REGISTRATÚRA

Ponúkame prostredníctvom našich odborníkov  komplexnú ponuku služieb v oblasti REGISTRATÚRA.

Máme 3.300+ spokojných klientov, viac ako 10 členný tím expertov v oblasti Registratúry  je k dispozícii na celom území SK.

Pomôžeme vám zbaviť sa všetkých problémov a komplikáciíí v oblasti Registratúry.

Špecializujeme sa na tieto oblasti podnikania
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Registratúrny plán je pomôcka na účelné a systematické označovanie a ukladanie spisov. Pridelením registratúrnej značky určuje spisom miesto v Registratúre, ďalej určuje spisom znak hodnoty a lehotu uloženia.

Je nutné archivovať uvedené dokumenty 70 rokov od dáta narodenia predmetného zamestnanca. Po uplynutí tejto doby môžete tieto dokumenty vyradiť a zlividovať, alebo odstúpiť Štátnemu archívu (záleží na kategórii pôvodcu registratúry, do ktorej Vás zaradí Štátny  archív)

Dokumenty by mali byť uložené v Registratúrnom stredisku. Má určité predpísané technické parametre (vlhkosť, teplota). Jeho funkcia spočíva hlavne v ukladaní a uchovávaní registratúrnych záznamov a spisov spoločnosti počas ich lehoty uloženia, ako aj v náležitom a pravidelnom vyraďovaní registratúrnych záznamov a spisov z registratúry.

Vratko Šudi

Manažér divízie Registratúra

Ako budeme spolupracovať

Zahájenie našej spolupráce

Osobne sa stretnete s naším poradcom alebo expertom pre Registratúru v vašom regióne, detailne vám popíše formy, možnosti a časovanie našej spolupráce, po podpise zmluvy začíname pre vás aktívne pracovať v oblasti Registratúry.

Úvodná odborná analýza / audit

V prvom kroku spolupráce vykoná náš expert pre Registratúru analýzu potrebných oblastí, aby sme spoznali aktuálny stav a riziká registratúry a archivácie vo vašej spoločnosti a požiada Štátny archív o zaradenie do kategórie pôvodcov Registratúry.

Dodanie odbornej dokumentácie

Na základe analýzy vám vypracujeme Registratúrny plán a poriadok, a smernice pre vyraďovanie. Dokumentáciu vám osobne odovzdáme a detailne vysvetlíme prevádzkové procesy v Registratúre.

Cyklický servis danej služby

Monitorujeme zmeny v legislatíve, ale aj zmeny vo vašej spoločnosti, preto sme schopní operatívne aktualizovať vašu Registratúru. Cieľom je aktuálnosť Registratúrneho plánu, vaša spokojnosť a eliminácia akýchkoľvek problémov v danej odbornej oblasti.

registratúrne stredisko

Pomôžeme vám a expertne vás podporíme pri zavedení Registratúrneho strediska (je to povinnosť pre pôvodcov Registratúry v I. a II. kategórii).

Registratúrne stredisko musí zabepečiť kvalitnú a bezpečnú úschovu dokumentov, má predpísané technické požiadavky na technické parametre (teplota, vlhkosť, …)

správca registratúry

Pomôžeme vám a expertne vás podporíme pri vytvorení Správcu registratúry (povinnosť pre pôvodcov registratúry v I. a II. kategórii).

Správca registratúry má definované činnosti a postupy pre nakladanie s dokladmi a dokumentami, ich označovanie, ukladanie v Registratúrnom stredisku, vrátane vedenia Registratúrneho denníka.

školenie v oblasti registratúra

Ak potrebujete odborne pripraviť firemného Správcu registratúry, alebo potrebujete zaškoliť manažment alebo zamestnancov v oblasti Registratúrneho plánu, Registratúrneho poriadku alebo Registratúrneho denníka, môžeme realizovať  vo vašej spoločnosti komplexné školenie  v oblasti Registratúry. 

Naše hodnoty
Našim poslaním je profesionálna podpora našich klientov v ich podnikaní v oblasti zákonných povinností v oblasti Prevencie chorôb z povolania (PZS), Prevencie pracových úrazov a požiarov (BOZP a PO), Ochrany osobných údajov (GDPR), Registratúry, Odpadov a Civilnej ochrany. Sme najväčšia spoločnosť v tejto oblasti na Slovensku, máme viac ako 3.300 klientov.

Informácie

Sledujeme za vás vo všetkých oblastiach legislatívu a jej zmeny, zamestnávame v každej oblasti expertov, aby ste u nás získali správne, pravdivé a včasné informácie.

Spokojnosť

Sme na trhu 8 rokov, väčšina nových klientov za posledné 2-3 roky prišla k nám na základe referencií spokojných klientov. Našou prioritou je vaša spokojnosť a pohoda.

Dôvera

Zbavíme vás v týchto oblastiach problémov a ťažkostí, budeme vašim expertným partnerom pri kontrolách. Môžete prenechať tieto oblasti zákonných povinností na starosť odborníkom.

Odbornosť

Zamestnávame vo všetkých oblastiach expertov, všetci majú zabezpečené systematické vzdelávanie a odborný kontakt s tvorcami legaslatívy v danej oblasti.

Diskrétnosť

V našej oblasti je diskrétnosť prirodzený benefit, pracujeme okrem iného v oblasti Ochrany osobných údajov, preto vám poskytneme pri spolupráci adekvátnu diskrétnosť.

Ústretovosť

Naši špecialisti sú pripravení riešiť okamžite Vaše odborné potreby a problémy. Náš Zákaznicky servis a Call centrum je vám k dispozícii pre operatívne riešenie vašich problémov.

Certifikáty

Potvrdenie vydané ÚVZ SR pre poskytovanie pracovnej zdravotnej služby pre rizikové kategórie 1 a 2, číslo potvrdenia OPPL/8777/28253/2015.

Oprávnenie vydané Odborom zdravotníctva Prešovského samostatného kraja s číslom licencie na ambulanciu 04822/2015/OZ-HAL

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany, vydané Ministerstvom vnútra SR, č. osvedčenia SKR-COKP3-2021/000792-2

Oprávnenie na vykonávanie Bezpečnostnotechnickej služby, vydané Národným inšpektorátom práce Košice pod čislom 0134/2016

Osvedčenie vydané Okresným úradom Trenčín, Odbor živnostenského podnikania pod číslom OU-TN-OZPI-2016/037 226-2