Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Naša spoločnosť Vám prostredníctvom bezpečnostno-technických služieb pomôže splniť povinnosti, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných legislatívnych predpisov. Našim cieľom je odbremeniť Vás od neustáleho sledovania zmien v legislatívnych predpisoch, vypracovať Vám potrebnú dokumentáciu, vykonať všeobecné školenia pre všetkých pracovníkov, upozorniť Vás na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Povinnosť zabezpečiť bezpečnostno-technické služby vyplýva zamestnávateľom v zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozsah služieb a činností:

  • zabezpečenie výkonu autorizovaného bezpečnostného technika priamo u objednávateľa,
  • spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov
  • hodnotenie a posudzovanie rizík v zmysle § 6 odst. (1) písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z. s návrhom OOPP
  • vykonávanie školenia zamestnancov o BOZP v predpísaných termínoch
  • vykonávanie spoločných previerok pracovísk zamestnávateľa pre oblasť bezpečnosti práce s určením zistených nedostatkov a návrhom na zlepšenie zisteného stavu (preventívna kontrolná činnosť) priamo na pracovisku
  • zúčastňovanie sa na vyšetrovaní pracovných úrazov, poradenstvo pri spracovaní záznamu o registrovanom pracovnom úraze, šetrenie pracovného úrazu, odborná pomoc pri oznamovaní pracovného úrazu príslušným orgánom a odborná pomoc pri odškodňovaní
  • organizovanie a kontrolovanie plnenia povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP, kontrolovanie stavu bezpečnosti a zdravia pri práci
  • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy pri kontrolách
  • komplexné poradenstvo v oblasti BOZP
  • telefonické a e-mailové konzultácie v prípade potreby

Napíšte nám

Ak máte záujem o bližšie informácie o našich riešeniach alebo ste náš zákazník a potrebujete pomôcť, zadajte kontakt na Vás v nižšie uvedenom formulári a my Vás budeme kontaktovať späť.

Na ochrane Vašich osobných údajov nám záleží. Pre bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov kliknite TU