PZS pre administratívne firmy

Ponúkame prostredníctvom našich odborníkov a špecialistov komplexnú ponuku služieb v oblasti zdravotného dohľadu formou Pracovnej zdravotnej služby (PZS), v kategórii rizika 1 a 2.

Máme 3.300+ spokojných klientov, viac ako 15 špecialistov  PZS a 75 zmluvných ambulancií po celom území SK.

Ako budeme spolupracovať

Zahájenie našej spolupráce

Osobne sa stretnete s naším poradcom alebo expertom PZS v regióne, detailne vám popíše formy, možnosti a časovanie spolupráce, po podpise zmluvy začíname pre vás aktívne pracovať v oblasti PZS.

Úvodná odborná analýza / audit

V prvom kroku spolupráce vás navštíví expert pre PZS, vykoná analýzu všetkých potrebných oblastí a tém, aby sme spoznali aktuálny stav a riziká chorôb z povolania.

Dodanie odbornej dokumentácie

Na základe analýzy vám vypracujeme PZS dokumentáciu, ktorá slúži ako podklad, resp. manuál činností v oblasti PZS, osobne vám ju odovzdáme a detailne vám ju vysvetlíme.

Cyklický servis danej služby

Na základe PZS dokumentácie, resp. legislatívnych požiadaviek nastavíme vhodný cyklický servis služby. Cieľom je profesionálny servis, vaša spokojnosť a eliminácia akýchkoľvek problémov v oblasti Pracovnej zdravotnej služby.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Kategória 1 je kategória bez akýchkoľvek rizík, pre administratívnu činnosť, resp. obchodné firmy je typická kategória 2, v ktorej sa paradoxne objavuje viac ako 70% chorôb z povolania (najčastejšie karpálny tunel, resp. choroby pohybového aparátu). Obráťte sa s dôverou na našich odborníkov, dokážeme pružne posúdiť kategóriu rizika vo vašej spoločnosti.

Cieľom PZS je ochrana a podpora zdravia zamestnancov, resp.prevencia chorôb z povolania.  Z týchto dôvodov je potrebné realizovať cyklické návštevy a posudzovanie rizík v pravidelných intervaloch, keďže vo firmách dochádza k vytváraniu nových pracovných pozícií, k zmene procesov, k redefinovaniu pracovných činností, resp. k zmene rizika práce na určitej pozícii. Pri každej takejto závažnej zmene treba urobiť novú obhliadku pracoviska s cieľom posúdenia rizík, my tieto obhliadky vykonávame v perióde 12 mesiacov, čo je obyčajne ekonomicky výhodnejšie pre klienta.

V prípade prevádzky, v ktorej je posúdenie rizík možné vykonať auditom PZS bez optimalizácie rizika meraním, postačuje vyplnenie dotazníka PZS cez nášho konzultanta, ktorý Vám rád pomôže. Na základe uvedených údajov vieme predbežne posúdiť kategóriu, v ktorej sa Vaša spoločnosť nachádza.

V prípade, že sa jedná o spoločnosť, kde je zdrojom rizika hluk, vibrácie, chlad, teplo alebo iné rizikové faktory, ktoré nie je možné posúdiť bežným auditom bez optimalizácie/merania konkrétneho rizikového faktora, odporučíme vám akreditovanú spoločnosť, ktorá Vám  vykoná potrebné merania a na základe výsledku merania bude možné zaradiť kategóriu, v ktorej sa Vaša spoločnosť nachádza.

Mgr. Zuzana Obernauerová

Manažér divízie PZS

PZS je služba, ktorá sa týka každého zamestnávateľa. Zákon  355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov hovorí, že ak zamestnávateľ zamestnáva čo i len jedného zamestnanca, musí mať zabezpečené služby PZS. Nezáleží pri tom, či zamestnáva zamestnancov na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu. Aj na zamestnávateľa s jediným zamestnancom na dohodu (i na občasnú činnosť) sa vzťahuje táto povinnosť.

1) Stručný popis služby PZS pre administratívnu firmu

Odborne posúdime riziká práce vašich zamestnancov a pracovné prostredie v špecifických podmienkach vašej firmy s cieľom eliminácie chorôb z povolania a vytvoríme podmienky pre zlepšenia pracovného prostredia vašej spoločnosti, čoho dôsledkom je rast výkonnosti, motivácie a lojality, resp. pokles objemu práceneschopnosti (PN).

2) Možné riziká v oblasti PZS v administratívnych spoločnostiach

V administratívnej spoločnosti je reálnym rizikom vznik choroby z povolania (najčastejšie v kategórii 2 choroby pohybového aparátu, resp. karpálny tunel), dôsledkom rizika je neschopnosť vykonávať pracovnú činnosť zamestnanca, resp. v prípade potvrdenia choroby z povolania povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi finančné kompenzácie (za bolestné, za sťaženie spoločenského uplatnenia, náklady na liečenie alebo úrazovú rentu, bežne celkom rádovo desaťtisíce €). V prípade nedodržiavania zákonných povinností podľa zákona 355/2007  hrozí zamestnávateľovi pokuta od 150 do 20.000 €.

3) Zákonné povinnosti v oblasti PZS v administratívnych spoločnostiach

  • mať Rozhodnutie RUVZ o uvedení priestorov do prevádzky (aj v prípade nájomného vzťahu), na vybrané prevádzky iba oznamovacia povinnosť
  • zabezpečiť Posúdenie zdravotného rizika práce a pracovného prostredia, viesť evidenciu zamestnancov, zaradených do kategórie rizika 2 a vyššie
  • absolvovať Školenia Prvej pomoci, výsledkom školenia je platný certifikát, ktorého platnosť je 24 mesiacov
  • absolvovať Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci podľa osobitých predpisov (s intervalom 12-36 mesiacov podľa typu rizika)
  • mať Lekárničku, jej obsah a umiestnenie musí byť v súlade s platnými predpismi
  • mať Prevádzkový poriadok, ktorý treba zabezpečiť pre všetky vybrané prevádzky
  • zabezpečiť Osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu zdravia pred vznikom chorôb z povolania
  • zabezpečiť Optimálne mikroklimatické podmienky (v administratívnej firme obyčajne teplota a vlhkosť) 

4) Naše služby v oblasti PZS v administratívnych spoločnostiach

5) Čo vám reálne prinesie naša služba v oblasti PZS?

Realizáciou PZS na pracovisku administratívnej spoločnosti eliminujeme riziká chorôb z povolania na pracovisku, pomôžeme vytvoriť bezpečné a príjemné pracovné prostredie obchodnej spoločnosti.  Poradíme pri zlepšení ergonómie pracoviska a komfortu práce, dôsledkom toho je  rast spokojnosti, loajality a motivácie zamestnancov, resp. prevencia zdravotných problémov a poklesu produktivity práce a zníženie objemu PN. Zbavíme vás všetkých potenciálnych  problémov a komplikácií v oblasti prevencie chorôb z povolania, v prípade kontroly alebo sporu budeme vaším expertným partnerom.

MÝTY O PZS

PZS je služba, ktorá sa týka každého zamestnávateľa bez ohľadu na počet zamestnancov alebo formu pracovno-právneho vzťahu. Zákon hovorí, že ak zamestnávateľ zamestnáva čo i len jedného zamestnanca, musí mať zabezpečené služby PZS. Nezáleží pri tom, či zamestnáva zamestnancov na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu. Aj na zamestnávateľa s jediným zamestnancom na dohodu (i na občasnú činnosť) sa vzťahuje táto povinnosť.

Do skupiny najčastejšie hlásených chorôb z povolania - ochorenie končatín z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia - patrí syndróm karpálneho tunela. Prejavuje sa zvyčajne po niekoľkých rokoch práce bolesťami v zápästí, tŕpnutím prstov a ich znecitlivením. Tento zdravotný problém je typický pre dlhodobú aktivitu zápästia (v obchodných firmách bežne účtovníčka pri práci s PC myšou, inak holičky, pedikérky, profesionálni hráči na husle alebo gitaru, ...). Odstupné za túto diagnózu može dosiahnuť čiastky v desaťtisícoch €  (za bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenie, náklady na liečenie, úrazová renta, jednorázové vyrovnanie ..).

Kľúčovým rizikom obchodnej firmy z pohľadu PZS sú choroby z povolania (typicky ochorenie pohybového aparátu, resp. karpálny tunel, kde firme hrozí poskytnutie kompenzácií zamestnancovi v sumách, ktoré ohrozujú existenciu firmy (obyčajne desaťtisíce € za bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenie, náklady na liečenie, ..).

Z pohľadu "bežných" kontrol je pomerne častým dôvodom kontroly udanie (bývalých) zamestnancov alebo dokonca konkurencie.


Pri novele zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v roku 2018 bolo odobratá možnosť vykonávať služby PZS bezpečnostným technikom, takže keď vám dodnes tieto služby bezpečnostný technik poskytuje, tak už minimálne tretí rok na to nemá oprávnenie.

Zo zákona povinné školenie Prvej pomoci (s predpísaným rozsahom, pravidelnou periódou 24M, končiace testom a certifikátom) môže vykonávať len jedinec alebo spoločnosť so schváleným a akreditovaným kurzom zo strany Ministerstva zdravotníctva.

Problémom preventívnej prehliadky (vo vzťahu k práci) je fakt, že pre daný typ rizika je vyhláškou (Vestník MZ SR 2016/29-38) predpísaný typ prehliadky  s detailným popisom vyšetrení. Výstupná správa z takejto prehliadky (Lekársky posudok o spôsobilosti zamestnanca na prácu) má tiež predpísanú formu, ktorej súčasťou sú presne definované odporúčania.

 

Pokiaľ obvodný lekár nemá špecifikáciu rizika zo strany PZS a doporučený typ preventívnej prehliadky, tak nedokáže vykonať relevantnú preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci. Veľakrát sa stane, že obvodný lekár realizuje bežnú preventívnu prehliadku (vrátane EKG, vyšetrenie krvi a moču) a na základe výsledkov vyšetrenia dá stanovisko k celkovému zdravotnému stavu, nie však k spôsobilosti zamestnanca na danú prácu s jej konkrétnymi rizikami.

Konateľ však realizáciou takejto "všeobecnej" prehliadky úplne prichádza o informáciu ohľadom rizika zdravotného stavu (budúceho) zamestnanca voči konkrétnemu riziku (jednostranné zaťaženie, hluk, vibrácie, prach, ...) jeho práce. Tým pádom celá preventívna prehliadka sa minula účinku z pohľadu ochrany konateľa voči vysokým finančným postihom z dôvodu rizika choroby z povolania.

LEKÁRSKE Preventívne prehliadky

Vo všetkých regiónoch Slovenska sme schopní v spolupráci s našimi zmluvnými partnermi  pre Vás zabezpečiť vstupné, výstupné a preventívne lekárske prehliadky (zo zákona povinné vo vzťahu k práci, resp. v rámci sociálneho programu), čím eliminujeme riziko poškodenia zdravotného stavu vašich zamestnancov, resp. ekonomického dopadu na spoločnosť.

Školenie
prvej pomoci

V povinných kurzoch Prvej pomoci dokážeme pre vašich zamestnancov pripraviť pomocou profesionálov zo Záchrannej alebo Leteckej záchrannej služby zaujímavé a pútavé školenie, obsahom ktorého sú činnosti, ktoré môžu pomôcť záchrane života na pracovisku, pri autonehode i v rodine.


PREVÁDZKOVÉ PORIADKY

Viacero špecifických oblasti podnikania (Horeca, závodné jedálne, hotely, penzióny, fittness, športové haly, kaderníctvo, pedikúra, masér, tattoo štúdia, ..) potrebuje mať  vypracované a zverejnené prevádzkové poriadky. Viacero oblasti podnikania (zdravotníctvo, školy, škôlky, sociálne služby, bazény, kúpaliská, ..) ich musia mať dokonca schválené zo strany RUVZ. Prevádzkové poriadky taktiež potrebujú prevádzky s vysokou expozíciou hluku, prachu, vibrácií, vratne faktorov teplo, chlad, bremená alebo chemické a bilogické faktory (azbest, zváranie, živočíšna výroba, autoservis, stavebníctvo, ..)

Deň zdravia

Pre zamestnancov vašej spoločnosti môžeme zorganizovať atraktívny Deň zdravia (na pracovisku, resp. teambuildingu alebo firemnej akcii), s programom podľa vašich požiadaviek, napr.kontrola znamienok dermatológom, meranie tlaku, cholesterolu, cukru a tuku  s následným poradenstvom Životného štýlu, kurz Škola chrbta (správne sedenie) , prednášku Stravovanie a pracovný výkon, meranie Ostrosti zraku a perimetrie, estetická poradňa so špičkovým expertom v oblasti Estetickej medicíny. Zatiaľ sme realizovali viac ako 80 aktivít typu Deň zdravia s počtom účastníkov od 25 do 650 zamestnancov.


VITAMÍNOVÉ BALÍČKY

Pre zamestnancov vašej spoločnosti, resp. obchodných partnerov môžeme pripraviť Vitamínové balíčky so špecifickým zameraním vitamínov (anti-COVID, podpora imunity, manažérsky antistresový balíček). Tieto vitamínové balíčky vám môžeme dodať v darčekovom balení, resp. v rôznych špecifických obaloch (napr. ako Mikulášske balíček ako zdravá alternatíva sladkej verzie Mikuláša).


PRVÁ POMOC

V tejto časti nášho webu nájdete (pravdepodobne) všetky potenciálne možné zdravotné riziká, s ktorými sa môžete stretnúť počas pracovného dňa, resp. v prostredí vašej firmy. Pre všetky typy zdravotných problémov a hlavne život ohrozujúcich stavov vám poskytujeme stručný, ale komplexný manuál postupu Prvej pomoci. Našim klientov doporučujem tento link umiestniť na pracovnú plochu počítača alebo mobilu, máte v každom kritickom okamihu k dispozícii presný návod postupu ošetrenia a práce s postihnutým. V podobných prípadoch väčšinu zúčastených zastihne stres až panický stav, nevedie sa rýchlo zorientovať, niekedy si ani spomenúť na číslo tiesňovej linky.

Naše hodnoty
Našim poslaním je profesionálna podpora našich klientov v ich podnikaní v oblasti zákonných povinností v oblasti Prevencie chorôb z povolania (PZS), Prevencie pracových úrazov a požiarov (BOZP a PO), Ochrany osobných údajov (GDPR), Registratúry, Odpadov a Civilnej ochrany. Sme najväčšia spoločnosť v tejto oblasti na Slovensku, máme viac ako 3.300 klientov.

Informácie

Sledujeme za vás vo všetkých oblastiach legislatívu a jej zmeny, zamestnávame v každej oblasti expertov, aby ste u nás získali správne, pravdivé a včasné informácie.

Spokojnosť

Sme na trhu 8 rokov, väčšina nových klientov za posledné 2-3 roky prišla k nám na základe referencií spokojných klientov. Našou prioritou je vaša spokojnosť a pohoda.

Dôvera

Zbavíme vás v týchto oblastiach problémov a ťažkostí, budeme vašim expertným partnerom pri kontrolách. Môžete prenechať tieto oblasti zákonných povinností na starosť odborníkom.

Odbornosť

Zamestnávame vo všetkých oblastiach expertov, všetci majú zabezpečené systematické vzdelávanie a odborný kontakt s tvorcami legaslatívy v danej oblasti.

Diskrétnosť

V našej oblasti je diskrétnosť prirodzený benefit, pracujeme okrem iného v oblasti Ochrany osobných údajov, preto vám poskytneme pri spolupráci adekvátnu diskrétnosť.

Ústretovosť

Naši špecialisti sú pripravení riešiť okamžite Vaše odborné potreby a problémy. Náš Zákaznicky servis a Call centrum je vám k dispozícii pre operatívne riešenie vašich problémov.

Certifikáty

Potvrdenie vydané ÚVZ SR pre poskytovanie pracovnej zdravotnej služby pre rizikové kategórie 1 a 2, číslo potvrdenia OPPL/8777/28253/2015.

Oprávnenie vydané Odborom zdravotníctva Prešovského samostatného kraja s číslom licencie na ambulanciu 04822/2015/OZ-HAL

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany, vydané Ministerstvom vnútra SR, č. osvedčenia SKR-COKP3-2021/000792-2

Oprávnenie na vykonávanie Bezpečnostnotechnickej služby, vydané Národným inšpektorátom práce Košice pod čislom 0134/2016

Osvedčenie vydané Okresným úradom Trenčín, Odbor živnostenského podnikania pod číslom OU-TN-OZPI-2016/037 226-2