Všeobecné obchodné podmienky pre GDPR

Všeobecné obchodné podmienky pre GDPR

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

na vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie a poskytnutie ďalších služieb v oblasti ochrany osobných údajov 1/2024


Článok I

Úvodné ustanovenia


MG GDPR, s.r.o., so sídlom Legionárska 14, 911 01 Trenčín, IČO: 52 438 996, zapísaná v OR SR Trenčín, odd.: Sro, vl. č.: 38632/R (ďalej aj ako „MG GDPR“ alebo „poskytovateľ“) vydáva všeobecné obchodné podmienky na vypracovanie dokumentácie GDPR (ďalej aj ako „dielo“) a poskytnutie ďalších služieb v oblasti ochrany osobných údajov (ďalej aj ako „OOÚ“)  1/2024 (ďalej aj ako „VOP“). 


Uzatvorením zmluvy vzniká zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, predmetom ktorého je vykonanie analýzy podkladov pre vypracovanie dokumentácie k ochrane osobných údajov v oblasti ochrany osobných údajov (ďalej aj ako „analýza“) a na základe nej vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie v súlade so zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  nariadením EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „nariadenie GDPR“) (ďalej aj ako „dielo“ alebo „dokumentácia GDPR“) zhotoviteľom pre objednávateľa. VOP predstavujú neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy a sú pre obe strany záväzné. 


Tieto podmienky upravujú ich rozsah, spôsob a podmienky vypracovania diela, práva a povinnosti plynúce zo zmluvného vzťahu pre zhotoviteľa a objednávateľa, ako objednávateľa dokumentácie GDPR. 


Článok II

Predmet záväzku

 

Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov, (ďalej aj ako „OOÚ“) v súlade s nariadením EURÓPSKEHO  PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon OOÚ“) (ďalej spolu aj ako „príslušné predpisy“), ktorých vymedzenie, popis a rozsah je uvedený nižšie.

Rozsah poskytnutých služieb je stanovený zmluvou.

Predmetom zmluvy je najmä vykonanie analýzy u objednávateľa, zhodnotenie stavu a zadefinovanie povinností vyplývajúcich z príslušných predpisov a poskytnutie úkonov v rozsahu dohodnutom v zmluve.

Poskytovateľ poskytne jednotlivé výkony v rozsahu uvedenom v zmluve. Jednotlivé úkony, ktorých vykonanie si zmluvné strany nedohodli a ktoré neskôr poskytovateľ objednávateľovi odporučí, poskytne poskytovateľ na základe samostatnej objednávky objednávateľa.Medzi služby v oblasti ochrany osobných údajov patrí:

 1. Vykonanie analýzy podkladov pre vypracovanie dokumentácie a poskytnutie služieb k ochrane osobných údajov (ďalej aj ako „analýza“) 


 1. Vypracovanie dokumentácie GDPR v súlade s nariadením EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ďalej aj ako „nariadenie GDPR“

–        Odovzdanie dokumentácie GDPR elektronicky

–        Odovzdanie dokumentácie spolu s osobnou interpretáciou – tzv. osobné odovzdanie

 1. Servis v oblasti OOÚ – ďalej označované aj ako periodické, poradné a odborné služby v oblasti OOÚ. Medzi tieto odborné služby v oblasti OOÚ patria sledovanie legislatívy v oblasti OOÚ, usmernenia, metodiky a vyjadrenia Úradu pre OOÚ na SR ako i v ďalších štátoch patriacich do EÚ. Poskytovateľ túto službu vykoná v závislosti od situácie. 

Servis v oblasti OOÚ vykonáva poskytovateľ pravidelne raz ročne, a začína plynúť úhradou faktúry poskytovateľ každoročne realizuje opakovanú analýzu, poskytne výstup, zhodnotí zmeny a navrhne riešenia, zároveň kontroluje implementáciu.

Rozsah úkonov platí v prípade uzatvorenia zmluvy bez možnosti výberu balíčka Servisu v oblasti OOÚ. V prípade, ak zmluvné strany uzatvorili zmluvu s výberom niektorého balíčka – Servis Pro, Servis Štandard, Servis Eco, Servis Špeciál, tak jednotlivý rozsah úkonov odborných, podporných periodických služieb (tzv. Servis) sa nachádza v zmluve.


 1. Podpora a kontrola implementácie dokumentácie GDPR 


Poskytovateľ vykoná analýzu, poskytne služby a ak sa zmluvné strany na tom dohodli, tak vypracuje dokumentáciu v súlade s nariadením GDPR a jemu prislúchajúcimi právnymi predpismi a za podmienok uvedených vo VOP.Článok III

Podmienky poskytovania služby


Poskytovateľ sa zaväzuje po uzavretí zmluvného vzťahu začať vykonávať činnosť postupne v lehotách, aké boli zmluvne dohodnuté. Ak v zmluve nie je dohodnutá lehota pre plnenie, platia ustanovenia VOP. 

Dohodnutú činnosť bude vykonávať prostredníctvom špecialistov na OOÚ s dlhodobou praxou v danej oblasti, ktorí budú zabezpečovať dohodnuté činnosti v objektoch objednávateľa (uvedené v zmluve) na profesionálnej úrovni a tým chrániť záujmy objednávateľa na úseku OOÚ.   

Poskytovateľ je oprávnený vykonať dielo prostredníctvom tretích osôb. FakturáciaZmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi  odmenu za poskytované služby v dohodnutom rozsahu na základe faktúry vystavenej poskytovateľom so splatnosťou 7 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia.Poskytovateľ vystaví daňový doklad po podpísaní zmluvy na odmenu za služby  na obdobie nasledujúcich dvanástich kalendárnych mesiacov, a to  pred zahájením plnenia služby.  Nasledujúce opakované daňové doklady v dohodnutej výške vystaví objednávateľ vždy na obdobie nasledujúcich dvanástich kalendárnych mesiacov najskôr ku dňu výročia účinnosti zmluvy.

V prípade, ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej v súlade so zmluvou, poskytovateľ je oprávnený zdržať sa akéhokoľvek výkonu služieb na základe zmluvy až do momentu, kedy budú všetky záväzky objednávateľa voči poskytovateľovi uhradené. Neposkytnutie služieb v čase omeškania objednávateľa s úhradou faktúry nemá vplyv na výšku odmeny dohodnutej zmluvou.

Poskytovateľ nie je povinný vykonať služby skôr, ako mu bude predmetná suma pripísaná na účet uvedený v daňovom doklade.

Daňový doklad sa považuje za uhradený v momente, keď je požadovaná čiastka pripísaná na účet poskytovateľa v plnej výške spolu s hodnotou DPH.

Poskytovateľ nezodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá mu vznikne v čase, kedy sa daňový doklad považuje za neuhradený.Lehoty a stručný popis úkonovPoskytovateľ  sa zaväzuje po uzavretí zmluvného vzťahu začať vykonávať činnosť postupne v lehotách, aké boli zmluvne dohodnuté. Ak v zmluve nie je dohodnutá lehota pre plnenie služieb platia ustanovenia VOP. 

Poskytovateľ bude dohodnutú činnosť vykonávať prostredníctvom interných špecialistov na OOÚ, rovnako je však oprávnený poskytnúť služby či vypracovať dokumentáciu GDPR prostredníctvom tretích osôb.

 • Analýza 

Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi náležitú súčinnosť pri výbere vhodného termínu vstupnej analýzy tak, aby bola analýza vykonaná čo v najkratšej dobe, najneskôr do 2 mesiacov od úhrady faktúry, pričom k prvotnému telefonickému kontaktovaniu objednávateľa poskytovateľom za účelom dohodnutia termínu realizácie analýzy musí dôjsť najneskôr do 20 pracovných dní od úhrady faktúry.

Poskytovateľ vykoná analýzu formou kladenia otázok, ktoré sú podkladom pre vypracovanie dokumentácie. Poskytovateľ zaznamenáva získané odpovede do dotazníka. Dokladom o vykonaní analýzy je Protokol o vykonaní analýzy podpísaný oboma zmluvnými stranami.  V prípade, ak vznikne potreba doplnenia niektorých skutočností špecifických pre konkrétneho objednávateľa, je poskytovateľ oprávnený kontaktovať objednávateľa telefonicky alebo e- mailom za účelom doplnenia informácií, prípadne doručenia niektorých dokumentov kedykoľvek, i po ukončení analýzy.

V prípade neosobnej analýzy poskytovateľ objednávateľovi zašle e-mailom kópiu vyplneného dotazníka za účelom poskytnutia možnosti následnej kontroly odpovedí a potvrdenia ich správnosti. Ak objednávateľ v zmysle upozornení a poučení v stanovenej lehote (najneskôr do 10 pracovných dní) nepoukáže na omyl, chybu alebo potrebu doplnenia informácií, poskytovateľ na neskôr odoslané informácie odlišné od informácií uvedených v Dotazníku GDPR nemusí prihliadať. 

Ak súčasťou poskytovaných služieb nie je vypracovanie dokumentácie GDPR, poskytovateľ vykoná opakovanú analýzu bez zbytočného odkladu po  úhrade faktúry, najneskôr do 3 mesiacov odo dňa úhrady faktúry.

Osobná analýza sa považuje za ukončenú, ak je Protokol o vykonaní analýzy podpísaný oboma zmluvnými stranami. 

 • Vypracovanie dokumentácie GDPR

Ak sa zmluvné strany v zmluve dohodli na vypracovaní dokumentácie GDPR, platí nasledovné:

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov prevádzkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje, po zhodnotení na základe analýzy, a to vypracovaním dokumentácie.

Dokumentácia GDPR predstavuje súbor dokumentov, ktoré sú vypracované pre objednávateľa ako prevádzkovateľa informačných systémov a ktorých implementáciou objednávateľ naplní povinnosti vyplývajúce z príslušných predpisov. Jednotlivé povinnosti vymenúva poskytovateľ na základe hodnotenia analýzy spracúvania osobných údajov vypracovanej poskytovateľom za poskytnutej súčinnosti objednávateľa. Súbor týchto dokumentov pre účely výkladu zmluvy a VOP označujeme ako „dokumentácia GDPR“ alebo ako „dielo“. 

Pokiaľ sa v zmluve zmluvné strany nedohodli inak platí, že súčasťou dokumentácie GDPR nebude dokument, ktorého obsah, rozsah a účel je možné označiť ako výsledok činnosti označovanej ako posúdenie vplyvu v zmysle čl. 35 a nasl. nariadenia GDPR alebo v zmysle zákona OOÚ. Pokiaľ bude u objednávateľa poskytovateľom zistená povinnosť vykonať posúdenie vplyvu, poskytovateľ poučí objednávateľa o existencii tejto povinnosti.

Zhotoviteľ je povinný dokumentáciu GDPR odovzdať najneskôr do 6 mesiacov odo dňa úhrady faktúry v plnej výške. Zhotoviteľ nie je povinný v uvedených termínoch dielo odovzdať pokiaľ bez jeho zavinenia nie je možné dielo vykonať včas alebo bez vád, alebo ak bola analýza vykonaná v omeškaní rovnako bez jeho zavinenia. Lehota na odovzdanie diela sa predlžuje o čas omeškania objednávateľa s poskytovaním súčinnosti podľa ustanovení VOP.

Poskytovateľ vždy odošle objednávateľovi dokumentáciu GDPR  v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú v zmluve, najneskôr do 3 mesiacov od vykonania analýzy. Za deň odovzdania dokumentácie GDPR sa považuje deň doručenia e-mailovej správy v zmysle ustanovení všeobecných obchodných podmienok v článku X. „Komunikácia“. 

Osobné odovzdanie v rozsahu maximálne dvoch hodín je poskytovateľ povinný zrealizovať najneskôr do 1 mesiaca od elektronického doručenia dokumentácie. Zmluvné strany realizáciu osobného stretnutia s interpretáciou dokumentácie GDPR verifikujú podpisom Preberacieho protokolu.  Poskytovateľ nie je povinný dodržať uvedený termín  v prípade nesúčinnosti objednávateľa, resp. ak  nie je možné s objednávateľom dohodnúť termín v pracovnom čase a na mieste vopred zmluvne dohodnutom. Zmluvné strany dbajú pri návrhu a voľbe termínu osobného stretnutia na pravdepodobný časový úsek potrebný pre vycestovanie poskytovateľa za objednávateľom.

 • Opakovaná analýza

Poskytovateľ v priebehu zmluvného vzťahu priebežne, minimálne raz ročne, kontaktuje objednávateľa a osobne realizuje opakovanú analýzu OOÚ v záujme získania informácií o prípadných zmenách na strane objednávateľa, ktoré by mali vplyv na obsah dokumentácie GDPR a jej príloh. 

V prípade, ak objednávateľ oznámi predmetné zmeny, poskytovateľ je povinný zhodnotiť povinnosti, ktoré pre objednávateľa zo zmien vyplývajú a vypracovať individuálnu cenovú ponuku za aktualizáciu, doplnenie alebo zmenu dokumentácie GDPR a jej príloh.

Aktualizácia, doplnenie alebo zmena dokumentácie GDPR predstavuje doplnkovú službu, na ktorú sa uplatnia ustanovenia týchto VOP ak zmluva neustanovujú inak. Opakovanou analýzou poskytovateľ taktiež hodnotí jednotlivé technické, organizačné a personálne opatrenia, stav prijatia a dodržiavania poskytovateľom navrhovaných opatrení k zabezpečeniu súladu spracúvania osobných údajov a v prípade potreby a požiadavky objednávateľa vykonáva počas realizácie opakovanej analýzy i námatkovú kontrolu dodržiavania prijatých opatrení oprávnenými osobami. 

Konkrétny rozsah opakovanej analýzy nie je obligatórne stanovený a závisí od konkrétnych podmienok a situácie u objednávateľa. Expert na ochranu osobných údajov zhodnotí podmienky a stanoví jej rozsah.

Článok IV

Doplnkové služby


V tomto článku uvádzame individuálne ustanovenia nevyhnutné pre správne naplnenie doplnkových služieb. Na zmluvný vzťah založený objednávkou doplnkovej služby sa primerane použijú všetky ustanovenia týchto VOP, pričom individuálne dojednania v objednávke ako i ustanovenia tohto článku majú v prípade odlišnosti znenia a úpravy prednosť. 

Objednávateľ je oprávnený odoslať dopyt na ďalšie výkony experta OOÚ ako doplnkovú službu. Takáto doplnková služba sa považuje za doplnkovú službu ad hoc, ktorej špecifické podmienky budú predmetom objednávky. Za ad hoc doplnkové služby považujeme i zastupovanie alebo iné služby spojené s výkonom kontroly príslušných orgánov predstavujú doplnkovú službu poskytovanú na základe samostatnej objednávky za vopred individuálne dohodnutú sumu. • Cloudové riešenie pre zverejnenie informačnej povinnosti 

Poskytovateľ sa zaväzuje po doručení a potvrdení objednávky zabezpečiť technicky cloudový priestor pre zverejnenie konkrétnych informácií pre naplnenie informačnej povinnosti objednávateľa v zmysle právnych predpisov v oblasti OOÚ. 

Rozsah a obsah informácií objednávateľ poskytne poskytovateľovi prostredníctvom elektronickej komunikácie a to aj v prípade, ak vzor zverejňovaných informácií vypracoval poskytovateľ. Vypracované cloudové riešenie zašle poskytovateľ objednávateľovi elektronicky. Objednávateľ prejaví súhlas s navrhovaným znením i v prípade, ak do 4 pracovných dní nevyjadrí nesúhlas.

V prípade požiadavky zmeniť, doplniť alebo aktualizovať zverejnené informácie bude poskytovateľ postupovať bez zbytočného odkladu, na základe samostatnej objednávky za cenu dohodnutú zmluvnými stranami. 

Poskytovateľ v rámci doplnkovej služby – cloudové riešenie pre zverejnenie informačnej povinnosti – nezodpovedá za obsah zverejneného textu. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti poskytovateľa a objednávateľa z iných zmluvných vzťahov uzatvorených medzi zmluvnými stranami. 

Objednávateľ je oboznámený s cenovými, platobnými podmienkami, ako aj s podmienkami cloudového riešenia, ktoré boli poskytnuté klientovi k nahliadnutiu na základe vzorovej ukážky. 

Objednávateľ vystaví faktúru za prvý rok poskytovanej služby spolu s jednorazovým poplatkom pre úvodné spracovanie bezodkladne po podpise tejto objednávky. Poskytovateľ vystaví faktúru pravidelne, po uplynutí ročného obdobia, na ktoré bola predchádzajúca faktúra vystavená. V nasledujúcich ročných obdobiach poskytovateľ vystaví faktúru najskôr v čase, kedy posledný deň splatnosti bude prvým dňom nového fakturačného obdobia. 

Prvé ročné obdobie, t.j. 12 kalendárnych mesiacov trvá odo dňa, v ktorom zmluvný vzťah nadobudol účinnosť. Ďalšie ročné obdobia budú účtované v zmysle uvedených pravidiel vždy ku výročiu zmluvného vzťahu.  

Poskytovateľ služby je povinný realizovať predmet objednávky do 3 mesiacov odo dňa úhrady faktúry. 

Poskytovateľ sa nedostane do omeškania v prípade, ak nenaplní lehotu realizácie služby z dôvodu neposkytnutia spolupráce a s nedostatočným poskytnutím súčinnosti objednávateľom. 

Objednávateľ bude kontaktovaný na telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese uvedenej v  objednávke.  • Kontrola a podpora implementácie dokumentácie GDPR

Poskytovateľ sa zaväzuje po doručení a potvrdení objednávky vykonať analýzu stavu implementácie dokumentácie GDPR u objednávateľa, poskytnúť odbornú pomoc pri dokončení implementácie a vyšpecifikovať jednotlivé nedostatky spracúvania osobných údajov, prípadne rozpor skutočnosti s právnymi predpismi. 

Špecialista pre ochranu osobných údajov poskytuje tieto služby v rozsahu max. 3 hodiny.

V prípade vzniku potreby poskytovania služieb vo väčšom rozsahu bude následne po vykonaní služby účtovaná objednávateľovi každá ďalšia začatá hodina podľa aktuálneho cenníka.

Objednávateľ je oboznámený s cenovými a platobnými podmienkami. 

Pokiaľ v objednávke nie je uvedené inak, súčasťou ceny je i cestovné experta pre ochranu osobných údajov na dohodnuté miesto realizácie služby. V prípade dodatočnej zmeny adresy miesta realizácie služby vyžadujúcej si vyššie cestovné, môže byť cestovné prehodnotené. 

Objednávateľ nemá nárok na vrátenie časti uhradenej sumy v prípade, ak služba bude poskytnutá v menšom rozsahu – kratšom čase, než aký bol dohodnutý, a to v prípade, že sa účastníci zhodnú na tom, že služba bola poskytnutá a nie je nutné v nej pokračovať.

Čas začiatku a konca poskytovania služby zmluvné strany potvrdia na Zázname o vykonaní služby. 

Poskytovateľ vystaví faktúru za službu uvedenú v  objednávke bezodkladne po podpise tejto objednávky na celú výšku odmeny. 

Poskytovateľ služby je povinný realizovať predmet objednávky do 3 mesiacov odo dňa úhrady faktúry. Poskytovateľ sa nedostane do omeškania v prípade, ak nenaplní lehotu realizácie služby z dôvodu neposkytnutia spolupráce a s nedostatočným poskytnutím súčinnosti objednávateľom. 

Objednávateľ bude kontaktovaný na telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese uvedenej v tejto objednávke. 

Poskytovateľ nie je povinný začať s akýmkoľvek poskytovaním služby do momentu úhrady vystavenej faktúry v plnej výške. 

Pokiaľ je služba “Kontrola a podpora implementácie dokumentácie GDPR” alebo “Podpora implementácie dokumentácie GDPR” objednaná objednávateľom súčasne s vypracovaním dokumentácie GDPR, bude táto služba realizovaná na osobnom stretnutí, na ktorom bude dokumentácia GDPR osobne interpretovaná. 

Vypracovaná dokumentácia GDPR poskytovateľom predstavuje súbor dokumentov, ktoré je nevyhnutné implementovať do pracovných postupov a pracovného prostredia objednávateľa. Bez plnohodnotnej implementácie výstupov v dokumentácii GDPR nemá dokumentácia GDPR právny význam a nezabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich pre objednávateľa ako prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa z príslušných právnych predpisov v oblasti OOÚ. 

Za implementáciu dokumentácie GDPR zodpovedá objednávateľ. Poskytovateľ poskytne maximálnu odbornú starostlivosť pri implementácii dokumentácie GDPR objednávateľom prostredníctvom služby “podpora implementácie dokumentácie GDPR”, ktorá nie je súčasťou servisných úkonov.  • Aktualizácia dokumentácie GDPR 

Poskytovateľ aktualizuje už vypracovanú dokumentáciu GDPR vzhľadom na prijaté zmeny u objednávateľa. Uvedené zmeny sú označené v objednávke. 

Cena bola stanovená na základe predpokladu rozsahu aktualizácie dokumentácie GDPR o konkrétne spracovateľské operácie uvedené vyššie. V prípade vzniku situácie, kedy poskytovateľ zistí potrebu širšieho rozsahu aktualizácie alebo zistí ďalšie skutočnosti pri objednávke neznáme, je oprávnený požadovať primeraný doplatok. 

Poskytovateľ vypracuje nové dokumenty a aktualizáciu do 6 mesiacov odo dňa úhrady faktúry v prípade, ak na zaslané otázky zodpovedajúce analýze v časti konkrétnych spracovateľských operácií zodpovie objednávateľ najneskôr do 5 pracovných dní. V prípade, ak sa objednávateľ dostane do omeškania so zaslaním odpovedí na analýzu, prevádzkovateľ nie je povinný odovzdať aktualizáciu a nové dokumenty v dohodnutom čase.  • Školenie GDPR/školenie oprávnených osôb

Cena je stanovená za školenie v oblasti GDPR v rozsahu uvedenom v objednávke.  Pokiaľ objednávka neuvádza rozsah školenia platí maximálny rozsah školenia 3 hodiny. 

V prípade vzniku potreby poskytovania služieb vo väčšom rozsahu bude následne po vykonaní služby účtovaná objednávateľovi každá ďalšia začatá hodina podľa aktuálneho cenníka.

Pokiaľ v objednávke nie je uvedené inak, súčasťou ceny je i cestovné experta pre ochranu osobných údajov na dohodnuté miesto realizácie služby. V prípade dodatočnej zmeny adresy miesta realizácie služby vyžadujúcej si vyššie cestovné, môže byť cestovné prehodnotené. 

Objednávateľ nemá nárok na vrátenie časti uhradenej sumy v prípade, ak služba bude poskytnutá v menšom rozsahu – kratšom čase, než aký bol dohodnutý, a to v prípade, že sa účastníci zhodnú na tom, že služba bola poskytnutá a nie je nutné v nej pokračovať.

Čas začiatku a konca poskytovania služby zmluvné strany potvrdia na Zázname o vykonaní služby. 

 Poskytovateľ vystaví faktúru za službu uvedenú v  objednávke bezodkladne po podpise tejto objednávky na celú výšku odmeny. 

Poskytovateľ služby je povinný realizovať predmet objednávky do 3 mesiacov odo dňa úhrady faktúry. Poskytovateľ sa nedostane do omeškania v prípade, ak nenaplní lehotu realizácie služby z dôvodu neposkytnutia spolupráce a s nedostatočným poskytnutím súčinnosti objednávateľom. 

Objednávateľ bude kontaktovaný na telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese uvedenej v tejto objednávke. 

Poskytovateľ nie je povinný začať s akýmkoľvek poskytovaním služby do momentu úhrady vystavenej faktúry v plnej výške.Článok V

Práva a povinnosti objednávateľa


Objednávateľ berie na vedomie, že plnenie služieb a činností uvádzaných v zmluvných dokumentoch poskytovateľom, je závislé na riadnom a včasnom poskytnutí súčinnosti objednávateľom. Objednávateľ je povinný na požiadanie poskytnúť všetky potrebné podklady a informácie poskytovateľovi, ktoré sú nevyhnutné pre jeho činnosti a na základe ktorých bude poskytovateľ plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu. 

Objednávateľ sa zaväzuje bez odkladu prevziať dokumenty týkajúce sa predmetu zmluvy. 

Objednávateľ je ďalej povinný včas sprístupniť poskytovateľovi akúkoľvek dokumentáciu OOÚ (napr. bezpečnostný projekt) alebo bezpečnostnú dokumentáciu spracovanú pre objednávateľa pred uzatvorením zmluvy treťou stranou. 

Objednávateľ zabezpečí kompletnú informovanosť svojich zamestnancov o účele a cieľoch pracovného tímu OOÚ poskytovateľa pri výkonoch činnosti uvedených v zmluve.

Objednávateľ sa zaväzuje oboznámiť poskytovateľa so svojimi priestormi a činnosťou, je povinný zabezpečiť členom tímu OOÚ prístup na všetky pracoviská objednávateľa alebo jeho zmluvných partnerov, na ktorých zamestnanci objednávateľa vykonávajú pracovné činnosti, za účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy a VOP. Objednávateľ je povinný vopred informovať zamestnancov zhotoviteľa o podmienkach vstupu na tieto pracoviská. 

Objednávateľ môže rozmnožovať a dopĺňať dokumentáciu vypracovanú poskytovateľom iba pre potreby interného použitia na pracoviskách objednávateľa alebo v prípade vyžiadania spracovanej dokumentácie príslušným orgánom štátneho dozoru. 

Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedá pri poskytovaní odborných výkonov OOÚ za ochranu a bezpečnosť zástupcov poskytovateľa na svojich pracoviskách.

Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať poskytovateľa o všetkých podstatných zmenách z hľadiska zabezpečenia predmetu plnenia. 

Na základe skutočností uvedených v predchádzajúcej vete, zmluvné strany dohodnú podrobnosti o plnení záväzkov poskytovateľa vyplývajúce zo zmluvného vzťahu dodatkom k zmluve.

Objednávateľ sa zaväzuje, že počas trvania zmluvného vzťahu nebude realizovať výkon činnosti uvedených v zmluve prostredníctvom tretích strán. 

Objednávateľ má právo žiadať od poskytovateľa náhradu za škodu, ktorá mu vznikne, ak poskytovateľ nevykonáva svoju činnosť riadne a v súlade s touto zmluvou a s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ani po písomnom upozornení objednávateľa nevykoná nápravu v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.


Článok VI

Práva a povinnosti poskytovateľa


Poskytovateľ je povinný uhradiť objednávateľovi náhradu za škodu, ktorá mu vznikne, ak poskytovateľ nevykonáva svoju činnosť v súlade so zmluvou alebo VOP a s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ani po písomnom upozornení objednávateľa nevykoná nápravu v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.

Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne nedodržaním doporučení poskytovateľa poskytnutých podľa zmluvy alebo VOP, alebo porušením všeobecne záväzných predpisov. Poskytovateľ ďalej nezodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne z dôvodu, že objednávateľ nezabezpečí účasť zamestnancov na činnostiach zabezpečovaných poskytovateľom podľa VOP alebo podľa zmluvy.

V prípade objednávky školení, objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť účasť všetkých zamestnancov na školeniach a zabezpečí organizačne priestory, ak sa s poskytovateľom nedohodnú inak.

Ak objednávateľ neuhradí odmenu na základe vystavenej faktúry riadne a včas, má  poskytovateľ nárok od objednávateľa na úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05 %  z dlžnej sumy za každý deň z omeškania.

Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť poskytovateľovi termín každej kontroly, ktorú ohlási akýkoľvek kontrolný orgán v rámci pôsobnosti OOÚ. Objednávateľ je povinný umožniť  poskytovateľovi účasť na každej kontrole.

Dohodnutá cena za vypracovanie diela je zostavená na základe informácií uvedených v Dotazníku, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Dotazník je podpísaný objednávateľom a priložený k zmluve. Objednávateľ svojim podpisom potvrdzuje pravosť informácií v ňom uvedených. 

Ak v priebehu trvania  zmluvného vzťahu zhotoviteľ zistí nesúlad skutočností uvedených v Dotazníku so skutočnosťou a tieto skutočnosti bránia zhotoviteľovi v riadnom a včasnom plnení predmetu zmluvy môže zhotoviteľ od zmluvy okamžite odstúpiť. 

V prípade okamžitého odstúpenia zhotoviteľom má zhotoviteľ nárok na úhradu preukázateľných nákladov spojených s poskytovaním služieb do momentu odstúpenia.

V prípade, ak zistený nesúlad nebráni zhotoviteľovi v riadnom a včasnom plnení predmetu zmluvy, môže zhotoviteľ od objednávateľa v primeranej lehote požadovať doplatenie rozdielu odmeny, ktorú by požadoval, ak by boli v Dotazníku uvedené pravdivé údaje od už uhradenej odmeny, a to v primeranej lehote. Ak objednávateľ v primeranej lehote doplatok neuhradí, má zhotoviteľ tie isté práva, ako by zistil skutočnosti, ktoré mu bránia v riadnom a včasnom plnení predmetu zmluvy. 

Ak zistený nesúlad nebráni zhotoviteľovi v riadnom a včasnom plnení predmetu zmluvy, avšak s úhradou rozdielu odmeny objednávateľ nesúhlasí, zhotoviteľ nie je povinný od zmluvy odstúpiť. 

Zhotoviteľ je oprávnený odovzdať dokumentáciu v rozsahu korešpondujúcom s priznanými skutočnosťami v dotazníku a s upozornením na nedostatky dokumentácie vzniknuté z vyššie spomínaných dôvodov. Takáto dokumentácia sa považuje za úplnú a objednávateľ nie je oprávnený sa domáhať nárokov z prípadného vzniku škody alebo zodpovednosti za vady v rozsahu nezapracovaných skutočností. 

Dokumenty (najmä dielo, obsah webinárov, prezentácie a odborné články – pre tento bod ďalej spolu označené iba ako „dielo“), ktoré sú predmetom zmluvného vzťahu slúžia objednávateľovi výhradne pre jeho interné potreby a týmto sa zaväzuje, že nebude predmetné dokumenty ani ich obsah ďalej šíriť pre potreby tretích strán. 

Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo, jeho prípadné dodatky a smernice nepoužije v rozpore s účelom jeho vypracovania a to najmä, že nebude:

a) dielo alebo jeho rozmnoženiny ďalej rozširovať

b) vyhotovovať rozmnoženiny diela alebo jeho časti s výnimkou rozmnoženín na úradné účely alebo pre archiváciu objednávateľa

c) spracovávať, prekladať, meniť dielo (alebo jeho časť) alebo iným spôsobom zasahovať (s výnimkou zmeny diela v prípade zmeny právnych predpisov vzťahujúcich sa na dielo).Článok VII

Doba trvania zmluvy


Pokiaľ nie je zmluvne dohodnuté inak, zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, účinnosť nadobúda dňom podpisu oboch zmluvných strán.  

Zmluvný vzťah zaniká:

 • písomnou dohodou oboch strán ku dňu uvedenému v dohode; • písomnou výpoveďou zmluvy bez uvedenia dôvodu, vždy však vzhľadom na charakter poskytovaných služieb výlučne ku dňu nasledujúceho výročia zmluvy; • písomným odstúpením v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, pričom účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane, prípadne dňom vrátenia zásielky, obsahom ktorej je odstúpenie od zmluvy, ako neprevzatej.

Podstatným porušením tejto zmluvy objednávateľom je najmä:

 • neposkytnutie dostatočnej súčinnosti zhotoviteľovi pri plnení jeho úloh, a to ani po predchádzajúcom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa • omeškanie s úhradou faktúry za predmetné služby po dobu viac ako 30 dní.

Podstatným porušením zmluvy zhotoviteľom je opakované neplnenie jeho záväzkov a úloh podľa zmluvy a VOP, a to napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany objednávateľa.

Pokiaľ je predmetom zmluvného vzťahu jednorazové vykonanie doplnkovej služby, zmluvný vzťah v rozsahu poskytovania jednorazovej doplnkovej služby zaniká realizáciou služby. V prípade objednávky opakujúcej sa doplnkovej služby alebo služby, ktorej plnenie je nepretržité platia ustanovenia o zániku zmluvného vzťahu uvedené vyššie.Článok VIII

Cena za poskytovanie doplnkovej služby


Objednávateľ je povinný zaplatiť za objednané služby odmenu vo výške určenej zhotoviteľom v rámci jeho aktuálneho cenníka alebo individuálnej cenovej ponuky na základe samostatnej faktúry vystavenej zhotoviteľom za každú jednotlivú službu.

Zhotoviteľ je platca DPH. 

Poskytnutie služieb, o ktoré písomne objednávateľ požiada, musí zhotoviteľ písomne potvrdiť. Odoslaním vyplnenej objednávky, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v čl. X Komunikácia, sa stáva pre objednávateľa záväznou. 

V prípade objednania služieb za ceny uvedené v neaktuálnom cenníku je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o zmene ceny za objednané služby v zmysle aktuálneho cenníka. 

V prípade doručenia písomného prejavu nezáujmu objednávateľa o poskytnutie objednanej služby za zmenenú cenu do 2 dní odo dňa oznámenia zmeny ceny, sa stane jeho objednávka nezáväznou. Článok IX

Osobné údaje


Zmluvné strany sú povinné počas doby trvania tejto zmluvy a po jej skončení:

 • zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, • bez písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany neposkytovať tieto informácie tretej osobe, nezverejňovať ich a nevyužiť ich pre svoj prospech či prospech iného, • použiť dôverné informácie len v priamej súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.

Zmluvné strany zabezpečia, aby k dokumentácii súvisiacej s plnením predmetu tejto zmluvy nemali prístup tretie osoby, zabezpečia ochranu osobných údajov zamestnancov. 


Článok X

Komunikácia


Akákoľvek komunikácia na základe alebo v súvislosti so zmluvou musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane. Obvyklým spôsobom pre vzájomné doručovanie písomnej komunikácie na základe alebo v súvislosti so zmluvou je doručovanie prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu), faxu alebo listovej zásielky. 

Písomná komunikácia týkajúca sa zmeny alebo skončenia zmluvy však musí byť vždy doručovaná osobne alebo poštou ako doporučená zásielka.

Písomná komunikácia sa považuje za doručenú ak:

 • zásielka bola doručená na adresu prijímajúcej zmluvnej strany uvedenú v rámci identifikácie zmluvných strán (a ak bola zmenená, na adresu uvedenú v oznámení o zmene tejto adresy), a to dňom takéhoto doručenia,  • sa odosielajúcej zmluvnej strane zásielka vrátila ako nedoručená, a to aj napriek tomu, že bola doručovaná na poslednú známu adresu prijímajúcej zmluvnej strany, a to dňom doručenia oznámenia o nedoručení zásielky odosielajúcej zmluvnej strane, 

 • zásielka bola doručená osobne, a to dňom jej prevzatia prijímajúcou zmluvnou stranou; 

zmluvné strany sú povinné písomne si potvrdiť odovzdanie/prevzatie zásielky pri jej osobnom doručovaní. Odmietnutie prevzatia zásielky alebo odmietnutie poskytnutia písomného potvrdenia o prevzatí zásielky prijímajúcou zmluvnou stranou má účinky riadneho doručenia, a to dňom takéhoto odmietnutia.

V prípade doručovania prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) sa za deň doručenia považuje deň, kedy odosielajúca zmluvná strana odoslala e-mail na e-mailovú adresu prijímajúcej zmluvnej strany uvedenú v rámci identifikácie zmluvných strán (a ak taká nie je, na e-mailovú adresu oznámenú odosielajúcej zmluvnej strane v priebehu trvania tejto zmluvy).

V prípade, ak odosielajúca zmluvná strana odoslala e-mail počas dní pracovného voľna, za deň doručenia sa považuje nasledujúci pracovný deň odo dňa odoslania e-mailu. 


Článok XI

Reklamačný poriadok


Objednávateľ môže reklamovať poskytovanú službu výlučne písomnou formou v zmysle článku X Komunikácia VOP. V reklamácií je povinný uviesť svoje identifikačné údaje zo zmluvy, a to najmä  obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania, IČO, číslo zmluvy ktorej sa reklamácia týka, a jasným a zrozumiteľným spôsobom popísať predmet reklamácie.

Výsledok prešetrenia oznámi zhotoviteľ rovnako písomne, a to v lehote najviac 30 dní odo dňa prijatia reklamácie.

Článok XII

Záverečné ustanoveniaMG GDPR  je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VOP. Vydané v Trenčíne, 01.01.2024