OOP - Ochrana pred požiarmi

Ponúkame prostredníctvom našich odborníkov komplexnú ponuku služieb v oblasti Ochrany pred požiarmi (OPP).

Máme 3.300+ spokojných klientov, pre klientov na celom území SK pracuje tím skúsených Požiarnych technikov.

Pomôžeme vám zbaviť sa všetkých problémov v oblasti OPP.

Špecializujeme sa na tieto oblasti podnikania
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

ÁNO - zo znenia zákona sú všetci zamestnanci povinní  absolvovať školenia  OPP pri začatí nového pracovného pomeru. Absolvovanie školenia a zodpovednosť za ich absolvovanie sa viaže vždy na súčasného zamestnávateľa, nie zamestnávateľa bývalého. 

ANO - požiarnu knihu  vedie Bezpečnostný technik,  vykonáva zápisy o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa ochrany pred požiarmi, najmä o vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadkach  v intervaloch uvedených vo Vyhlášky  121/2001 Z.z. o požiarnej prevencii v § 14 Preventívne protipožiarne prehliadky

- min. každých 12 mesiacov v obytných domoch a v objektoch a v priestoroch, v ktorých sú len občasné pracovné miesta, v ktorých nie je zamestnanec pravidelne viazaný a kde sa zdržiava len občas v niekoľkodňových intervaloch, obvykle len na účely kontroly, údržby alebo opravy:

- min. každých šesť mesiacov v objektoch a v priestoroch, v ktorých sa vykonáva len administratívna činnosť,

- min. každé tri mesiace v ostatných objektoch alebo v priestoroch právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby.

ÁNO – zamestnávateľ musí zabezpečovať úvodné, resp. cyklické školenia (perióda 24 mesiacov), čiže oboznamovanie vedomostí v oblasti OPP (ochrana pred požiarom) všetkým zamestnancom    spoločnosti bez ohľadu na pracovný pomer. Čiže každý, koho zmluva je evidovaná v Sociálnej poistovni. Personál, pracujúci "na živnosť" je v pozícii dodávateľa služieb, tých sa táto povinnosť  netýka vzľadom k spoločnosti zamestnávateľa.

Ing. Roman Dojčinovič

Manažér divízie OPP

Ako budeme spolupracovať

Zahájenie našej spolupráce

Osobne sa stretnete s naším poradcom alebo expertom pre OPP v regióne, detailne vám popíše formy, možnosti a časovanie spolupráce, po podpise zmluvy začíname pre vás aktívne pracovať v oblasti Ochrany pred požiarmi.

Úvodná odborná analýza / audit

V prvom kroku spolupráce vás navštíví náš Požiarny technik pre daný región,, vykoná analýzu všetkých potrebných oblastí a tém, aby sme spoznali aktuálny stav a riziká požiarov u vás.

Dodanie odbornej dokumentácie

Na základe analýzy vám vypracujeme dokumentáciu OPP, ktorá slúži ako podklad, resp. manuál riešenia danej oblasti, osobne vám ju odovzdáme a detailne vám ju vysvetlíme.

Cyklický servis danej služby

Na základe dokumentácie OPP, resp. legislatívnych požiadaviek nastavíme cyklický servis služby. Cieľom je profesionálny servis, vaša spokojnosť a eliminácia akýchkoľvek problémov v oblasti Ochrany pred požiarmi..

DOKUMENTÁCIA OPP

Dokumentácia OPP patrí medzi základné vnútorné predpisy firiem. Každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 5 zamestnancov, resp. používa na svoje podnikanie plochu s výmerou väčšou ako 100m2, má povinnosť ju vypracovať. Zavedieme Vám systém Ochrany pred požiarmi a spracujeme kompletnú dokumentáciu OPP. 

ONLINE ŠKOLENIA OPP

Online školenia OPP formou e-learningu je moderný spôsob vzdelávania zamestnancov, ktorý navyše šetrí čas. Cieľom je jednoduchým spôsobom poskytnúť zamestnancom potrebné informácie v potrebnom čase (v deň nástupu do práce alebo predpísanej perióde) a overiť ich vedomosti formou testu. 

HASIACE PRÍSTROJE A HYDRANTY

Kontrola požiarno-technických zariadení je najdôležitejšia súčasť protipožiarnej ochrany. Je predovšetkým prevenciou pred zlyhaním techniky v prípade mimoriadnych udalostí – požiarov. S našim zmluvným partnerov Vám vieme zabezpečiť kompletnú kontrolu a servis protipožiarnych zariadení a hydrantov.

Naše hodnoty
Našim poslaním je profesionálna podpora našich klientov v ich podnikaní v oblasti zákonných povinností v oblasti Prevencie chorôb z povolania (PZS), Prevencie pracových úrazov a požiarov (BOZP a PO), Ochrany osobných údajov (GDPR), Registratúry, Odpadov a Civilnej ochrany. Sme najväčšia spoločnosť v tejto oblasti na Slovensku, máme viac ako 3.300 klientov.

Informácie

Sledujeme za vás vo všetkých oblastiach legislatívu a jej zmeny, zamestnávame v každej oblasti expertov, aby ste u nás získali správne, pravdivé a včasné informácie.

Spokojnosť

Sme na trhu 8 rokov, väčšina nových klientov za posledné 2-3 roky prišla k nám na základe referencií spokojných klientov. Našou prioritou je vaša spokojnosť a pohoda.

Dôvera

Zbavíme vás v týchto oblastiach problémov a ťažkostí, budeme vašim expertným partnerom pri kontrolách. Môžete prenechať tieto oblasti zákonných povinností na starosť odborníkom.

Odbornosť

Zamestnávame vo všetkých oblastiach expertov, všetci majú zabezpečené systematické vzdelávanie a odborný kontakt s tvorcami legaslatívy v danej oblasti.

Diskrétnosť

V našej oblasti je diskrétnosť prirodzený benefit, pracujeme okrem iného v oblasti Ochrany osobných údajov, preto vám poskytneme pri spolupráci adekvátnu diskrétnosť.

Ústretovosť

Naši špecialisti sú pripravení riešiť okamžite Vaše odborné potreby a problémy. Náš Zákaznicky servis a Call centrum je vám k dispozícii pre operatívne riešenie vašich problémov.

Certifikáty

Potvrdenie vydané ÚVZ SR pre poskytovanie pracovnej zdravotnej služby pre rizikové kategórie 1 a 2, číslo potvrdenia OPPL/8777/28253/2015.

Oprávnenie vydané Odborom zdravotníctva Prešovského samostatného kraja s číslom licencie na ambulanciu 04822/2015/OZ-HAL

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany, vydané Ministerstvom vnútra SR, č. osvedčenia SKR-COKP3-2021/000792-2

Oprávnenie na vykonávanie Bezpečnostnotechnickej služby, vydané Národným inšpektorátom práce Košice pod čislom 0134/2016

Osvedčenie vydané Okresným úradom Trenčín, Odbor živnostenského podnikania pod číslom OU-TN-OZPI-2016/037 226-2