Pracovná zdravotná
služba

PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

Ponúkame prostredníctvom našich odborníkov a zmluvných partnerov komplexnú paletu služieb v oblasti zdravotného dohľadu formou Pracovnej zdravotnej služby (PZS), v kategórii rizika 1 a 2.

Ponúkame

01.

Posudková činnosť

Na základe zdravotno-hygienického auditu navrhneme optimalizáciu pracovných podmienok vašich zamestnancov tak, aby bol minimalizovaný negatívny vplyv práce a pracovného prostredia na ich zdravie, spracujeme komplexnú odbornú dokumentáciu a navrhneme opatrenia.

02.

Dohľad nad pracovnými podmienkami

Pravidelný monitoring pracovných podmienok vo vzťahu k práci, na ich základe a na základe zhodnotenia rizík spracovanie kategorizácie jednotlivých pracovných pozícií .

03.

Poradenská činnosť

Sme profesionálny partner pri riešení akýchkoľvek otázok spojených s PZS, poradenstvo pri mimoriadnych situáciách, ktoré sa týkajú ochrany zdravia vašich zamestnancov.

Poskytneme zamestnávateľovi poradenstvo pri zriaďovaní pracovísk z pohľadu minimalizácie rizikových faktorov, resp. pri komunikácii s odbornými a kontrolnými orgánmi štátu.

04.

Vzdelávacia činnosť

Profesionálne služby poskytujeme našim klientom aj v oblasti vzdelávania. V spolupráci so zmluvnými partnermi zabezpečíme pre zamestnancov našich zákazníkov pravidelné školenia vodičov a Prvej pomoci, ktoré  Vám vieme na mieru, podľa vašich požiadaviek, zorganizovať pre jednotlivcov, aj pre celé skupiny. Školenia môžeme spojiť do komplexného balíka Deň zdravia.

05.

Pracovné poriadky

Náš expertný tím spracuje pracovné poriadky podľa aktuálnych potrieb klienta na prevádzky aj podľa jednotlivých rizikových faktorov.

06.

Lekárske prehliadky

Na základe kategorizácie práce a výsledkov zdravotno-hygienického auditu pracovísk vypracujeme návrh rozsahu a periodicity lekárskej prehliadky pre každého zamestnanca, preberieme manažment prehliadok formou nášho call centra, a zabezpečíme prehliadky vo vzťahu k práci prostredníctvom nášho zmluvného partnera Mediconet s. r.o., na celom území SK za účelom posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu.

Školenia a vzdelávanie

V kurzoch Prvej pomoci a pre vodičov dokážeme pre vašich zamestnancov v spolupráci s našim zmluvným partnerom pripraviť pomocou profesionálov v danej oblasti zaujímavé a pútavé školenie, obsahom ktorého sú činnosti, ktoré môžu pomôcť záchrane života na pracovisku, pri autonehode i v rodine.

Školenie Prvej pomoci

Naučíme vás nezaváhať v situáciách, kedy doslova sekundy rozhodujú o živote človeka. Vďaka našim kurzom môže každý získať zručnosti potrebné na to, aby v prípade potreby vedel pomôcť.

Kurzy Prvej pomoci organizujeme ako školenia zo zákona k výkonu povolania.

Školenie vodičov „referentských“ vozidiel

Zamestnávateľ je povinný pravidelne (min. 1 x za 24 mesiacov), preukázateľne a zrozumiteľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi a ostatnými predpismi na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vodiča.

Deň zdravia

Pre zamestnancov vašej spoločnosti môžeme zorganizovať Deň zdravia (na pracovisku), s programom podľa vašich požiadaviek, napr.:

Akciu Deň zdravia môžeme spojiť:

Na tieto akcie môžeme zabezpečiť profesionálnu podporu a atrakcie.

Krízový pandemický plán

Krízový pandemický plán je dokument, ktorý je manuálom pre správanie Vašich zamestnancov počas priebehu jednotlivých fáz pandemickej krízy. Umožní predísť šíreniu vírusu vo Vašej spoločnosti a tým zabráni vzniku prípadným škodám.


Pandemicky plán je nadstavbou aktuálnej legislatívy (vrátane posledných Uznesení a Opatreni UVZ SR, resp Krízoveho stabu a Pandemickej komisie). Pandemický plán nie je právnou rešeršou aktuálnych požiadaviek. Je našim návrhom riešenia krízových situácií vo firme.


Pandemický plán je otvorený materiál, ktorý si klient môže upraviť podľa vlastných požiadaviek a interných možností, resp. musí upraviť, pokiaľ nejaké rozhodnutie štátnych orgánov zásadne zmení podmienky (doporučený krok sa zmení na povinný).


Vypracovávame ho pre spoločnosti „na kľúč“ – s presnou špecifikáciou konkrétnych skupín zamestnancov a pracovných podmienok (práca v back office, open office, exteriér, zákaznícky priestor, bežná prevádzka, mimopracovné aktivity, stravovanie a pod.)

Napíšte nám

Ak máte záujem o bližšie informácie o našich riešeniach alebo ste náš zákazník a potrebujete pomôcť, zadajte kontakt na Vás v nižšie uvedenom formulári a my Vás budeme kontaktovať späť.

Na ochrane Vašich osobných údajov nám záleží. Pre bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov kliknite TU