vedomosť.

Platia vysoké poplatky za odvoz všetkých druhov odpadov – odovzdávajú ich však viacerým spoločnostiam, s ktorými majú zmluvy uzatvorené viac ako 10rokov. Kvartálne poplatky organizácii zodpovednosti výrobcov sa po zvýšení cien a hlavne zvýšení objemu výroby takmer zdvojnásobili.

V spoločnosti sme v prvom kroku nastavili správnu evidenciu odpadov so zameraním na označovanie a zaradenie odpadov v zmysle katalógu odpadov. Zaviedli sme systém včasného odosielania sprievodných listov nebezpečných odpadov na príslušné okresné úrady. Zriadili sme sklad nebezpečného odpadu v zmysle vyhlášky a vypracovali súvisiace opatrenia pri nakladaní s nebezpečným odpadom (havarijný plán). 

Podarilo sa nám aj výrazne znížiť náklady a to viacerými spôsobmi:

A) zrealizovali sme tender na výber spoločnosti na odvoz odpadu, ktorý momentálne zastrešuje jedna spoločnosť s pôsobnosťou na území SR, čím sme sumárne znížili náklady o cca 20% za odvoz odpadu oproti pôvodným.

Nakoľko sa množstvo papiera hromadilo v priestoroch prevádzky, ktorý pochádzal z balenia výrobkov, navrhli sme možnosť zníženia jeho produkcie a to odovzdávaním tohto odpadu zamestnancom. K tomuto kroku sme vybavili na Okresnom úrade súhlas na odovzdávanie odpadu vhodného na využitie v domácnosti a zaškolili sme personál na vedenie potrebnej evidencie.

 

B) sekundárne sme sa zamerali na poplatky Organizácii zodpovednosti výrobcov, kde sme identifikovali pri vykonávanom audite závažnú chybu. Pri vypĺňaní údajov o importe a exporte nebolo správne uvádzané množstvo exportu obalov do zahraničia. Toto samozrejme malo za následok zníženie celkového vyprodukovaného množstva obalov čoho následkom bolo zníženie kvartálnej sumy o 15% za kvartál.

Referencia riaditeľa firmy

Spoluprácu si veľmi pochvaľujem, nakoľko sa môžem plne venovať výkonu svojej činnosti. Po finančnej úspore zavedením systému odpadového hospodárstva Vašou spoločnosťou som požiadal aj o certifikáciu ISO 14 001, ktorou momentálne úspešne disponujem. Zhodou okolností na základe udania bývalým zamestnancom bola v spoločnosti vykonávaná aj kontrola súladu v zmysle zákona o odpadoch. Kontrola našťastie dopadla bez porušení a preto môžem vašu spoločnosť vrelo odporúčať.

Spätná väzba experta MG odpady

V spoločnosti sme pri úvodnom audite identifikovali nedostatky rôznej závažnosti. Ich stav si vyžadoval okamžitú pozornosť. Po aplikovaní potrebných krokov momentálne vieme u klienta garantovať súlad s legislatívou a tým predchádzať prípadným sankciám. Toto vieme dlhodobo zaručiť pravidelným monitoringom aktuálneho stavu odpadového hospodárstva a vypracovanou dokumentáciou slúžiacou ako návod na jej implementáciu. Jedná sa o individuálne postupy pre klienta v jednotlivých segmentoch odpadového hospodárstva. Ako bonusom bola okamžitá úspora finančných prostriedkov, ktoré sme dosiahli správnym nastavením procesov.