CO - Odborná príprava riadiacich zamestnancov a členov HKO

Prečo je dôležitá odborná príprava riadiacich zamestnancov a členov Havarijnej komisie (HKO)?

Na jednej strane je povinnosťou a zároveň aj vo vlastnom záujme každého riadiaceho pracovníka a členov havarijnej komisie vedieť, čo obsahuje dokumentácia civilnej ochrany, či už na konkrétnu spoločnosť alebo obec, v ktorej pracuje. Na strane druhej tomu pomáha odborná príprava, ktorá sa zo zákona má opakovať každý rok. Najdôležitejšie je, že odbornou prípravou predídete škodám a ďalším ujmám na zdraví a v tom Vám vieme pomôcť.

Ako prebieha odborná príprava riadiacich zamestnancov a členov HKO?

Vysvetlíme si základné pojmy a termíny

  • čo je to mimoriadna udalosť?
  • kedy sa vyhlasuje mimoriadna situácia?
  • varovné signály
  • evakuácia, úkryt atď.

Odborná príprava prebieha vždy za prítomnosti odborne spôsobilej osoby s využitím pripravených podkladov.

Naučíte sa čo treba robiť v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, ktorou môže byť

  • požiar,
  • výbuch,
  • povodeň,
  • víchrica,
  • snehová kalamita alebo teroristický útok.

Príprava sa venuje konkrétne ohrozeniam, ktoré môžu vzniknúť priamo vo Vašich prevádzkových priestoroch alebo v relevantnom okolí.  Naučíme vás ako zorganizovať činnost, resp. ako reagovať v prípade vzniku daného ohrozenia.

Daniela Kusendová

Manažér divízie CIVILNÁ OCHRANA