CIVILNÁ OCHRANA pre administratívne firmy

Ponúkame prostredníctvom našich CO špecialistov  komplexnú ponuku služieb v oblasti Civilnej ochrany.

Máme 3.300+ spokojných klientov,  tím expertov v oblasti Civilnej ochrany  je vám k dispozícii na celom území SK.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Či obec, škola alebo spoločnosť, vypracovanie dokumentácie civilnej ochrany, ako aj povinnosti v oblasti civilnej ochrany sú povinné plniť podľa zákona č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovením § 16 ods. 1 písm. e) fyzické aj právnické osoby.

 

Podľa zákona musia PO a FO zabezpečiť vypracovanie plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti a taktiež dbať na to, aby bol každý rok aktualizovaný. Je to Vaša zodpovednosť, aby ste boli pripravený a vedeli ako reagovať v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, pretože Vy ste zodpovedný za svojich zamestnancov alebo osoby prevzaté do starostlivosti.

Aktualizácia dokumentácie Civilnej ochrany je dôležitá hlavne preto, aby boli aktuálne údaje v dokumente v prípade vzniknutia mimoriadnej udalosti, hlavne ak sa zmení personál spoločnosti, školy, či obce. Vždy musia byť aktuálne telefónne čísla daných osôb.

Môže sa stať, že počas roka pribudne vo vašom regióne riziko (povodeň, čpavok, zosun terénu, pandémia, ...), ktoré by mohlo ohroziť život a zdravie zamestnancov, osôb prevzatých do starostlivosti alebo občanov žijúcich v regióne. Z tohto dôvodu je potrebné potom dokumentáciu aktualizovať pridaním vzniknutia možného nového rizika.

Doporučujeme realizovať školenie, kde vám školiteľ (odborne spôsobilá osoba) vysvetlí účel Civilnej ochrany, prečo ju potrebujete, ako postupovať v prípade mimoriadnej udalosti.

 

Raz do roka je povinné, aby bol personál, ktorý je uvedený v dokumentácií preškolený, aby bolo zopakované akú funkciu kto zastáva v prípade vzniknutia mimoriadnej udalosti. Preberú sa možné riziká a ako reagovať v prípade ich vzniknutia.

 

Každé 3 roky je povinné aj praktické precvičenie, kedy všetci zamestnanci alebo študenti absolvujú hranú evakuáciu pri vzniku nejakej mimoriadnej udalosti, ktorá by mohla vzniknúť v danom regióne.Daniela Kusendová

Manažér divízie CIVILNÁ OCHRANA

Ako budeme spolupracovať

Zahájenie našej spolupráce

Stretnete sa osobne s expertom, resp. oprávnenou osobou Civilnej ochrany (CO), bude vám detailne popísaný spôsob spolupráce aj s nasledujúcim časovým horizontom, po podpise zmluvy sa aktívne púšťame do práce v oblasti CO.

Úvodná odborná analýza / audit

V prvom kroku spolupráce vás navštívi expert, resp. oprávnená osoba CO, vykoná sa analýza na zistenie potrebných informácií, ktoré budú zahrnuté v dokumentácii CO pre vašu spoločnosť.

Dodanie odbornej dokumentácie

V dokumentácii CO sú zhrnuté podstatné informácie v oblasti Civilnej ochrany, ktoré vám pomôžu v prípade vzniku mimoriadnej udalosti. Dokumentáciu vypracujeme, odovzdáme vám ju a detailne vysvetlíme.

Cyklický servis danej služby

Na základe legislatívnych požiadaviek (pravidelných aktualizácií dokumentácie CO) vám nastavíme cyklický servis služby. Cieľom je profesionálny servis a starostlivosť o zákazníka, aby sa predišlo nežiadúcim problémom v danej oblasti Civilnej ochrany.

Civilná ochrana je systém opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, analyzuje možné ohrozenia a nastavuje opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určuje postupy a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí ako ustanovuje Zákon NR SR č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva.

  1. Stručný popis služby Civilná ochrana pre administratívne spoločnosti

  Po dôkladnej úvodnej analýze vám pomôžeme nastaviť a zorganizovať Civilnú ochranu vo vašej spoločnosti, vypracujeme dokumentáciu Civilnej ochrany a implementujeme ich do reálnych podmienok v administratívnej spoločnosti. 

  1. Možné riziká Civilnej ochrany v administratívnych spoločnostiach

   Možným rizikom Civilnej ochrany v podmienkach administratívnej spoločnosti je riziko újmy na zdraví, stratách na životoch či majetku spôsobených nepripravenosťou na mimoriadne udalosti, resp. sankcie za nesplnenie povinností civilnej ochrany

    

  1. Zákonné povinnosti Civilnej ochrany v administratívnych spoločnostiach

  • plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti

  • plán evakuácie a ukrytia pre správne postupy pri mimoriadnej udalosti

  • zriadenie havarijnej komisie, určenie konkrétnej zodpovednosti

  • nastavenie plánu odbornej prípravy zamestnancov a členov havarijnej komisie

    

  1. S čím vám pri Civilnej ochrane pomôžeme

  • analýza vašej lokality z pohľadu rizík vzniku mimoriadnych udalostí

  • dokumentácia civilnej ochrany  – plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti

  • odborná príprava zamestnancov a členov havarijnej komisie

  • kontrola a aktualizácia vašej dokumentácie Civilnej ochrany

  • komplexné školenie pre vašich zamestnancov a členov havarijnej komisie 

   

  5) Čo vám reálne prinesie naša služba v oblasti Civilnej ochrany?

  Naša služba vám poskytne istotu ako sa zachovať a reagovať v prípade vzniku mimoriadnej udalosti. Po vykonanej analýze a následne vypracovanej dokumentácii Civilnej ochrany budete oboznámený o prípadných ohrozeniach v danej organizácií a blízkom okolí. Takto sa predíde zbytočným poškodeniam na zdraví alebo majetku a v prípade kontroly príslušným úradom i možným sankciám, ktoré by vznikli v prípade chýbajúcej dokumentácia alebo zlej organizácie pri vzniku mimoriadnej udalosti. 

  Pripravíme vás odborne a prakticky ako postupovať v prípade vzniku mimoriadnej udalosti. Pravidelne v určených intervaloch budeme spoločne vyhodnocovať vaše pripravenie na mimoriadnu udalosť, čím budete predchádzať možným pokutám či sankciám a zároveň sa môžete spoľahnúť aj na expertné zastupovanie v prípade kontroly zo strany orgánov štátnej správy.

MÝTY O CO

CO rieši zodpovednosť za zamestnancov a pripravenosť na akékoľvek mimoriadne udalosti – či už pri nepokojoch, prírodných katastrofách, nehodách alebo v prípade vojnových udalostí, ktoré sú našťastie zriedkavé. CO chráni aj  zamestnávateľa, že ste sa dopredu pripravili a postarali o bezpečnosť svojich zamestnancov. Určite CO potrebujete, keďže konateľ je zodpovedný za zdravie a životy ľudí, ktorí u Vás pracujú alebo prídu na pracovisko napríklad len ako návšteva.

To platilo čiastočne do roku 1994. Zákon o CO (42/1994) predpisuje povinnosti na poli CO aj pre FO a PO – hlavne tým so zamestnancami a osobami prevzatými do starostlivosti (návšteva, zákazníci, žiaci).

Proste ako spoločnosť, organizácia či iný subjekt máte vo svojom objekte, areáli predpísané povinnosti – cieľom a výsledkom je schopnosť ochrany životov, zdravia a majetku (v tomto poradí) pri mimoriadnych udalostiach.


Nie je to len výsada a úloha štátnej správy a verejného sektoru.

Z povinností v CO je možné upozorniť na 

 • každoročná aktualizácia dokumentácie CO,
 • raz za rok odborná príprava zamestnancov a členov havarijnej komisie,
 • raz za 3 roky precvičenie plánu ochrany.

Oblasť Civilnej ochrany kontroluje Okresný úrad, odbor krízového riadenia.

Alebo tiež vyšetrovateľ v trestnom či inom konaní v prípade vyšetrovania ujmy na zdraví či životoch spôsobenej pri akejkoľvek mimoriadnej udalosti.

odborná príprava zamestnancov a členov HKO

Odborná príprava zamestnancov a členov Havarijnej komisie objektu (HKO) sa vykonáva pravidelne. Každých 12 mesiacov je potrebné odborne spôsobilou osobou vykonávať odbornú prípravu zamestnancov a členov Havarijnej komisie objektu. Vypracujeme k tomuto úkonu písomnú prípravu a zrealizujeme odbornú prípravu u Vás kdekoľvek v rámci SK.

Praktické precvičenie plánu ochrany

Praktické precvičenie Plánu ochrany sa realizuje pravidelne. Každých 36 mesiacov je potrebné vykonať pod dohľadom odborne spôsobilej osoby praktické precvičenie Plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti. Vypracujeme k tomuto úkonu písomnú prípravu a zrealizujeme názorné precvičenie u Vás kdekoľvek v rámci SK.

Naše hodnoty
Našim poslaním je profesionálna podpora našich klientov v ich podnikaní v oblasti zákonných povinností v oblasti Prevencie chorôb z povolania (PZS), Prevencie pracových úrazov a požiarov (BOZP a PO), Ochrany osobných údajov (GDPR), Registratúry, Odpadov a Civilnej ochrany. Sme najväčšia spoločnosť v tejto oblasti na Slovensku, máme viac ako 3.300 klientov.

Informácie

Sledujeme za vás vo všetkých oblastiach legislatívu a jej zmeny, zamestnávame v každej oblasti expertov, aby ste u nás získali správne, pravdivé a včasné informácie.

Spokojnosť

Sme na trhu 8 rokov, väčšina nových klientov za posledné 2-3 roky prišla k nám na základe referencií spokojných klientov. Našou prioritou je vaša spokojnosť a pohoda.

Dôvera

Zbavíme vás v týchto oblastiach problémov a ťažkostí, budeme vašim expertným partnerom pri kontrolách. Môžete prenechať tieto oblasti zákonných povinností na starosť odborníkom.

Odbornosť

Zamestnávame vo všetkých oblastiach expertov, všetci majú zabezpečené systematické vzdelávanie a odborný kontakt s tvorcami legaslatívy v danej oblasti.

Diskrétnosť

V našej oblasti je diskrétnosť prirodzený benefit, pracujeme okrem iného v oblasti Ochrany osobných údajov, preto vám poskytneme pri spolupráci adekvátnu diskrétnosť.

Ústretovosť

Naši špecialisti sú pripravení riešiť okamžite Vaše odborné potreby a problémy. Náš Zákaznicky servis a Call centrum je vám k dispozícii pre operatívne riešenie vašich problémov.

Certifikáty

Potvrdenie vydané ÚVZ SR pre poskytovanie pracovnej zdravotnej služby pre rizikové kategórie 1 a 2, číslo potvrdenia OPPL/8777/28253/2015.

Oprávnenie vydané Odborom zdravotníctva Prešovského samostatného kraja s číslom licencie na ambulanciu 04822/2015/OZ-HAL

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany, vydané Ministerstvom vnútra SR, č. osvedčenia SKR-COKP3-2021/000792-2

Oprávnenie na vykonávanie Bezpečnostnotechnickej služby, vydané Národným inšpektorátom práce Košice pod čislom 0134/2016

Osvedčenie vydané Okresným úradom Trenčín, Odbor živnostenského podnikania pod číslom OU-TN-OZPI-2016/037 226-2