ODPADY pre Digital a IT firmy

Ponúkame prostredníctvom našich odborníkov komplexné  riešenie zákonných povinnosti v oblasti Odpadového hospodárstva.

Máme 3.300+ spokojných klientov, viac ako 10 členný tím expertov na Odpadového hospodárstvo je k dispozícii na celom území SK.

Ako budeme spolupracovať

Zahájenie našej spolupráce

Osobne sa stretnete s naším expertom pre Odpady v regióne, ktorý vám detailne popíše formy, možnosti a časovanie spolupráce v oblasti Odpadov. Po podpise zmluvy začíname pre vás aktívne pracovať v oblasti Odpadov.

Úvodná odborná analýza / audit

V prvom kroku spolupráce vás navštívi expert na Odpady vo vašom regióne, vykoná analýzu všetkých potrebných oblastí a tém, aby sme spoznali aktuálny stav a možné riziká v oblasti Odpadového hospodárstva.

Dodanie odbornej dokumentácie

Na základe analýzy vám vypracujeme odbornú dokumentáciu pre Odpady, ktorá slúži ako podklad, resp. manuál riešenia Odpadov vo vašej spoločnosti. Osobne vám ju odovzdáme a detailne vám ju vysvetlíme.

Cyklický servis danej služby

Na základe odbornej dokumentácie pre Odpadové hospodárstvo, resp. legislatívnych požiadaviek nastavíme cyklický servis služby Odpady. Cieľom je profesionálny servis, vaša spokojnosť a eliminácia akýchkoľvek problémov v danej oblasti Odpadov.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Každý podnikateľ sa stáva držiteľom odpadov a nezáleží na tom o akú činnosť sa jedná. Stávate sa ním kvôli všetkému čo vyhadzujete do koša. Môže sa jednať o vypálené žiarovky, papier, písacie potreby, prázdny toner či nefunkčnú tlačiareň.

Na základe toho Vám vznikajú vybrané povinnosti týkajúce sa hlavne bežných podnikateľov v zmysle zákona o odpadoch, ktorých úplný zoznam nájdete v § 14 ods. 1 zákona o odpadoch, alebo na stránke informačného portálu MŽP SR.

Podnikateľ ako držiteľ odpadu má povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch, množstve odpadov a o nakladaní s nimi. Stručne povedané ako je uvedené v evidenčnej vyhláške, evidenciu odpadov pre všetky kategórie odpadov vedie aj držiteľ odpadu podľa druhov alebo poddruhov bez obmedzenia množstva odpadu na evidenčnom liste odpadu.

Alebo ste tento rok vyradzovali staré počítače či vymieňali nábytok a súhrnne ste vyprodukovali viac ako 1t odpadov? V tom prípade musíte podať ročné hlásenie o odpadoch. Pokiaľ ste reštaurácia, alebo iné stravovacie zariadenie ohlásenie podávate vždy.

Aby podnikateľ podliehal povinnostiam výrobcov obalov stačí, aby svoj tovar balil do akéhokoľvek obalu – krabíc na prenos jedál, hnuteľných vecí, tašiek, mikroténových vreciek.

Z pohľadu podnikateľa sa paradoxne stanete výrobcom obalu aj pri dovoze baleného tovaru zo zahraničia, či uvádzaní výrobkov z plastu, papiera a lepenky či skla na trh v SR. Takýmto subjektom zákon o odpadoch ukladá aj ďalšie povinnosti v zmysle zákona o odpadoch. Pre výrobcov obalov a neobalových výrobkov sa jedná aj o povinnosť osobitnej registrácie v príslušných verejných registroch MŽP SR.

Ing. Marek Kavecký

Manažér divízie Odpady

Systém odpadového hospodárstva je súbor činností v spoločnosti, ktorých primárnym účelom je znižovanie množstva odpadov. Pri vzniku odpadu sa spoločne zameriame na správne nakladanie s odpadom tak, aby bol minimalizovaný nepriaznivý dopad odpadu na krajinu, resp. kvalitu prírodného prostredia (pôda, voda, ovzdušie, fauna a flóra). Pravidlá, povinnosti a kompetencie v odpadovom hospodárstve sú ustanovené v Zákone NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 

1 )Stručný popis služby Odpady pre spoločnosti typu IT a Digital

Odborne a komplexne pre vás na mieru nastavíme, vyriešime a udržíme systém odpadového hospodárstva vrátane plnenia zákonných povinností vo vašej obchodnej spoločnosti, čoho dôsledkom bude bezpečné prostredie obchodnej spoločnosti a zodpovedný prístup k životnému prostrediu.

2 ) Možné riziká nakladania s odpadom vo spoločnostiach typu IT a Digital

Medzi bežné riziká nakladania s odpadmi patrí nesprávne zaradenie odpadov podľa Katalógu odpadov, nesprávna evidencia odpadov, nesprávna separácia odpadov, manipulácia s nebezpečnými odpadmi a manipulácia s chemickými látkami. Stretávame sa občas s riedením alebo miešaním odpadov za účelom zníženia koncentrácie nebezpečných látok, resp. vypúšťaním odpadov do vody alebo kanalizácie. Rizikom je tiež zhromažďovanie odpadov dlhšie ako rok , neohlásenie prepravy nebezpečných odpadov a nepodanie povinného hlásenia štátnej správe. Vážnym problémom môže byť vykonávanie činnosti bez potrebného súhlasu – povolenia, absencia potvrdenia o množstvách likvidovaných odpadov a ak máte povinnosť a nie ste registrovaný v registroch MŽP SR či spaľovanie odpadu.

3 ) Zákonné povinnosti nakladania s odpadmi pre spoločnosti typu IT a Digital

Práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb v oblasti odpadov sa riadia zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení a príslušnými vykonávacími právnymi predpismi, ktoré nájdete na tomto linku.

   • plnenie povinností v odpadovom hospodárstve od vedenia evidencie odpadov, cez vypracovanie žiadostí o súhlas, registráciu, dokumentácie a ohlásení podľa zákona o odpadoch

   • zabezpečenie evidenčných a registračných  povinností  podľa rozšírenej zodpovednosti výrobcu (obaly a odpady z obalov, elektrozariadenia a elektroodpad, batérie a akumulátory, vozidlá a staré vozidlá, pneumatiky a odpadové pneumatiky, neobalové výrobky a odpad z nich) podľa zákona č.79/2015 z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o odpadoch)

   • povinnosti pôvodcu odpadov, držiteľa, sprostredkovateľa alebo obchodníka s odpadmi

) S čím vám pri odpadoch pomôžeme vo firmách typu IT a Digital

   • vedenie evidencie odpadov a vypracovanie žiadostí o vyjadrenie, povolenie – súhlas, vrátane príloh

   • vypracovanie dokumentu s právnymi požiadavkami zákona o odpadoch týkajúcich sa podniku

   • vypracovanie a aktualizácia dokumentácie podniku a ohlásení podľa zákona

   • registrácia v registroch Ministerstva životného prostredia

   • legislatívne poradenstvo a poradenstvo pri likvidácii odpadu

   • školenie pre vašich zamestnancov v oblasti odpadového hospodárstva 

   • expertná podpora v prípade kontroly

5) Čo vám reálne prinesie naša služba v oblasti Odpadov?

Výsledkom našej spolupráce je nastavenie jednotlivých povinností, ktoré analýzou identifikujeme u každého klienta individuálne. Ich správnou implementáciou má klient istotu súladu so zákonom. Na manažment ich implementácie Vám vypracujeme dokumentáciu Odpadového hospodárstva, ktorá bude slúžiť ako návod na zavedenie do Vašej spoločnosti. Nastavíme správnu evidenciu odpadov, pomôžeme Vám so zaradením odpadov podľa katalógu odpadov, vyhodnotíme nutnosť registrácie v príslušných registroch Ministerstva životného prostredia. Pravidelne budeme za Vás kontrolovať aktuálny stav odpadového hospodárstva, čím budete predchádzať možným pokutám či sankciám a zároveň sa môžete spoľahnúť aj na expertnú podporu v prípade kontroly zo strany orgánov štátnej správy.

MÝTY O Odpadoch

Keďže sa držiteľom odpadov stávate kvôli všetkému čo vyhadzujete do koša a nezáleží na tom o akú činnosť sa jedná, odpadové hospodárstvo sa týka aj Vás. Môžu to byť vypálené žiarovky, spotrebovaný papier, písacie potreby, prázdny toner či nefunkčná tlačiareň. Na základe toho Vám vznikajú povinnosti týkajúce sa hlavne bežných podnikateľov.

Počas kalendárneho roka ste povinný viesť evidenciu odpadov či už v elektronickej alebo v písomnej podobe a uchovávať ju 5 rokov. Za nevedenie evidencie bude pri kontrole podnikateľovi uložená pokuta vo výške od 500 eur do 50 000 eur.


Podnikatelia musia pravidelne svoj odpad triediť, vážiť a hlavne evidovať. Nakoľko evidencia a zber odpadu sa musí viesť pre každý jeden druh odpadu samostatne, preto nie je možné odpad hádzať do jednej nádoby, ktorá je pravdepodobne určená na komunálny odpad (nie odpad z podnikateľskej činnosti).

Od externej spoločnosti Vám bude vystavené potvrdenie o odovzdaní odpadu (vážny lístok, sprievodný list nebezpečného odpadu). Tu to však nekončí. Tieto údaje od spracovateľa odpadu je potrebné evidovať na evidenčnom liste odpadu, resp. v prípade nebezpečného odpadu aj ohlasovať na príslušné Okresné úrady. 

Čiže externá spoločnosť od vás odoberie iba odpad a zrejme ho spracuje, ale pravdepodobne nerieši za vás povinnosti vašej spoločnosti od evidencie po ohlasovanie odpadu.

HAVARIJNÝ PLÁN PRE NEBEZPEČNÝ ODPAD

V prípade zaobchádzania s Nebezpečným odpadom  (NO) vo vašej spoločnosti  vám vypracujeme Plán opatrení pre prípad havárie pri zhromažďovaní nebezpečného odpadu (Havarijný plán) 

Spracujeme Vám plán reálnych opatrení pre prípad havárie, resp. úniku za účelom stanovenia organizačného predpokladu a technických údajov pre postup v prípade havárie pri zhromažďovaní nebezpečného odpadu a pre vykonanie zásahov a opatrení zneškodnenia následkov havárie.

Zákaznícky portál

Našim klientom poskytujeme služby Zákazníckeho portálu pre manažment Odpadového hospodárstva.

Zabezpečíme za vás spracovanie evidenčných listy odpadov, súčasne bude priebežne počas roka prebiehať kontrola dodaných podkladov (vážne lístky, faktúry) z odovzdania odpadu zberovej spoločnosti.

V pravidelných intervaloch vám budú zasielané upozornenia na povinnosť zasielania Vašich podkladov. V prípade legislatívnych zmien vás budeme informovať o nových povinnostiach.

Zákaznícky portál manažmentu Odpadov vám umožňuje jednoducho spracovať koncoročné ohlásenie.

školenie zamestnancov ODPADY

V prípade ak potrebujete odborne vysvetliť problematiku a legislatívu odpadového hospodárstva manažmentu alebo zamestnancom vašej spoločnosti, zabezpečiť poradenstvo pri evidencii odpadov či obalov resp. zistiť ako nakladať s odpadmi z podnikateľskej činnosti zrealizujeme pre vás komplexné školenie.

Naše hodnoty
Našim poslaním je profesionálna podpora našich klientov v ich podnikaní v oblasti zákonných povinností v oblasti Prevencie chorôb z povolania (PZS), Prevencie pracových úrazov a požiarov (BOZP a PO), Ochrany osobných údajov (GDPR), Registratúry, Odpadov a Civilnej ochrany. Sme najväčšia spoločnosť v tejto oblasti na Slovensku, máme viac ako 3.300 klientov.

Informácie

Sledujeme za vás vo všetkých oblastiach legislatívu a jej zmeny, zamestnávame v každej oblasti expertov, aby ste u nás získali správne, pravdivé a včasné informácie.

Spokojnosť

Sme na trhu 8 rokov, väčšina nových klientov za posledné 2-3 roky prišla k nám na základe referencií spokojných klientov. Našou prioritou je vaša spokojnosť a pohoda.

Dôvera

Zbavíme vás v týchto oblastiach problémov a ťažkostí, budeme vašim expertným partnerom pri kontrolách. Môžete prenechať tieto oblasti zákonných povinností na starosť odborníkom.

Odbornosť

Zamestnávame vo všetkých oblastiach expertov, všetci majú zabezpečené systematické vzdelávanie a odborný kontakt s tvorcami legaslatívy v danej oblasti.

Diskrétnosť

V našej oblasti je diskrétnosť prirodzený benefit, pracujeme okrem iného v oblasti Ochrany osobných údajov, preto vám poskytneme pri spolupráci adekvátnu diskrétnosť.

Ústretovosť

Naši špecialisti sú pripravení riešiť okamžite Vaše odborné potreby a problémy. Náš Zákaznicky servis a Call centrum je vám k dispozícii pre operatívne riešenie vašich problémov.

Certifikáty

Potvrdenie vydané ÚVZ SR pre poskytovanie pracovnej zdravotnej služby pre rizikové kategórie 1 a 2, číslo potvrdenia OPPL/8777/28253/2015.

Oprávnenie vydané Odborom zdravotníctva Prešovského samostatného kraja s číslom licencie na ambulanciu 04822/2015/OZ-HAL

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany, vydané Ministerstvom vnútra SR, č. osvedčenia SKR-COKP3-2021/000792-2

Oprávnenie na vykonávanie Bezpečnostnotechnickej služby, vydané Národným inšpektorátom práce Košice pod čislom 0134/2016

Osvedčenie vydané Okresným úradom Trenčín, Odbor živnostenského podnikania pod číslom OU-TN-OZPI-2016/037 226-2