CO - CIVILNÁ OCHRANA

Ponúkame prostredníctvom našich CO špecialistov  komplexnú ponuku služieb v oblasti Civilnej ochrany.

Máme 3.300+ spokojných klientov,  tím expertov v oblasti Civilnej ochrany  je vám k dispozícii na celom území SK.

Pomôžeme vám zbaviť sa všetkých problémov a komplikáciíí v oblasti CO.

Špecializujeme sa na tieto oblasti podnikania
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
My sme normálna spoločnosť, načo nám je dokumentácia Civilnej ochrany? My v tej oblasti nič nerobíme.

Či obec, škola alebo spoločnosť, vypracovanie dokumentácie civilnej ochrany, ako aj povinnosti v oblasti civilnej ochrany sú povinné plniť podľa zákona č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovením § 16 ods. 1 písm. e) fyzické aj právnické osoby.

 

Podľa zákona musia PO a FO zabezpečiť vypracovanie plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti a taktiež dbať na to, aby bol každý rok aktualizovaný. Je to Vaša zodpovednosť, aby ste boli pripravený a vedeli ako reagovať v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, pretože Vy ste zodpovedný za svojich zamestnancov alebo osoby prevzaté do starostlivosti.

Prečo je potrebné robiť aktualizácie dokumentácie Civilnej ochrany?

Aktualizácia dokumentácie Civilnej ochrany je dôležitá hlavne preto, aby boli aktuálne údaje v dokumente v prípade vzniknutia mimoriadnej udalosti, hlavne ak sa zmení personál spoločnosti, školy, či obce. Vždy musia byť aktuálne telefónne čísla daných osôb.

Môže sa stať, že počas roka pribudne vo vašom regióne riziko (povodeň, čpavok, zosun terénu, pandémia, …), ktoré by mohlo ohroziť život a zdravie zamestnancov, osôb prevzatých do starostlivosti alebo občanov žijúcich v regióne. Z tohto dôvodu je potrebné potom dokumentáciu aktualizovať pridaním vzniknutia možného nového rizika.

Čo máme teda ako firma robiť, keď sa nevyznáme v povinnostiach Civilnej ochrane?

Doporučujeme realizovať školenie, kde vám školiteľ (odborne spôsobilá osoba) vysvetlí účel Civilnej ochrany, prečo ju potrebujete, ako postupovať v prípade mimoriadnej udalosti.

 

Raz do roka je povinné, aby bol personál, ktorý je uvedený v dokumentácií preškolený, aby bolo zopakované akú funkciu kto zastáva v prípade vzniknutia mimoriadnej udalosti. Preberú sa možné riziká a ako reagovať v prípade ich vzniknutia.

 

Každé 3 roky je povinné aj praktické precvičenie, kedy všetci zamestnanci alebo študenti absolvujú hranú evakuáciu pri vzniku nejakej mimoriadnej udalosti, ktorá by mohla vzniknúť v danom regióne.Daniela Kusendová

Manažér divízie CIVILNÁ OCHRANA
Zákaznícky servis a podpora CIVILNÁ OCHRANA: 032/285 80 40

Ako budeme spolupracovať

Zahájenie našej spolupráce

Stretnete sa osobne s expertom, resp. oprávnenou osobou Civilnej ochrany (CO), bude vám detailne popísaný spôsob spolupráce aj s nasledujúcim časovým horizontom, po podpise zmluvy sa aktívne púšťame do práce v oblasti CO.

Úvodná odborná analýza / audit

V prvom kroku spolupráce vás navštívi expert, resp. oprávnená osoba CO, vykoná sa analýza na zistenie potrebných informácií, ktoré budú zahrnuté v dokumentácii CO pre vašu spoločnosť.

Dodanie odbornej dokumentácie

V dokumentácii CO sú zhrnuté podstatné informácie v oblasti Civilnej ochrany, ktoré vám pomôžu v prípade vzniku mimoriadnej udalosti. Dokumentáciu vypracujeme, odovzdáme vám ju a detailne vysvetlíme.

Cyklický servis danej služby

Na základe legislatívnych požiadaviek (pravidelných aktualizácií dokumentácie CO) vám nastavíme cyklický servis služby. Cieľom je profesionálny servis a starostlivosť o zákazníka, aby sa predišlo nežiadúcim problémom v danej oblasti Civilnej ochrany.

odborná príprava zamestnancov a členov HKO

Odborná príprava zamestnancov a členov Havarijnej komisie objektu (HKO) sa vykonáva pravidelne. Každých 12 mesiacov je potrebné odborne spôsobilou osobou vykonávať odbornú prípravu zamestnancov a členov Havarijnej komisie objektu. Vypracujeme k tomuto úkonu písomnú prípravu a zrealizujeme odbornú prípravu u Vás kdekoľvek v rámci SK.

Praktické precvičenie plánu ochrany

Praktické precvičenie Plánu ochrany sa realizuje pravidelne. Každých 36 mesiacov je potrebné vykonať pod dohľadom odborne spôsobilej osoby praktické precvičenie Plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti. Vypracujeme k tomuto úkonu písomnú prípravu a zrealizujeme názorné precvičenie u Vás kdekoľvek v rámci SK.

Naše hodnoty
Našim poslaním je profesionálna podpora našich klientov v ich podnikaní v oblasti zákonných povinností v oblasti Prevencie chorôb z povolania (PZS), Prevencie pracových úrazov a požiarov (BOZP a PO), Ochrany osobných údajov (GDPR), Registratúry, Odpadov a Civilnej ochrany. Sme najväčšia spoločnosť v tejto oblasti na Slovensku, máme viac ako 3.300 klientov.

Informácie

Sledujeme za vás vo všetkých oblastiach legislatívu a jej zmeny, zamestnávame v každej oblasti expertov, aby ste u nás získali správne, pravdivé a včasné informácie.

Spokojnosť

Sme na trhu 8 rokov, väčšina nových klientov za posledné 2-3 roky prišla k nám na základe referencií spokojných klientov. Našou prioritou je vaša spokojnosť a pohoda.

Dôvera

Zbavíme vás v týchto oblastiach problémov a ťažkostí, budeme vašim expertným partnerom pri kontrolách. Môžete prenechať tieto oblasti zákonných povinností na starosť odborníkom.

Odbornosť

Zamestnávame vo všetkých oblastiach expertov, všetci majú zabezpečené systematické vzdelávanie a odborný kontakt s tvorcami legaslatívy v danej oblasti.

Diskrétnosť

V našej oblasti je diskrétnosť prirodzený benefit, pracujeme okrem iného v oblasti Ochrany osobných údajov, preto vám poskytneme pri spolupráci adekvátnu diskrétnosť.

Ústretovosť

Naši špecialisti sú pripravení riešiť okamžite Vaše odborné potreby a problémy. Náš Zákaznicky servis a Call centrum je vám k dispozícii pre operatívne riešenie vašich problémov.

Certifikáty

Potvrdenie vydané ÚVZ SR pre poskytovanie pracovnej zdravotnej služby pre rizikové kategórie 1 a 2, číslo potvrdenia OPPL/8777/28253/2015.

Oprávnenie vydané Odborom zdravotníctva Prešovského samostatného kraja s číslom licencie na ambulanciu 04822/2015/OZ-HAL

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany, vydané Ministerstvom vnútra SR, č. osvedčenia SKR-COKP3-2021/000792-2

Oprávnenie na vykonávanie Bezpečnostnotechnickej služby, vydané Národným inšpektorátom práce Košice pod čislom 0134/2016

Osvedčenie vydané Okresným úradom Trenčín, Odbor živnostenského podnikania pod číslom OU-TN-OZPI-2016/037 226-2