Všeobecné obchodné podmienky pre GDPR

Všeobecné obchodné podmienky pre GDPR

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

na poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov a na vypracovanie príslušnej dokumentácie v zmysle právnych predpisov o ochrane osobných údajov

2/2021

Článok I

Úvodné ustanovenia

MG GDPR, s.r.o., so sídlom Legionárska 14, 911 01 Trenčín, IČO: 52 438 996, zapísaná v OR SR Trenčín, odd.: Sro, vl. č.: 38632/R (ďalej aj ako „MG GDPR“ alebo „poskytovateľ“) vydáva všeobecné podmienky na poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov a na vypracovanie príslušnej dokumentácie v zmysle právnych predpisov o ochrane osobných údajov 2/2021 (ďalej aj ako „VOP“).

Uzatvorením zmluvy vzniká zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorého predmetom je poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov v rozsahu dohodnutom v zmluve (ďalej aj ako „služby“) a v zmysle platných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.

Tieto podmienky upravujú ich rozsah, spôsob a podmienky poskytovania služieb, práva a povinnosti plynúce zo zmluvného vzťahu pre poskytovateľa i objednávateľa. 

Článok II

Predmet záväzku a rozsah služieb

 

Predmetom zmluvy je vykonanie analýzy spracúvania osobných údajov a poskytovanie periodických a pravidelných poradných, odborných a podporných služieb v oblasti ochrany osobných údajov (ochrana osobných údajov ďalej aj ako „OOÚ“) v súlade s nariadením EURÓPSKEHO  PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  (ďalej aj ako „nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon OOÚ“) (ďalej spolu aj ako „príslušné predpisy“), ktorých vymedzenie, popis a rozsah je uvedený nižšie.

Rozsah poskytnutých služieb je stanovený zmluvou.

Predmetom zmluvy je najmä vykonanie analýzy u objednávateľa, zhodnotenie stavu a zadefinovanie povinností vyplývajúcich zo zákona a poskytnutie úkonov v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve.

Poskytovateľ poskytne jednotlivé výkony v rozsahu uvedenom v zmluve. Jednotlivé úkony, ktorých vykonanie si zmluvné strany nedohodli a ktoré neskôr poskytovateľ objednávateľovi odporučí, poskytne poskytovateľ na základe samostatnej objednávky objednávateľa.

Rozsah poskytovaných služieb je určený konkrétnou zmluvou formulárového typu.

Medzi služby v oblasti ochrany osobných údajov patrí:

 1. Vykonanie analýzy podkladov pre vypracovanie dokumentácie a poskytnutie služieb k ochrane osobných údajov (ďalej aj ako „analýza“) dohodnutým spôsobom
 2. Vypracovanie dokumentácie GDPR v súlade s nariadením EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ďalej aj ako „nariadenie GDPR
 • Odovzdanie dokumentácie GDPR elektronicky
 1. Odovzdanie dokumentácie spolu s osobnou interpretáciou – tzv. osobné odovzdanie
 2. Servis v oblasti OOÚ – ďalej označované aj ako odborné, podporné periodické služby

Poskytovateľ vykoná analýzu, poskytne služby a ak sa zmluvné strany na tom dohodli, tak vypracuje dokumentáciu v súlade s nariadením GDPR a jemu prislúchajúcimi právnymi predpismi a za podmienok uvedených vo VOP.

 1. Vypracovanie dokumentácie GDPR

Ak sa zmluvou zmluvné strany dohodli na vypracovaní dokumentácie GDPR platí nasledovné:

Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa definovať bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov prevádzkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov prevádzkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje, po zhodnotení na základe analýzy, a to vypracovaním dokumentácie.  Dokumentácia GDPR predstavuje súbor dokumentov, ktoré sú vypracované pre objednávateľa ako prevádzkovateľa informačných systémov a ktorých implementáciou objednávateľ naplní povinnosti vyplývajúce z príslušných predpisov. Jednotlivé povinnosti vymenúva poskytovateľ na základe hodnotenia analýzy spracúvania osobných údajov vypracovanej poskytovateľom za poskytnutej súčinnosti objednávateľa. Súbor týchto dokumentov pre účely výkladu zmluvy a VOP označujeme ako „dokumentácia GDPR“ alebo ako „dielo“.

Pokiaľ sa v zmluve zmluvné strany nedohodli inak platí, že súčasťou dokumentácie GDPR nebude dokument, ktorého obsah, rozsah a účel je možné označiť ako výsledok činnosti označovanej ako posúdenie vplyvu v zmysle čl. 35 a nasl. nariadenia GDPR alebo v zmysle zákona OOÚ. Pokiaľ bude u objednávateľa poskytovateľom zistená povinnosť vykonať posúdenie vplyvu, poskytovateľ poučí objednávateľa o existencii tejto povinnosti.

 1. Medzi odborné, podporné periodické služby patria tieto úkony (rozsah úkonov platí v prípade uzatvorenia zmluvy bez možnosti výberu balíčka Servis Pro, Servis Štandard, Servis Špeciál, Servis Eco a pod.):
 • I Pravidelné opakovanie analýzy smerujúce k zisteniu vzniku potreby kontroly a podpory implementácie dokumentácie GDPR, potreby aktualizácie dokumentácie GDPR. /minimálne raz za ročné obdobie/
 • Sledovanie legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov, sledovanie usmernení, metodík a vyjadrení Úradu pre ochranu osobných údajov na SR ako i v ďalších štátoch patriacich do EÚ
 • Odovzdanie návrhov a návodov pre zapracovanie zmien, ktoré nastali vo vývoji zmien výkladov príslušných predpisov. Tento bod sa vzťahuje výlučne na zmeny vo výkladoch príslušných predpisov jednotlivých zástupcov orgánov SR ako aj na zmeny vo výkladoch príslušných predpisov zamestnancov poskytovateľa. Nevzťahuje sa na aktualizáciu dokumentácie GDPR z dôvodov zmien predpisov alebo zmien podmienok u objednávateľa. /bez dohodnutej periodicity alebo pravidelnosti opakovania sa. Poskytovateľ túto službu vykoná v závislosti od situácie a vzniknutej potreby/
 • Poskytnutie pravidelného vzdelávania objednávateľa prostredníctvom webinárov /pravidelne, minimálne 2x ročne/
 • Poskytnutie pravidelného vzdelávania objednávateľa prostredníctvom zasielania odborných článkov /pravidelne, minimálne 5x ročne/
 • Umožnenie objednávateľovi užívať ďalšie servisné služby i ďalšie služby poskytované poskytovateľom na základe nároku objednávateľa na zľavu vo výške 25% na všetky servisné služby a ďalšie služby poskytované poskytovateľom

 

Poskytovateľ počas zmluvného vzťahu informuje (e-mailom) objednávateľa o prípadných zmenách právnych predpisov, ktoré by mohli mať dopad na obsah diela.

SLUŽBY POSKYTOVANÉ V OBLASTI OOÚ nad rámec zmluvy:

 1. Individuálna poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ochrany osobných údajov mimo služieb vymedzených v bode V.
 2. Pravidelná paušálna konzultačná činnosť v oblasti ochrany osobných údajov v podobe externého spolupracovníka
 3. Podpora a kontrola implementácie odovzdanej dokumentácie
 4. Školenia zamestnancov (oprávnených osôb) – všeobecne

V prípade, ak zmluvné strany uzatvorili zmluvu s výberom niektorého balíčka – Servis Pro, Servis Štandard, Servis Eco, Servis Špeciál, tak jednotlivý rozsah úkonov odborných, podporných periodických služieb (tzv. Servis) sa nachádza v zmluve.

Článok III

Podmienky poskytovania služby

Poskytovateľ  sa zaväzuje po uzavretí zmluvného vzťahu začať vykonávať činnosť postupne v lehotách, aké boli zmluvne dohodnuté. Ak v zmluve nie je dohodnutá lehota pre plnenie služieb platia ustanovenia VOP.

FAKTURÁCIA A LEHOTY

Ustanovenia týkajúce sa fakturácie sa uplatnia v prípade, ak v zmluve nie je dohodnuté inak.

Poskytovateľ vystaví daňový doklad za poskytnutie služieb bezodkladne po uzatvorení zmluvy so splatnosťou 7 dní. Poskytovateľ po úhrade plnej výšky sumy vykoná analýzu dohodnutým spôsobom a poskytne ďalšie služby.

Poskytovateľ nie je povinný vykonať služby skôr, ako mu bude predmetná suma pripísaná na účet uvedený v daňovom doklade.

Daňový doklad sa považuje za uhradený v momente, keď je požadovaná čiastka pripísaná na účet poskytovateľa v plnej výške spolu s hodnotou DPH.

Poskytovateľ nezodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá mu vznikne v čase, kedy sa daňový doklad považuje za neuhradený.

Periodicita fakturácie

Periodicita fakturácie je určená zmluvou v závislosti od typu servisu.

Ak je predmetom zmluvy vypracovanie dokumentácie GDPR platí, že poskytovateľ je povinný dokumentáciu GDPR odovzdať najneskôr do troch mesiacov odo dňa úhrady faktúry v plnej výške.

Poskytovateľ nie je povinný v uvedených termínoch dielo odovzdať, pokiaľ bez jeho zavinenia nie je možné dielo vykonať včas alebo bez vád, alebo ak bez zavinenia poskytovateľa bola analýza vykonaná v lehote kratšej ako 3 týždne pred termínom odovzdania. Lehota na odovzdanie diela sa predlžuje o čas omeškania objednávateľa s poskytovaním súčinnosti podľa ustanovení VOP.

Poskytovateľ bude dohodnutú činnosť vykonávať prostredníctvom špecialistov na ochranu osobných údajov s dlhodobou praxou v danej oblasti, ktorí budú zabezpečovať dohodnuté činnosti na profesionálnej úrovni a tým chrániť záujmy objednávateľa na úseku OOÚ.  

Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť služby a/alebo vypracovať dokumentáciu GDPR prostredníctvom tretích osôb.

V prípade, ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej v súlade so zmluvou, poskytovateľ je oprávnený zdržať sa akéhokoľvek výkonu služieb na základe zmluvy až do momentu, kedy budú všetky záväzky objednávateľa voči poskytovateľovi uhradené. Neposkytnutie služieb v čase omeškania objednávateľa s úhradou faktúry nemá vplyv na výšku odmeny dohodnutej zmluvou.

ANALÝZA

Poskytovateľ vykoná analýzu:

 1. Telefonicky
 2. Osobne

Spôsob vykonania analýzy si dohodli zmluvné strany v zmluve.

Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi náležitú súčinnosť pri výbere vhodného termínu analýzy tak, aby bola analýza vykonaná čo v najkratšej dobe.

Poskytovateľ vykoná analýzu následne po úhrade faktúry objednávateľom v primeranej dobe tak, aby bol poskytovateľ spôsobilý včas vypracovať dokumentáciu GDPR, ak sa na jej vypracovaní zmluvné strany dohodli. Pokiaľ súčasťou poskytovaných služieb nie je vypracovanie dokumentácie GDPR, poskytovateľ vykoná analýzu bez zbytočného odkladu po  úhrade faktúry, najneskôr do 1 mesiaca odo dňa úhrady faktúry.

Telefonická analýza sa považuje za ukončenú v momente odoslania Potvrdenia o vykonaní analýzy objednávateľovi e-mailom. Telefonická analýza spočíva v ústnych odpovediach kontaktnej osoby poskytovateľovi a odoslaní požadovaných podkladov poskytovateľovi. Poskytovateľ objednávateľovi zašle e-mailom kópiu vyplneného dotazníka prostredníctvom telefonického rozhovoru za účelom poskytnutia možnosti následnej kontroly odpovedí a potvrdenia ich správnosti. Ak objednávateľ v zmysle upozornení a poučení v stanovenej lehote nepoukáže na omyl, chybu alebo potrebu doplnenia informácií, poskytovateľ na neskôr odoslané informácie odlišné od informácií uvedených v Dotazníku GDPR nemusí prihliadať. 

V prípade, ak vznikne potreba doplnenia niektorých skutočností špecifických pre konkrétneho objednávateľa je poskytovateľ oprávnený kontaktovať objednávateľa telefonicky alebo e-mailom za účelom doplnenia informácií, prípadne doručenia niektorých dokumentov kedykoľvek, i po odoslaní Potvrdenia o vykonaní analýzy.

Osobná analýza sa považuje za ukončenú v momente, keď objednávateľ, zamestnanec objednávateľa alebo iný prítomný svedok potvrdí vykonanie analýzy v konkrétnom čase na konkrétnom mieste. V prípade, ak vznikne potreba doplnenia niektorých skutočností špecifických pre konkrétneho objednávateľa je poskytovateľ oprávnený kontaktovať objednávateľa telefonicky alebo e-mailom za účelom doplnenia informácií, prípadne doručenia niektorých dokumentov kedykoľvek, i po vykonaní osobnej analýzy.

ODOVZDANIE DOKUMENTÁCIE GDPR

 

Odovzdanie vykoná poskytovateľ niektorým zmluvne dohodnutým spôsobom:

 1. Elektronicky s osobnou interpretáciou – tzv. osobne
 2. Elektronicky

Poskytovateľ vždy bez ohľadu na dohodnutý spôsob odovzdania diela odošle objednávateľovi dokumentáciu GDPR i v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú v zmluve. Za deň odovzdania dokumentácie GDPR sa považuje deň doručenia e-mailovej správy v zmysle ustanovení všeobecných obchodných podmienok v článku X. „Komunikácia“. Ak sa zmluvné strany dohodli na osobnom odovzdaní diela, poskytovateľ realizuje osobné odovzdanie diela spolu s interpretáciou jednotlivých odovzdaných dokumentov v rozsahu max. 2 hodín najneskôr do 1 mesiaca odo dňa doručenia dokumentácie elektronicky poskytovateľom. Poskytovateľ nie je povinný dodržať uvedený termín v prípade, ak nie je možné s objednávateľom dohodnúť termín v pracovnom čase a na mieste vopred zmluvne dohodnutom. Zmluvné strany dbajú pri návrhu a voľbe termínu osobného stretnutia na pravdepodobný časový úsek potrebný pre vycestovanie poskytovateľa za objednávateľom.

Dohodnutá odmena za vypracovanie diela a poskytnutie služieb je zostavená na základe informácií uvedených v Dotazníku, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Dotazník je podpísaný objednávateľom a priložený k zmluve. Objednávateľ svojim podpisom potvrdzuje pravosť informácií v ňom uvedených.

Ak v priebehu trvania  zmluvného vzťahu poskytovateľ zistí nesúlad skutočností uvedených v Dotazníku so skutočnosťou a tieto skutočnosti bránia poskytovateľovi v riadnom a včasnom plnení predmetu zmluvy môže poskytovateľ od zmluvy okamžite odstúpiť. V prípade okamžitého odstúpenia poskytovateľom má poskytovateľ nárok na úhradu preukázateľných nákladov spojených s poskytovaním služieb do momentu odstúpenia.

V prípade, ak zistený nesúlad nebráni v riadnom a včasnom plnení predmetu zmluvy, môže poskytovateľ od objednávateľa v primeranej lehote požadovať doplatenie rozdielu odmeny, ktorú by požadoval, ak by boli v Dotazníku uvedené pravdivé údaje od už uhradenej odmeny a to v primeranej lehote. Ak objednávateľ v primeranej lehote doplatok neuhradí, má poskytovateľ tie isté práva, ako by zistil skutočnosti, ktoré mu bránia v riadnom a včasnom plnení predmetu zmluvy.

Ak zistený nesúlad nebráni poskytovateľovi v riadnom a včasnom plnení predmetu zmluvy, avšak s úhradou rozdielu odmeny objednávateľ nesúhlasí, poskytovateľ nie je povinný od zmluvy odstúpiť. Poskytovateľ je oprávnený odovzdať dokumentáciu v rozsahu korešpondujúcom s priznanými skutočnosťami v dotazníku a s upozornením na nedostatky dokumentácie vzniknuté z vyššie spomínaných dôvodov. Takáto dokumentácia sa považuje za úplnú a objednávateľ nie je oprávnený sa domáhať nárokov z prípadného vzniku škody alebo zodpovednosti za vady v rozsahu nezapracovaných skutočností.

VYKONANIE OPAKOVANEJ ANALÝZY

Vykonanie opakovanej analýzy slúži k posúdeniu, či u objednávateľa došlo ku správnej implementácii dokumentácie GDPR, prijatiu navrhovaných opatrení, odstráneniu vymenovaných nedostatkov. Objednávateľ analýzou posúdi, či u objednávateľa nevznikla potreba aktualizácie, zmeny alebo doplnenia dokumentácie GDPR.

Opakovanú analýzu vykoná objednávateľ minimálne raz za ročné obdobie počnúc druhým rokom zmluvného vzťahu.

Poskytovateľ v priebehu zmluvného vzťahu priebežne, minimálne raz ročne, kontaktuje objednávateľa spôsobom podľa zvoleného balíčka (v prípade servisu bez voľby balíčka bude objednávateľ kontaktovaný výlučne telefonicky alebo e-mailom) v záujme získania informácií o prípadných zmenách na strane objednávateľa, ktoré by mali vplyv na obsah dokumentácie GDPR a jej príloh. V prípade, ak objednávateľ oznámi predmetné zmeny, poskytovateľ je povinný vypracovať individuálnu cenovú ponuku za aktualizáciu, doplnenie alebo zmenu dokumentácie GDPR a jej príloh. Aktualizácia, doplnenie alebo zmena dokumentácie GDPR, prípadne analýza objednávateľa za účelom zhodnotenia aplikácie odporúčaní, pravidiel a jednotlivých dokumentov v oblasti ochrany osobných údajov predstavuje doplnkovú službu, na ktorú sa uplatnia ustanovenia tejto zmluvy a VOP o Záväznej objednávke, a to pokiaľ podmienky zvoleného balíčka alebo zmluva neustanovujú inak.

Objednávateľ má možnosť objednania ďalších doplnkových služieb spätých s poskytovanou službou definovanou v tejto zmluve. Všetky doplnkové služby je možné objednať výlučne písomnou formou v Záväznej objednávke.

Dokumenty, ktoré sú predmetom zmluvného vzťahu slúžia objednávateľovi výhradne pre jeho interné potreby a týmto sa zaväzuje, že nebude predmetné dokumenty ani ich obsah ďalej šíriť pre potreby tretích strán. Objednávateľ podpisom zmluvy prejavil súhlas so vzájomným poskytnutím týchto informácií v rámci spoločností patriacich do skupiny MG.

Predmetné dokumenty (najmä dielo, obsah webinárov, prezentácie a odborné články – pre tento bod ďalej spolu označené iba ako „dielo“)) sú vlastníctvom objednávateľa.

Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo, jeho prípadné dodatky a smernice nepoužije v rozpore s účelom jeho vypracovania a to najmä, že nebude:

a)dielo alebo jeho rozmnoženiny ďalej rozširovať

 1. b) vyhotovovať rozmnoženiny diela alebo jeho časti s výnimkou rozmnoženín na úradné účely alebo pre archiváciu objednávateľa
 2. c) spracovávať, prekladať, meniť dielo (alebo jeho časť) alebo iným spôsobom zasahovať (s výnimkou zmeny diela v prípade zmeny právnych predpisov vzťahujúcich sa na dielo)

Článok IV

Uzatvorenie zmluvy

 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Účinnosť nadobúda dňom podpisu oboch zmluvných strán.  

Článok V

Práva a povinnosti objednávateľa

Objednávateľ berie na vedomie, že plnenie služieb a činností uvádzaných v zmluvných dokumentoch poskytovateľom, je závislé na riadnom a včasnom poskytnutí súčinnosti objednávateľom. Objednávateľ je povinný na požiadanie poskytnúť všetky potrebné podklady a informácie poskytovateľovi, ktoré sú nevyhnutné pre jeho činnosti a na základe ktorých bude poskytovateľ plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu.

Objednávateľ sa zaväzuje bez odkladu prevziať dokumenty týkajúce sa predmetu zmluvy.

Objednávateľ je ďalej povinný včas sprístupniť poskytovateľovi akúkoľvek dokumentáciu OOÚ (napr. bezpečnostný projekt) alebo bezpečnostnú dokumentáciu spracovanú pre objednávateľa pred uzatvorením zmluvy treťou stranou.

Objednávateľ zabezpečí kompletnú informovanosť svojich zamestnancov o účele a cieľoch pracovného tímu OOÚ poskytovateľa pri výkonoch činnosti uvedených v zmluve.

Objednávateľ sa zaväzuje oboznámiť poskytovateľa so svojimi priestormi a činnosťou, je povinný zabezpečiť členom tímu OOÚ prístup na všetky pracoviská objednávateľa alebo jeho zmluvných partnerov, na ktorých zamestnanci objednávateľa vykonávajú pracovné činnosti, za účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy a VOP. Objednávateľ je povinný vopred informovať zamestnancov poskytovateľa o podmienkach vstupu na tieto pracoviská.

Objednávateľ sa zaväzuje umožniť povereným osobám poskytovateľa zhotovovať foto – dokumentáciu a video dokumentáciu, ak je potrebná pre výkon činností podľa zmluvy, a to vždy len za prítomnosti osoby určenej objednávateľom a za podmienky rešpektovania opatrení stanovených internými bezpečnostnými predpismi objednávateľa.

Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby dokumentácia spracovaná poskytovateľom nebola zo strany objednávateľa, jeho zamestnancov a tretích osôb, ktoré sú s objednávateľom v zmluvnom vzťahu, upravovaná, opravovaná, menená, či akokoľvek inak modifikovaná. Objednávateľ môže kopírovať dokumentáciu vypracovanú len ako celok a iba pre potreby interného použitia na pracoviskách objednávateľa alebo v prípade vyžiadania spracovanej dokumentácie príslušným orgánom štátneho dozoru.

Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedá pri poskytovaní odborných výkonov OOÚ za ochranu a bezpečnosť zamestnancov poskytovateľa na svojich pracoviskách.

Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať poskytovateľa o všetkých podstatných zmenách z hľadiska zabezpečenia predmetu plnenia.

Na základe skutočností uvedených v predchádzajúcej vete, zmluvné strany dohodnú podrobnosti o plnení záväzkov poskytovateľa vyplývajúce zo zmluvného vzťahu dodatkom k zmluve.

Objednávateľ sa zaväzuje, že počas trvania zmluvného vzťahu nebude realizovať výkon činnosti uvedených v zmluve prostredníctvom tretích strán.

Objednávateľ má právo žiadať od poskytovateľa náhradu za škodu, ktorá mu vznikne, ak poskytovateľ nevykonáva svoju činnosť riadne a v súlade s touto zmluvou a s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ani po písomnom upozornení objednávateľa nevykoná nápravu v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.

Článok VI

Práva a povinnosti poskytovateľa

Poskytovateľ je povinný uhradiť objednávateľovi náhradu za škodu, ktorá mu vznikne, ak poskytovateľ nevykonáva svoju činnosť v súlade so zmluvou alebo VOP a s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ani po písomnom upozornení objednávateľa nevykoná nápravu v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.

Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne nedodržaním doporučení poskytovateľa poskytnutých podľa zmluvy alebo VOP, alebo porušením všeobecne záväzných predpisov. Poskytovateľ ďalej nezodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne z dôvodu, že objednávateľ nezabezpečí účasť zamestnancov na činnostiach zabezpečovaných poskytovateľom podľa VOP alebo podľa zmluvy.

V prípade objednávky školení, objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť účasť všetkých zamestnancov na školeniach a zabezpečí organizačne priestory, ak sa s poskytovateľom nedohodnú inak.

Ak objednávateľ neuhradí odmenu na základe vystavenej faktúry riadne a včas, má  poskytovateľ nárok od objednávateľa na úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05 %  z dlžnej sumy za každý deň z omeškania.

Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť poskytovateľovi termín každej kontroly, ktorú ohlási akýkoľvek kontrolný orgán v rámci pôsobnosti OOÚ. Objednávateľ je povinný umožniť  poskytovateľovi účasť na každej kontrole.

Zastupovanie, konzultácie alebo iné služby spojené s výkonom kontroly príslušných orgánov predstavujú doplnkovú službu poskytovanú na základe samostatnej objednávky za vopred individuálne dohodnutú sumu.

Článok VII

Doba trvania zmluvy

 

Zmluvný vzťah zaniká:

 • písomnou dohodou oboch strán ku dňu uvedenému v dohode;
 • písomnou výpoveďou zmluvy bez uvedenia dôvodu, vždy však vzhľadom na charakter poskytovaných služieb výlučne ku dňu nasledujúceho výročia zmluvy ;
 • písomným odstúpením v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, pričom účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane, prípadne dňom vrátenia zásielky, obsahom ktorej je odstúpenie od zmluvy, ako neprevzatej.

Podstatným porušením tejto zmluvy objednávateľom je najmä:

 • neposkytnutie dostatočnej súčinnosti poskytovateľovi pri plnení jeho úloh, a to ani po predchádzajúcom písomnom upozornení zo strany poskytovateľa
 • omeškanie s úhradou faktúry za predmetné služby po dobu viac ako 30 dní.

Podstatným porušením zmluvy poskytovateľom je opakované neplnenie jeho záväzkov a úloh podľa zmluvy a VOP, a to napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany objednávateľa.

 

Článok VIII

Odmena za poskytovanie doplnkovej služby

Objednávateľ je povinný zaplatiť za objednané služby odmenu vo výške určenej poskytovateľom v rámci jeho aktuálneho cenníka alebo individuálnej cenovej ponuky na základe samostatnej faktúry vystavenej poskytovateľom za každú jednotlivú službu.

Poskytovateľ je platca DPH.

Poskytnutie služieb, o ktoré písomne objednávateľ požiada, musí poskytovateľ písomne potvrdiť. Odoslaním vyplnenej objednávky, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v čl. X Komunikácia, sa stáva pre objednávateľa záväznou. V prípade objednania služieb za ceny uvedené v neaktuálnom cenníku je poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o zmene ceny za objednané služby v zmysle aktuálneho cenníka. V prípade doručenia písomného prejavu nezáujmu objednávateľa o poskytnutie objednanej služby za zmenenú cenu do 2 dní odo dňa oznámenia zmeny ceny, sa stane jeho objednávka nezáväznou.

 

Článok IX

Osobné údaje

 

Zmluvné strany sú povinné počas doby trvania tejto zmluvy a po jej skončení:

 • zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách,
 • bez písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany neposkytovať tieto informácie tretej osobe, nezverejňovať ich a nevyužiť ich pre svoj prospech či prospech iného,
 • použiť dôverné informácie len v priamej súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy

Zmluvné strany zabezpečia, aby k dokumentácii súvisiacej s plnením predmetu tejto zmluvy nemali prístup tretie osoby, zabezpečia ochranu osobných údajov zamestnancov.

 

Článok X

Komunikácia

 

Akákoľvek komunikácia na základe alebo v súvislosti so zmluvou musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane. Obvyklým spôsobom pre vzájomné doručovanie písomnej komunikácie na základe alebo v súvislosti so zmluvou je doručovanie prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu), faxu alebo listovej zásielky. Písomná komunikácia týkajúca sa zmeny alebo skončenia zmluvy však musí byť vždy doručovaná osobne alebo poštou ako doporučená zásielka.

Písomná komunikácia sa považuje za doručenú ak:

 1. zásielka bola doručená na adresu prijímajúcej zmluvnej strany uvedenú v rámci identifikácie zmluvných strán (a ak bola zmenená, na adresu uvedenú v oznámení o zmene tejto adresy), a to dňom takéhoto doručenia,
 2. sa odosielajúcej zmluvnej strane zásielka vrátila ako nedoručená, a to aj napriek tomu, že bola doručovaná na poslednú známu adresu prijímajúcej zmluvnej strany, a to dňom doručenia oznámenia o nedoručení zásielky odosielajúcej zmluvnej strane,
 3. zásielka bola doručená osobne, a to dňom jej prevzatia prijímajúcou zmluvnou stranou; zmluvné strany sú povinné písomne si potvrdiť odovzdanie/prevzatie zásielky pri jej osobnom doručovaní. Odmietnutie prevzatia zásielky alebo odmietnutie poskytnutia písomného potvrdenia o prevzatí zásielky prijímajúcou zmluvnou stranou má účinky riadneho doručenia, a to dňom takéhoto odmietnutia.

V prípade doručovania prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) sa za deň doručenia považuje deň, kedy odosielajúca zmluvná strana odoslala e-mail na e-mailovú adresu prijímajúcej zmluvnej strany uvedenú v rámci identifikácie zmluvných strán (a ak taká nie je, na e-mailovú adresu oznámenú odosielajúcej zmluvnej strane v priebehu trvania tejto zmluvy). V prípade, ak odosielajúca zmluvná strana odoslala e-mail počas dní pracovného voľna, za deň doručenia sa považuje nasledujúci pracovný deň odo dňa odoslania e-mailu.

Článok XI

Reklamačný poriadok

 

Objednávateľ môže reklamovať poskytovanú službu výlučne písomnou formou v zmysle článku X Komunikácia VOP. V reklamácií je povinný uviesť svoje identifikačné údaje zo zmluvy, a to najmä  obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania, IČO, číslo zmluvy ktorej sa reklamácia týka, a jasným a zrozumiteľným spôsobom popísať predmet reklamácie.

Výsledok prešetrenia oznámi poskytovateľ rovnako písomne, a to v lehote najviac 30 dní odo dňa prijatia reklamácie.

Článok XIII

Záverečné ustanovenia

MG GDPR  je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VOP.

Aktualizácia VOP ku dňu 10.06.2021 (verzia 2/2021) bola prijatá z dôvodu zavedenia nových služieb – servisných balíčkov do ponuky poskytovaných služieb poskytovateľom. Prijaté predmetné zmeny predstavujú výlučne zosúladenie právnej úpravy zmluvných vzťahov klientov tzv. servisných balíčkov. Zmluvné strany zmluvných vzťahov uzatvorených pred 10.06.2021, ktorých predmetom zmluvy nie je poskytovanie služieb v rozsahu konkrétnych servisných balíčkov sa zmeny prijaté v aktualizácii na verziu VOP 2/2021 nedotknú. Z daného dôvodu poskytovateľ o zmene VOP objednávateľa individuálne neinformuje.

Vydané v Trenčíne, 10.06.2021