Prípadová štúdia PZS

Klientom je obchodná firma so spotrebným tovarom zo západného Slovenska. Na trhu je 12 rokov a má 33 zamestnancov. Základnými útvarmi organizačnej štruktúry sú manažment, obchodné oddelenie, sklad, doprava a back office.

S klientom sme začali komunikovať na podnet nového riaditeľa, ktorý prebral firmu po svojom predchodcovi a „zdedil“ aj problém dlhodobo práceneschopného skladníka. Spomínaný zamestnanec údajnú diagnózu (poškodenie chrbtice, resp. platničky) prezentoval ako dôsledok dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia pri práci v sklade. Avizoval, že bude od firmy žiadať náhrady v oblasti bolestného a zníženia spoločenského uplatnenia a tiež úhradu nákladov na liečenie.

Keďže tieto náhrady môžu dosiahnuť sumu v desiatkach tisícoch EUR, nový riaditeľ sa obrátil na našu spoločnosť ako poskytovateľa Pracovnej zdravotnej služby.

Požiadal nás, aby sme mu pomohli tento problém vyriešiť. Pri analýze uvedeného prípadu sme zistili, že:

 • v rámci auditu PZS neboli špecifikované kategórie rizika pre danú pracovnú pozíciu, tým pádom nebol určený typ lekárskej prehliadky a jej povinná periodicita
 • uvedený skladník mal v personálnych podkladoch doklad o vstupnej prehliadke od svojho obvodného lekára, ktorá mala výstup Spôsobilý, pričom ale zjavne lekár nemal k dispozícii popis pracovného miesta a kategorizáciu rizika pracovnej pozície (keďže nebola vypracovaná)
 • od svojho nástupu (cca 7 rokov) nebol na žiadnej opakovanej prehliadke, čiže nie je žiadny záznam o zhoršujúcom sa stave v kontexte rizika pracoviska u daného zamestnanca.

Tento právny stav (neexistencia dokumentácie s popisom rizika, resp. nerealizovanie korektných vstupných a cyklických preventívnych prehliadok) by pravdepodobne viedlo k úspešnému nárokovaniu horeuvedených náhrad zo strany zamestnanca. Nový riaditeľ spoločnosti chcel predísť opakovaniu tohto problému a rozhodol sa, že „dá do poriadku“ všetko ohľadom Pracovnej zdravotnej služby. Na základe toho sme v najbližších dvoch mesiacoch realizovali audit pracovísk. 

Výsledkom auditu a jeho implemetácie bolo:

 1. vypracovanie dokumentácie a kategorizácie rizík daných pracovných pozícií
 2. stanovenie rozsahu preventívnych prehliadok a ich periodicity
 3. nastavenie realizácie povinných školení Prvej pomoci

V rámci analýz rizika daných pracovných pozícií sme sa dostali k informácii (od kolegu skladníka), že spomínaný zdravotný problém nevznikol na pracovisku, ale pri práci v lese. Dotyčný to spomenul kolegom pred niekoľkými mesiacmi, vrátane plánu to prezentovať ako chorobu z povolania. Toto zistenie zásadne zjednodušilo riešenie hore uvedeného problému.

Problém sa vyriešil pohovorom s dotyčným skladníkom za účasti firemného právnika, ktorý bol upozornený na možnosť podania trestného oznámenia pre trestný čin podvodu. Skladník priznal reálny stav a podozrenie na chorobu z povolania bolo irelevantné. 

V rámci pokračujúcej spolupráce sme v uvedenej firme riešili:

 • organizáciu vstupných a cyklických zdravotných prehliadok
 • reaudit pracovísk pri rozšírení firmy o nové priestory
 • organizáciu školení Prvej pomoci
 • ergonómiu pracovísk (svetelnosť, farba osvetlenia, organizáciu pracoviska)
 • ergonómiu pracovného stola (vhodná pracovná stolička, podložky pod nohy, výška monitora, gélová podložka pod zápästie)
 • Deň zdravia (event v rámci firemného teambuildingu)

Sumár za 3,5 roku spolupráce

1) zbavili sme riaditeľa firmy súčasných a budúcich problémov

 • eliminovali sme riziko náhrad za chorobu z povolania (ušetrené 25-30.000€)
 • znížili sme riziko budúcich problémov v oblasti chorôb z povolania 

2) zlepšili sme pracovné podmienky, ktorých dôsledkom je nárast produktivity firmy

 • zlepšili sme podmienky pracovného prostredia, pokles fluktuácie (z 24,3%) na 8,3%
 • znížili sme objem práceneschopnosti z 10,8% na 4,7%

Referencia riaditeľa firmy

Po prevzatí pozície som bol konfrontovaný s nepríjemným stavom údajnej choroby z povolania nášho skladníka. V dôsledku toho hrozilo, že firma príde o veľké peniaze a dotyčný sa ešte môže stať „vzorom“ pre kolegov. Vďaka expertom z MG PZS, s.r.o. sa nám podarilo túto situáciu skvele zvládnuť. S ich podporou sme zaviedli štandardy Pracovnej zdravotnej služby v našej spoločnosti ako prevenciu podobných problémov. Ľudia z MG PZS, s.r.o. ma skutočne zbavili problémov a rizík v oblasti bezpečnosti práce, môžeme sa sústrediť na náš core business.“

Spätná väzba auditora MG PZS

„Pri úvodnej analýze sme našli zanedbaný stav dokumentácie s formálnym zaradením všetkých zamestnancov do rizikovej kategórie 1. Autorom bol bývalý bezpečnostný technik, ktorý novelou zákona v 2017 stratil oprávnenie na výkon PZS. Napriek tomu poskytoval tieto služby ďalej  a to na neprofesionálnej úrovni. Počas spolupráce sa nám podarilo nastaviť štandardy v oblasti PZS, zaradili sme zamestnancov do správnych kategórií rizika. Chodia na vstupné a cyklické preventívne prehliadky, navštevujú povinné školenia Prvej pomoci. S novým manažmentom sme vytvorili vhodné prostredie na rast produktivity a výkonnosti zamestnancov, resp. na elimináciu chorôb z povolania či sekundárnych problémov a ťažkostí.“

Ako užitočná je táto prípadová štúdia pre Vás?

Kliknutím na hviezdičku ju ohodnotíte!

Priemerné hodnotenie 4.8 / 5. Počet hlasov: 8

Zatiaľ žiadne hlasy! Buďte prvý, kto ohodnotí tento príspevok.