Registratúra

Rozsah služieb a činností:

– vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu (prípadne aktualizácia existujúceho)

– zabezpečenie ich schválenia miestne príslušným štátnym achívom,

– vedenie a správu registratúrneho strediska v priestoroch zákazníka,

– odborná podpora a zabezpečenie vyraďovacieho konania

– konzultácie a školenia zamerané na praktické vedenie správy registratúry

– online podpora vyraďovacieho konania

Legislatíva:

Zákon NR SR č. 395/2002 o archívoch a registratúrach, vyhláška MV SR č. 628/2002

Zákon NR SR č. 18/2018 o ochrane osobných údajov (GDPR) Zákon NR SR č. 431/2002 o účtovníctve

Zákon NR SR č. 222/2002 o dani z pridanej hodnoty

Zákon NR SR č. 289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 266/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach 

Výnos č. 525/2011 o štandardoch pre elektronické systémy na správu registratúry 

Vyhláška č. 49/2019 Z.z. – Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v znení neskorších predpisov

Napíšte nám

Ak máte záujem o bližšie informácie o našich riešeniach alebo ste náš zákazník a potrebujete pomôcť, zadajte kontakt na Vás v nižšie uvedenom formulári a my Vás budeme kontaktovať späť.

Na ochrane Vašich osobných údajov nám záleží. Pre bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov kliknite TU