Prípadová štúdia ODPADY

Klientom je výrobná spoločnosť zo stredného Slovenska so zameraním na kovovýrobu s počtom cca 20 zamestnancov. Za posledné dva roky sa objem výroba takmer zdvojnásobil, čoho následkom bolo aj zvýšené množstvo produkcie odpadov.

Výroba prebieha vo vlastných priestoroch s použitím rôznych chemických prísad na úpravu kovov. Samotné odpady či prísady boli voľne uložené vo výrobnej hale, bez konkrétneho označenia, nakoľko im toto nastavenie dlhodobo vyhovuje. V danom prípade sa však jedná o nesprávne zaradenie odpadov podľa katalógu odpadov, kde minimálna výška sankcie je v zmysle zákona od 500 až do 50 000€.

Veľmi závažným nedostatkom bola aj neexistencia skladu nebezpečného odpadu s absentujúcou akoukoľvek dokumentáciou. Hotové výrobky sú ďalej expedované ako na trh tuzemský tak aj zahraničný. Na ich výrobu dovážajú materiál prevažne zo zahraničia na paletách a balený v papierových obaloch. V prevádzke je značná produkcia ako kovového odpadu, tak aj papierového a hlavne nebezpečného odpadu o čom však nemali vedomosť.

Platia vysoké poplatky za odvoz všetkých druhov odpadov – odovzdávajú ich však viacerým spoločnostiam, s ktorými majú zmluvy uzatvorené viac ako 10rokov. Kvartálne poplatky organizácii zodpovednosti výrobcov sa po zvýšení cien a hlavne zvýšení objemu výroby takmer zdvojnásobili.

V spoločnosti sme v prvom kroku nastavili správnu evidenciu odpadov so zameraním na označovanie a zaradenie odpadov v zmysle katalógu odpadov. Zaviedli sme systém včasného odosielania sprievodných listov nebezpečných odpadov na príslušné okresné úrady. Zriadili sme sklad nebezpečného odpadu v zmysle vyhlášky a vypracovali súvisiace opatrenia pri nakladaní s nebezpečným odpadom (havarijný plán). 

Podarilo sa nám aj výrazne znížiť náklady a to viacerými spôsobmi:

A) zrealizovali sme tender na výber spoločnosti na odvoz odpadu, ktorý momentálne zastrešuje jedna spoločnosť s pôsobnosťou na území SR, čím sme sumárne znížili náklady o cca 20% za odvoz odpadu oproti pôvodným.

Nakoľko sa množstvo papiera hromadilo v priestoroch prevádzky, ktorý pochádzal z balenia výrobkov, navrhli sme možnosť zníženia jeho produkcie a to odovzdávaním tohto odpadu zamestnancom. K tomuto kroku sme vybavili na Okresnom úrade súhlas na odovzdávanie odpadu vhodného na využitie v domácnosti a zaškolili sme personál na vedenie potrebnej evidencie.

 

B) sekundárne sme sa zamerali na poplatky Organizácii zodpovednosti výrobcov, kde sme identifikovali pri vykonávanom audite závažnú chybu. Pri vypĺňaní údajov o importe a exporte nebolo správne uvádzané množstvo exportu obalov do zahraničia. Toto samozrejme malo za následok zníženie celkového vyprodukovaného množstva obalov čoho následkom bolo zníženie kvartálnej sumy o 15% za kvartál.

Referencia riaditeľa firmy

Spoluprácu si veľmi pochvaľujem, nakoľko sa môžem plne venovať výkonu svojej činnosti. Po finančnej úspore zavedením systému odpadového hospodárstva Vašou spoločnosťou som požiadal aj o certifikáciu ISO 14 001, ktorou momentálne úspešne disponujem. Zhodou okolností na základe udania bývalým zamestnancom bola v spoločnosti vykonávaná aj kontrola súladu v zmysle zákona o odpadoch. Kontrola našťastie dopadla bez porušení a preto môžem vašu spoločnosť vrelo odporúčať.

Spätná väzba experta MG odpady

V spoločnosti sme pri úvodnom audite identifikovali nedostatky rôznej závažnosti. Ich stav si vyžadoval okamžitú pozornosť. Po aplikovaní potrebných krokov momentálne vieme u klienta garantovať súlad s legislatívou a tým predchádzať prípadným sankciám. Toto vieme dlhodobo zaručiť pravidelným monitoringom aktuálneho stavu odpadového hospodárstva a vypracovanou dokumentáciou slúžiacou ako návod na jej implementáciu. Jedná sa o individuálne postupy pre klienta v jednotlivých segmentoch odpadového hospodárstva. Ako bonusom bola okamžitá úspora finančných prostriedkov, ktoré sme dosiahli správnym nastavením procesov.

Ako užitočná je táto prípadová štúdia pre Vás?

Kliknutím na hviezdičku ju ohodnotíte!

Priemerné hodnotenie 5 / 5. Počet hlasov: 13

Zatiaľ žiadne hlasy! Buďte prvý, kto ohodnotí tento príspevok.