BOZP pre Obce a školy

Ponúkame prostredníctvom našich odborníkov a zmluvných partnerov komplexnú ponuku služieb v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Máme 3.300+ spokojných klientov, pre klientov na celom území SK pracuje tím Autorizovaných bezpečnostných technikov (ABT) .

Ako budeme spolupracovať

Zahájenie našej spolupráce

Osobne sa stretnete s naším poradcom alebo expertom BOZP v regióne, detailne vám popíše formy, možnosti a časovanie spolupráce, po podpise zmluvy začíname pre vás aktívne pracovať v obasti BOZP.

Úvodná odborná analýza / audit

V prvom kroku spolupráce vás navštíví náš bezpečnostný technik pre daný región, vykoná analýzu všetkých potrebných oblastí a tém, aby sme spoznali aktuálny stav a riziká.

Dodanie odbornej dokumentácie

Na základe analýzy vám vypracujeme BOZP dokumentáciu, ktorá slúži ako podklad, resp. manuál riešenia v oblasti BOZP, osobne vám ju odovzdáme a detailne vám ju vysvetlíme.

Cyklický servis danej služby

Na základe BOZP dokumentácie, resp. legislatívnych požiadaviek nastavíme cyklický servis služby. Cieľom je profesionálny servis, vaša spokojnosť a eliminácia akýchkoľvek problémov v oblasti BOZP.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

ÁNO - tu nie je rozhodujúca veľkosť firmy alebo počet zamestnancov. Pokiaľ ste zamestnávateľom a máte čo len jedného zamestnanca, vzťahujú sa na Vás všetky legislatívne povinnosti vyplývajúce zo zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

ÁNO – zamestnávateľ musí zabezpečovať úvodné, resp. cyklické školenia (perióda 36 mesiacov), čiže oboznamovanie vedomostí o BOZP všetkým zamestnancom spoločnosti bez ohľadu na pracovný pomer. Čiže každý, koho zmluva je evidovaná v Sociálnej poistovni. Personál, pracujúci "na živnosť" je v pozícii dodávateľa služieb, tých sa táto povinnosť netýka vzľadom k spoločnosti zamestnávateľa.

Dokumentácia BOZP patrí medzi základné vnútorné predpisy firiem. Každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva už aj jedného zamestnanca má povinnosť vypracovať ju. Zavedieme Vám systém BOZP a spracujeme kompletnú dokumentáciu.

Ing. Roman Dojčinovič

Manažér divízie BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci predstavuje súbor systémových opatrení zamestnávateľa (na základe Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 124 / 2006 Z.z.), smerujúcich k tomu, aby u zamestnanca Obecného úradu alebo školy nedošlo k pracovnému úrazu alebo vzniku choroby z povolania.

1) Stručný popis služby BOZP pre Obce a školy

Po dôkladnej úvodnej analýze vypracujeme dokumentáciu BOZP a ich zásady správne implementujeme do reálnych podmienok vo vášho Obecného úradu  alebo školy. 

2) Možné riziká pri nedodržaní alebo nesprávnom implementovaní BOZP v podmienkach Obecného úradu a školy

V podmienkach Obecného úradu a školy k rizikám pri nedodržiavaní BOZP patrí vznik registrovaného pracovného úrazu zamestnanca, resp.veľké škody na majetku a životnom prostredí. Rizikom je tiež vysoký počet zamestnancov a cudzích osôb na prevádzke, tento jav štatisticky zvyšuje riziko pracovného úrazu. Rizikom pri nedodržaní alebo nesprávnom implementovaní BOZP sú tiež sankcie a pokuty za nedodržiavanie povinností na úseku BOZP – až do 100.000 eur, pri vzniku ťažkej ujmy na zdraví sankcia minimálne 20.000 eur, pri úraze s následkom smrti sankcia najmenej 33.000 eur , pri chorobe z povolania zodpovednosť zamestnávateľa za škodu tým vzniknutú.

3) Zákonné povinnosti BOZP v podmienkach Obecného úradu a školy

  • uplatňovanie všeobecných zásad prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zabezpečenie BOZP 
  • vypracovanie dokumentácie BOZP 
  • preukázateľné, pravidelné a zrozumiteľné oboznamovanie zamestnanca s predpismi BOZP 
  • šetrenie príčin a okolností vzniku pracovného úrazu, prijatie a vykonanie opatrení na zabránenie opakovania sa podobného úrazu

4) S čím vám pomôžeme pri BOZP v podmienkach Obecného úradu a školy?

  • posúdime pracovné prostredie a pracovné činnosti u zamestnávateľa, vypracujeme analýzu rizík z pracovného prostredia a vykonávaných činností, určíme druh ochranných pracovných prostriedkov (kolektívne, osobné)
  • vypracovanie dokumentácie BOZP a realizujeme vstupné a opakované školenia zamestnancov v oblasti BOZP 
  • poradenstvo pri vyšetrovaní pracovných úrazov,  šetrenie závažných (registrovaných) pracovných úrazov, odbornú pomoc pri oznamovaní pracovných úrazov príslušných orgánom
  • kontrola plnení povinností vyplývajúce z predpisov BOZP, kontrolujeme stav BOZP  na pracovisku, návrh konkrétnych opatrení na odstraňovanie zistených nedostatkov, resp. účasť pri kontrole štátnych orgánov v oblasti BOZP

5) Čo vám reálne prinesie naša služba v oblasti BOZP?

Realizáciou BOZP na pracovisku Obecného úradu alebo školy eliminujeme riziká vzniku pracovného úrazu a možné poškodenie zdravia a života zamestnancov. Pomôžeme Vám vytvoriť bezpečné pracovné prostredie spoločnosti. Poradíme pri rozmiestnení pracovných strojov, vyznačení komunikačných uličiek, zabezpečení kontrol a revízií vyhradených technických zariadení, označení spoločnosti piktogramami. Dôsledkom toho je rast spokojnosti Vašich zamestnancov, zabezpečenie bezpečnej prevádzky, ktorou priamo prispejete k poklesu rizika vzniku mimoriadnej udalosti a registrovaného úrazu. Zbavíme vás všetkých problémov a komplikácií v oblasti BOZP, v prípade kontroly alebo sporu budeme vaším expertným partnerom.

MÝTY O BOZP

Každá spoločnosť, aj v prípade že má iba jediného zamestnanca, má povinnosť zabezpečiť si zmluvný vzťah s bezpečnostným technikom. Ak nemá vlastného technika BOZP túto službu mu zaistí  bezpečnostno-technická služby (BTS). Určujte tak §21, bodu 4 zákona č. 124/2006 Z. z.

Nie je to správne, iba ak majiteľ má absolvované školenie a skúšky bezpečnostného technika. V prípade kontroly musíte preukázať čo ste školili, osnovu školenia, príslušnú legislatívu. Potrebný rozsah Vám určí bezpečnostný technik alebo bezpečnostno-technická služba.

Každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva už aj jedného zamestnanca má povinnosť vypracovať dokumentáciu BOZP pre svoju oblasť podnikania, resp. priestory v ktorých podniká.


Veľakrát si zamestnávateľ myslí, že keď je v prenájme, odpadáva mu povinnosť zabezpečenia povinností z oblasti BOZP. To by musel mať prenajímateľ oprávnenie na BTS a bolo by v zmluve uvedené, že prenajímateľ vykonáva v cena nájmu pre nájomcu aj bezpečnostno-technickú službu. Realita je vo väčšine prípadov opačná. Väčšina prenajímateľov nezabezpečuje nič z tejto oblasti.  Odporúčame preštudovať nájomnú zmluvu, v ktorej by mali byť všetky náležitosti, zodpovednosti a povinnosti jednotlivých strán uvedené.

Kontroly BOZP, resp. kontroly školení BOZP vykonáva Inšpektorát práce. Kontroly realizuje na základe plánu kontrol alebo na základe udania. V poslednej dobe údajne druhá skupina kontrol podstatne narástla.

Úvodné školenie BOZP sa zo zákona musí realizovať v prvý deň pracovného pomeru ako prvá aktivita zamestnanca po podpise pracovnej zmluvy. V prípade malých firiem býva problém, resp. nákladné zabezpečiť na daný okamih bezpečnostného technika, preto je výhodné používať Online školenia BOZP, ktoré sú po prihlásení zamestnanca k dispozícii okamžite.

BOZP DOKUMENTÁCIA

Dokumentácia BOZP patrí medzi základné vnútorné predpisy firiem. Každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva už aj jedného zamestnanca má povinnosť vypracovať ju. Zavedieme Vám systém BOZP a spracujeme kompletnú dokumentáciu. Detailné informácie o povinnej štruktúre BOZP dokumentácie nájdete TU.

ONLINE ŠKOLENIA BOZP

Online školenia BOZP formou e-learningu je moderný spôsob vzdelávania zamestnancov, ktorý navyše šetrí čas. Cieľom je jednoduchým spôsobom poskytnúť zamestnancom potrebné informácie v potrebnom čase (v deň nástupu do práce alebo predpísanej perióde) a overiť ich vedomosti formou testu. 

PRVÁ POMOC

V tejto časti nášho webu nájdete (pravdepodobne) všetky potenciálne možné zdravotné riziká, s ktorými sa môžete stretnúť počas pracovného dňa, resp. v prostredí vašej firmy. Pre všetky typy zdravotných problémov a hlavne život ohrozujúcich stavov vám poskytujeme stručný, ale komplexný manuál postupu Prvej pomoci. Našim klientov doporučujem tento link umiestniť na pracovnú plochu počítača alebo mobilu, máte v každom kritickom okamihu k dispozícii presný návod postupu ošetrenia a práce s postihnutým. V podobných prípadoch väčšinu zúčastených zastihne stres až panický stav, nevedie sa rýchlo zorientovať, niekedy si ani spomenúť na číslo tiesňovej linky.

Naše hodnoty
Našim poslaním je profesionálna podpora našich klientov v ich podnikaní v oblasti zákonných povinností v oblasti Prevencie chorôb z povolania (PZS), Prevencie pracových úrazov a požiarov (BOZP a PO), Ochrany osobných údajov (GDPR), Registratúry, Odpadov a Civilnej ochrany. Sme najväčšia spoločnosť v tejto oblasti na Slovensku, máme viac ako 3.300 klientov.

Informácie

Sledujeme za vás vo všetkých oblastiach legislatívu a jej zmeny, zamestnávame v každej oblasti expertov, aby ste u nás získali správne, pravdivé a včasné informácie.

Spokojnosť

Sme na trhu 8 rokov, väčšina nových klientov za posledné 2-3 roky prišla k nám na základe referencií spokojných klientov. Našou prioritou je vaša spokojnosť a pohoda.

Dôvera

Zbavíme vás v týchto oblastiach problémov a ťažkostí, budeme vašim expertným partnerom pri kontrolách. Môžete prenechať tieto oblasti zákonných povinností na starosť odborníkom.

Odbornosť

Zamestnávame vo všetkých oblastiach expertov, všetci majú zabezpečené systematické vzdelávanie a odborný kontakt s tvorcami legaslatívy v danej oblasti.

Diskrétnosť

V našej oblasti je diskrétnosť prirodzený benefit, pracujeme okrem iného v oblasti Ochrany osobných údajov, preto vám poskytneme pri spolupráci adekvátnu diskrétnosť.

Ústretovosť

Naši špecialisti sú pripravení riešiť okamžite Vaše odborné potreby a problémy. Náš Zákaznicky servis a Call centrum je vám k dispozícii pre operatívne riešenie vašich problémov.

Certifikáty

Potvrdenie vydané ÚVZ SR pre poskytovanie pracovnej zdravotnej služby pre rizikové kategórie 1 a 2, číslo potvrdenia OPPL/8777/28253/2015.

Oprávnenie vydané Odborom zdravotníctva Prešovského samostatného kraja s číslom licencie na ambulanciu 04822/2015/OZ-HAL

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany, vydané Ministerstvom vnútra SR, č. osvedčenia SKR-COKP3-2021/000792-2

Oprávnenie na vykonávanie Bezpečnostnotechnickej služby, vydané Národným inšpektorátom práce Košice pod čislom 0134/2016

Osvedčenie vydané Okresným úradom Trenčín, Odbor živnostenského podnikania pod číslom OU-TN-OZPI-2016/037 226-2