ODPADY

Ponúkame prostredníctvom našich odborníkov komplexné  riešenie zákonných povinnosti v oblasti Odpadového hospodárstva.

Máme 3.300+ spokojných klientov, viac ako 10 členný tím expertov na Odpadového hospodárstvo je k dispozícii na celom území SK.

Pomôžeme vám zbaviť sa všetkých problémov a komplikáciíí v oblasti Odpadov.

Špecializujeme sa na tieto oblasti podnikania
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Potrebujeme riešiť odpadové hospodárstvo, keďže ako firma neprodukujeme žiaden odpad?

Každý podnikateľ sa stáva držiteľom odpadov a nezáleží na tom o akú činnosť sa jedná. Stávate sa ním kvôli všetkému čo vyhadzujete do koša. Môže sa jednať o vypálené žiarovky, papier, písacie potreby, prázdny toner či nefunkčnú tlačiareň.

Na základe toho Vám vznikajú vybrané povinnosti týkajúce sa hlavne bežných podnikateľov v zmysle zákona o odpadoch, ktorých úplný zoznam nájdete v § 14 ods. 1 zákona o odpadoch, alebo na stránke informačného portálu MŽP SR.

Musíme viesť  evidenciu Odpadov, keďže máme minimálne množstva odpadu?

Podnikateľ ako držiteľ odpadu má povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch, množstve odpadov a o nakladaní s nimi. Stručne povedané ako je uvedené v evidenčnej vyhláške, evidenciu odpadov pre všetky kategórie odpadov vedie aj držiteľ odpadu podľa druhov alebo poddruhov bez obmedzenia množstva odpadu na evidenčnom liste odpadu.

Alebo ste tento rok vyradzovali staré počítače či vymieňali nábytok a súhrnne ste vyprodukovali viac ako 1t odpadov? V tom prípade musíte podať ročné hlásenie o odpadoch. Pokiaľ ste reštaurácia, alebo iné stravovacie zariadenie ohlásenie podávate vždy.

Týkajú sa našej spoločnosti aj povinnosti výrobcu obalov či neobalových výrobkov?

Aby podnikateľ podliehal povinnostiam výrobcov obalov stačí, aby svoj tovar balil do akéhokoľvek obalu – krabíc na prenos jedál, hnuteľných vecí, tašiek, mikroténových vreciek.

Z pohľadu podnikateľa sa paradoxne stanete výrobcom obalu aj pri dovoze baleného tovaru zo zahraničia, či uvádzaní výrobkov z plastu, papiera a lepenky či skla na trh v SR. Takýmto subjektom zákon o odpadoch ukladá aj ďalšie povinnosti v zmysle zákona o odpadoch. Pre výrobcov obalov a neobalových výrobkov sa jedná aj o povinnosť osobitnej registrácie v príslušných verejných registroch MŽP SR.

Monika Malá

Manažér divízie Odpady
Zákaznícky servis a podpora Odpady: 032/285 80 30

Ako budeme spolupracovať

Zahájenie našej spolupráce

Osobne sa stretnete s naším expertom pre Odpady v regióne, ktorý vám detailne popíše formy, možnosti a časovanie spolupráce v oblasti Odpadov. Po podpise zmluvy začíname pre vás aktívne pracovať v oblasti Odpadov.

Úvodná odborná analýza / audit

V prvom kroku spolupráce vás navštívi expert na Odpady vo vašom regióne, vykoná analýzu všetkých potrebných oblastí a tém, aby sme spoznali aktuálny stav a možné riziká v oblasti Odpadového hospodárstva.

Dodanie odbornej dokumentácie

Na základe analýzy vám vypracujeme odbornú dokumentáciu pre Odpady, ktorá slúži ako podklad, resp. manuál riešenia Odpadov vo vašej spoločnosti. Osobne vám ju odovzdáme a detailne vám ju vysvetlíme.

Cyklický servis danej služby

Na základe odbornej dokumentácie pre Odpadové hospodárstvo, resp. legislatívnych požiadaviek nastavíme cyklický servis služby Odpady. Cieľom je profesionálny servis, vaša spokojnosť a eliminácia akýchkoľvek problémov v danej oblasti Odpadov.

HAVARIJNÝ PLÁN PRE NEBEZPEČNÝ ODPAD

V prípade zaobchádzania s Nebezpečným odpadom  (NO) vo vašej spoločnosti  vám vypracujeme Plán opatrení pre prípad havárie pri zhromažďovaní nebezpečného odpadu (Havarijný plán) 

Spracujeme Vám plán reálnych opatrení pre prípad havárie, resp. úniku za účelom stanovenia organizačného predpokladu a technických údajov pre postup v prípade havárie pri zhromažďovaní nebezpečného odpadu a pre vykonanie zásahov a opatrení zneškodnenia následkov havárie.

Zákaznícky portál

Pre koho je zákaznícky portál určený? 

Zákaznícky portál umožňuje priebežné vedenie evidencie odpadov u pôvodcu, obchodníka, sprostredkovateľa a držiteľa. Z pohľadu zákona je pôvodca odpadu každý, koho činnosťou vzniká odpad.Výstupom zo zákazníckeho portálu je v zmysle evidenčnej vyhlášky  č. 366/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a jej príloh Evidenčný list odpadov a Ohlásenie o vzniku odpadov a nakladanie s ním a zároveň slúži ako miesto uloženia jednotlivých dokladov o odovzdaní odpadu prípadne vydaných povolení príslušných štátnych autorít.

školenie zamestnancov ODPADY

V prípade ak potrebujete odborne vysvetliť problematiku a legislatívu odpadového hospodárstva manažmentu alebo zamestnancom vašej spoločnosti, zabezpečiť poradenstvo pri evidencii odpadov či obalov resp. zistiť ako nakladať s odpadmi z podnikateľskej činnosti zrealizujeme pre vás komplexné školenie.

Naše hodnoty
Našim poslaním je profesionálna podpora našich klientov v ich podnikaní v oblasti zákonných povinností v oblasti Prevencie chorôb z povolania (PZS), Prevencie pracových úrazov a požiarov (BOZP a PO), Ochrany osobných údajov (GDPR), Registratúry, Odpadov a Civilnej ochrany. Sme najväčšia spoločnosť v tejto oblasti na Slovensku, máme viac ako 3.300 klientov.

Informácie

Sledujeme za vás vo všetkých oblastiach legislatívu a jej zmeny, zamestnávame v každej oblasti expertov, aby ste u nás získali správne, pravdivé a včasné informácie.

Spokojnosť

Sme na trhu 8 rokov, väčšina nových klientov za posledné 2-3 roky prišla k nám na základe referencií spokojných klientov. Našou prioritou je vaša spokojnosť a pohoda.

Dôvera

Zbavíme vás v týchto oblastiach problémov a ťažkostí, budeme vašim expertným partnerom pri kontrolách. Môžete prenechať tieto oblasti zákonných povinností na starosť odborníkom.

Odbornosť

Zamestnávame vo všetkých oblastiach expertov, všetci majú zabezpečené systematické vzdelávanie a odborný kontakt s tvorcami legaslatívy v danej oblasti.

Diskrétnosť

V našej oblasti je diskrétnosť prirodzený benefit, pracujeme okrem iného v oblasti Ochrany osobných údajov, preto vám poskytneme pri spolupráci adekvátnu diskrétnosť.

Ústretovosť

Naši špecialisti sú pripravení riešiť okamžite Vaše odborné potreby a problémy. Náš Zákaznicky servis a Call centrum je vám k dispozícii pre operatívne riešenie vašich problémov.

Certifikáty

Potvrdenie vydané ÚVZ SR pre poskytovanie pracovnej zdravotnej služby pre rizikové kategórie 1 a 2, číslo potvrdenia OPPL/8777/28253/2015.

Oprávnenie vydané Odborom zdravotníctva Prešovského samostatného kraja s číslom licencie na ambulanciu 04822/2015/OZ-HAL

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany, vydané Ministerstvom vnútra SR, č. osvedčenia SKR-COKP3-2021/000792-2

Oprávnenie na vykonávanie Bezpečnostnotechnickej služby, vydané Národným inšpektorátom práce Košice pod čislom 0134/2016

Osvedčenie vydané Okresným úradom Trenčín, Odbor živnostenského podnikania pod číslom OU-TN-OZPI-2016/037 226-2