BOZP pre zdravotníctvo

Ponúkame prostredníctvom našich odborníkov a zmluvných partnerov komplexnú ponuku služieb v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Máme 3.300+ spokojných klientov, pre klientov na celom území SK pracuje tím Autorizovaných bezpečnostných technikov (ABT) .

Ako budeme spolupracovať

Zahájenie našej spolupráce

Osobne sa stretnete s naším poradcom alebo expertom BOZP v regióne, detailne vám popíše formy, možnosti a časovanie spolupráce, po podpise zmluvy začíname pre vás aktívne pracovať v obasti BOZP.

Úvodná odborná analýza / audit

V prvom kroku spolupráce vás navštíví náš bezpečnostný technik pre daný región, vykoná analýzu všetkých potrebných oblastí a tém, aby sme spoznali aktuálny stav a riziká.

Dodanie odbornej dokumentácie

Na základe analýzy vám vypracujeme BOZP dokumentáciu, ktorá slúži ako podklad, resp. manuál riešenia v oblasti BOZP, osobne vám ju odovzdáme a detailne vám ju vysvetlíme.

Cyklický servis danej služby

Na základe BOZP dokumentácie, resp. legislatívnych požiadaviek nastavíme cyklický servis služby. Cieľom je profesionálny servis, vaša spokojnosť a eliminácia akýchkoľvek problémov v oblasti BOZP.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Sme malá firma a vykonávame iba administratívu. Potrebujeme aj my služby v oblasti BOZP?

ÁNO – tu nie je rozhodujúca veľkosť firmy alebo počet zamestnancov. Pokiaľ ste zamestnávateľom a máte čo len jedného zamestnanca, vzťahujú sa na Vás všetky legislatívne povinnosti vyplývajúce zo zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Musím zabezpečiť školenie BOZP, ak nemám zamestnancov na TPP, ale iba zamestnancov na dohodu a brigádnikov?
ÁNO – zamestnávateľ musí zabezpečovať úvodné, resp. cyklické školenia (perióda 36 mesiacov), čiže oboznamovanie vedomostí o BOZP všetkým zamestnancom spoločnosti bez ohľadu na pracovný pomer. Čiže každý, koho zmluva je evidovaná v Sociálnej poistovni. Personál, pracujúci "na živnosť" je v pozícii dodávateľa služieb, tých sa táto povinnosť netýka vzľadom k spoločnosti zamestnávateľa.
Je BOZP dokumentácia povinná aj pre malú firmu v prenajatých priestoroch?

Dokumentácia BOZP patrí medzi základné vnútorné predpisy firiem. Každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva už aj jedného zamestnanca má povinnosť vypracovať ju. Zavedieme Vám systém BOZP a spracujeme kompletnú dokumentáciu.

Ing. Roman Dojčinovič

Manažér divízie BOZP
Zákaznícky servis a podpora BOZP: 032/658 32 01

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) predstavuje súbor systémových opatrení zamestnávateľa (na základe Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 124 / 2006 Z.z.), smerujúcich k tomu, aby u zamestnanca nedošlo k pracovnému úrazu alebo vzniku choroby z povolania.

1) Stručný popis služby BOZP pre zdravotníctvo

Po dôkladnej úvodnej analýze vypracujeme dokumentáciu BOZP a ich zásady správne implementujeme do reálnych podmienok vašeho subjektu, podnikajúceho v zdravotníctve..

2) Možné riziká pri nedodržaní alebo nesprávnom implementovaní BOZP

V zdravotníckom sektore patrí k rizikám pri nedodržiavaní BOZP vznik registrovaného pracovného úrazu zamestnanca, resp.veľké škody na majetku a životnom prostredí. Rizikom pri nedodržaní alebo nesprávnom implementovaní BOZP sú tiež sankcie a pokuty za nedodržiavanie povinností na úseku BOZP – až do 100.000 eur, pri vzniku ťažkej ujmy na zdraví sankcia minimálne 20.000 eur, pri úraze s následkom smrti sankcia najmenej 33.000 eur , pri chorobe z povolania zodpovednosť zamestnávateľa za škodu tým vzniknutú.

3) Zákonné povinnosti BOZP v zdravotníctve

 • uplatňovanie všeobecných zásad prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zabezpečenie BOZP
 • vypracovanie dokumentácie BOZP
 • preukázateľné, pravidelné a zrozumiteľné oboznamovanie zamestnanca s predpismi BOZP
 • šetrenie príčin a okolností vzniku pracovného úrazu, prijatie a vykonanie opatrení na zabránenie opakovania sa podobného úrazu

4) S čím vám pomôžeme pri BOZP v zdravotníctve

 • posúdime pracovné prostredie a pracovné činnosti u zamestnávateľa, vypracujeme analýzu rizík z pracovného prostredia a vykonávaných činností, určíme druh ochranných pracovných prostriedkov (kolektívne, osobné)
 • vypracovanie dokumentácie BOZP a realizujeme vstupné a opakované školenia zamestnancov v oblasti BOZP 
 • poradenstvo pri vyšetrovaní pracovných úrazov,  šetrenie závažných (registrovaných) pracovných úrazov, odbornú pomoc pri oznamovaní pracovných úrazov príslušných orgánom
 • kontrola plnení povinností vyplývajúce z predpisov BOZP, kontrolujeme stav BOZP  na pracovisku, návrh konkrétnych opatrení na odstraňovanie zistených nedostatkov, resp. účasť pri kontrole štátnych orgánov v oblasti BOZP

5) Čo vám reálne prinesie naša služba v oblasti BOZP

Realizáciou BOZP na pracovisku zdravotníckeho subjektu eliminujeme riziká vzniku pracovného úrazu a možné poškodenie zdravia a života zamestnancov. Pomôžeme Vám vytvoriť bezpečné pracovné prostredie spoločnosti. Poradíme pri rozmiestnení pracovísk, vyznačení komunikačných uličiek, zabezpečení kontrol a revízií vyhradených technických zariadení, označení priestorov piktogramami. Dôsledkom toho je rast spokojnosti Vašich zamestnancov, zabezpečenie bezpečnej prevádzky, ktorou priamo prispejete k poklesu rizika vzniku mimoriadnej udalosti a registrovaného úrazu. Zbavíme vás všetkých problémov a komplikácií v oblasti BOZP, v prípade kontroly alebo sporu budeme vaším expertným partnerom.

MÝTY O BOZP

BOZP? To my vraj nepotrebujeme, je to úplne zbytočné – sme malá firma.

Každá spoločnosť, aj v prípade že má iba jediného zamestnanca, má povinnosť zabezpečiť si zmluvný vzťah s bezpečnostným technikom. Ak nemá vlastného technika BOZP túto službu mu zaistí  bezpečnostno-technická služby (BTS). Určujte tak §21, bodu 4 zákona č. 124/2006 Z. z.

Ak vás zaujímajú podobné mýty a polopravdy, tak sa prihláste na odber noviniek nižšie.

  Nám školenia BOZP robí majiteľ, ten vie najlepšie vysvetliť čo a ako máme robiť ohľadom Bezpečnosti práce.

  Nie je to správne, iba ak majiteľ má absolvované školenie a skúšky bezpečnostného technika. V prípade kontroly musíte preukázať čo ste školili, osnovu školenia, príslušnú legislatívu. Potrebný rozsah Vám určí bezpečnostný technik alebo bezpečnostno-technická služba.

  Ak vás zaujímajú podobné mýty a polopravdy, tak sa prihláste na odber noviniek nižšie.

   BOZP dokumentáciu k budove má predsa majiteľ nehnuteľnosti, my ju nepotrebujeme.

   Každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva už aj jedného zamestnanca má povinnosť vypracovať dokumentáciu BOZP pre svoju oblasť podnikania, resp. priestory v ktorých podniká.

   Ak vás zaujímajú podobné mýty a polopravdy, tak sa prihláste na odber noviniek nižšie.


    My BOZP nepotrebujeme, za nás robí preventívne bezpečnostné prehliadky majiteľ nehnuteľnosti (prenajímateľ).

    Veľakrát si zamestnávateľ myslí, že keď je v prenájme, odpadáva mu povinnosť zabezpečenia povinností z oblasti BOZP. To by musel mať prenajímateľ oprávnenie na BTS a bolo by v zmluve uvedené, že prenajímateľ vykonáva v cena nájmu pre nájomcu aj bezpečnostno-technickú službu. Realita je vo väčšine prípadov opačná. Väčšina prenajímateľov nezabezpečuje nič z tejto oblasti.  Odporúčame preštudovať nájomnú zmluvu, v ktorej by mali byť všetky náležitosti, zodpovednosti a povinnosti jednotlivých strán uvedené.

    Ak vás zaujímajú podobné mýty a polopravdy, tak sa prihláste na odber noviniek nižšie.

     A kto by to už len našu malú firmu kontroloval a prečo …?

     Kontroly BOZP, resp. kontroly školení BOZP vykonáva Inšpektorát práce. Kontroly realizuje na základe plánu kontrol alebo na základe udania. V poslednej dobe údajne druhá skupina kontrol podstatne narástla.

     Ak vás zaujímajú podobné mýty a polopravdy, tak sa prihláste na odber noviniek nižšie.

      Vstupné školenie BOZP realizujeme vtedy, keď sa nás nováčikov dosť nazbiera, aby malo zmysel volať bezpečáka.

      Úvodné školenie BOZP sa zo zákona musí realizovať v prvý deň pracovného pomeru ako prvá aktivita zamestnanca po podpise pracovnej zmluvy. V prípade malých firiem býva problém, resp. nákladné zabezpečiť na daný okamih bezpečnostného technika, preto je výhodné používať Online školenia BOZP, ktoré sú po prihlásení zamestnanca k dispozícii okamžite.

      Ak vás zaujímajú podobné mýty a polopravdy, tak sa prihláste na odber noviniek nižšie.

       BOZP DOKUMENTÁCIA

       Dokumentácia BOZP patrí medzi základné vnútorné predpisy firiem. Každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva už aj jedného zamestnanca má povinnosť vypracovať ju. Zavedieme Vám systém BOZP a spracujeme kompletnú dokumentáciu. Detailné informácie o povinnej štruktúre BOZP dokumentácie nájdete TU.

       ONLINE ŠKOLENIA BOZP

       Online školenia BOZP formou e-learningu je moderný spôsob vzdelávania zamestnancov, ktorý navyše šetrí čas. Cieľom je jednoduchým spôsobom poskytnúť zamestnancom potrebné informácie v potrebnom čase (v deň nástupu do práce alebo predpísanej perióde) a overiť ich vedomosti formou testu. 

       PRVÁ POMOC

       V tejto časti nášho webu nájdete (pravdepodobne) všetky potenciálne možné zdravotné riziká, s ktorými sa môžete stretnúť počas pracovného dňa, resp. v prostredí vašej firmy. Pre všetky typy zdravotných problémov a hlavne život ohrozujúcich stavov vám poskytujeme stručný, ale komplexný manuál postupu Prvej pomoci. Našim klientov doporučujem tento link umiestniť na pracovnú plochu počítača alebo mobilu, máte v každom kritickom okamihu k dispozícii presný návod postupu ošetrenia a práce s postihnutým. V podobných prípadoch väčšinu zúčastených zastihne stres až panický stav, nevedie sa rýchlo zorientovať, niekedy si ani spomenúť na číslo tiesňovej linky.

       Naše hodnoty
       Našim poslaním je profesionálna podpora našich klientov v ich podnikaní v oblasti zákonných povinností v oblasti Prevencie chorôb z povolania (PZS), Prevencie pracových úrazov a požiarov (BOZP a PO), Ochrany osobných údajov (GDPR), Registratúry, Odpadov a Civilnej ochrany. Sme najväčšia spoločnosť v tejto oblasti na Slovensku, máme viac ako 3.300 klientov.

       Informácie

       Sledujeme za vás vo všetkých oblastiach legislatívu a jej zmeny, zamestnávame v každej oblasti expertov, aby ste u nás získali správne, pravdivé a včasné informácie.

       Spokojnosť

       Sme na trhu 8 rokov, väčšina nových klientov za posledné 2-3 roky prišla k nám na základe referencií spokojných klientov. Našou prioritou je vaša spokojnosť a pohoda.

       Dôvera

       Zbavíme vás v týchto oblastiach problémov a ťažkostí, budeme vašim expertným partnerom pri kontrolách. Môžete prenechať tieto oblasti zákonných povinností na starosť odborníkom.

       Odbornosť

       Zamestnávame vo všetkých oblastiach expertov, všetci majú zabezpečené systematické vzdelávanie a odborný kontakt s tvorcami legaslatívy v danej oblasti.

       Diskrétnosť

       V našej oblasti je diskrétnosť prirodzený benefit, pracujeme okrem iného v oblasti Ochrany osobných údajov, preto vám poskytneme pri spolupráci adekvátnu diskrétnosť.

       Ústretovosť

       Naši špecialisti sú pripravení riešiť okamžite Vaše odborné potreby a problémy. Náš Zákaznicky servis a Call centrum je vám k dispozícii pre operatívne riešenie vašich problémov.

       Certifikáty

       Potvrdenie vydané ÚVZ SR pre poskytovanie pracovnej zdravotnej služby pre rizikové kategórie 1 a 2, číslo potvrdenia OPPL/8777/28253/2015.

       Oprávnenie vydané Odborom zdravotníctva Prešovského samostatného kraja s číslom licencie na ambulanciu 04822/2015/OZ-HAL

       Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany, vydané Ministerstvom vnútra SR, č. osvedčenia SKR-COKP3-2021/000792-2

       Oprávnenie na vykonávanie Bezpečnostnotechnickej služby, vydané Národným inšpektorátom práce Košice pod čislom 0134/2016

       Osvedčenie vydané Okresným úradom Trenčín, Odbor živnostenského podnikania pod číslom OU-TN-OZPI-2016/037 226-2