OPP pre Servis a služby

Ponúkame prostredníctvom našich odborníkov komplexnú ponuku služieb v oblasti Ochrany pred požiarmi (OPP).

Máme 3.300+ spokojných klientov, pre klientov na celom území SK pracuje tím skúsených Požiarnych technikov .

Ako budeme spolupracovať

Zahájenie našej spolupráce

Osobne sa stretnete s naším poradcom alebo expertom pre OPP v regióne, detailne vám popíše formy, možnosti a časovanie spolupráce, po podpise zmluvy začíname pre vás aktívne pracovať v oblasti Ochrany pred požiarmi.

Úvodná odborná analýza / audit

V prvom kroku spolupráce vás navštíví náš Požiarny technik pre daný región,, vykoná analýzu všetkých potrebných oblastí a tém, aby sme spoznali aktuálny stav a riziká požiarov u vás.

Dodanie odbornej dokumentácie

Na základe analýzy vám vypracujeme dokumentáciu OPP, ktorá slúži ako podklad, resp. manuál riešenia danej oblasti, osobne vám ju odovzdáme a detailne vám ju vysvetlíme.

Cyklický servis danej služby

Na základe dokumentácie OPP, resp. legislatívnych požiadaviek nastavíme cyklický servis služby. Cieľom je profesionálny servis, vaša spokojnosť a eliminácia akýchkoľvek problémov v oblasti Ochrany pred požiarmi..

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Ak moji zamestnanci majú absolvované školenia z ich predošlého zamestnania, musíme im aj tak zabezpečiť školenie OPP aj v našej spoločnosti?

ÁNO – zo znenia zákona sú všetci zamestnanci povinní  absolvovať školenia  OPP pri začatí nového pracovného pomeru. Absolvovanie školenia a zodpovednosť za ich absolvovanie sa viaže vždy na súčasného zamestnávateľa, nie zamestnávateľa bývalého. 

Musím si viesť Požiarnu knihu ako súčasť dokumentácie OPP?

ANO – požiarnu knihu  vedie Bezpečnostný technik,  vykonáva zápisy o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa ochrany pred požiarmi, najmä o vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadkach  v intervaloch uvedených vo Vyhlášky  121/2001 Z.z. o požiarnej prevencii v § 14 Preventívne protipožiarne prehliadky

min. každých 12 mesiacov v obytných domoch a v objektoch a v priestoroch, v ktorých sú len občasné pracovné miesta, v ktorých nie je zamestnanec pravidelne viazaný a kde sa zdržiava len občas v niekoľkodňových intervaloch, obvykle len na účely kontroly, údržby alebo opravy:

min. každých šesť mesiacov v objektoch a v priestoroch, v ktorých sa vykonáva len administratívna činnosť,

min. každé tri mesiace v ostatných objektoch alebo v priestoroch právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby.

Musím zabezpečiť školenie OPP, ak nemám zamestnancov na TPP, ale iba zamestnancov na dohodu a brigádnikov?
ÁNO – zamestnávateľ musí zabezpečovať úvodné, resp. cyklické školenia (perióda 24 mesiacov), čiže oboznamovanie vedomostí v oblasti OPP (ochrana pred požiarom) všetkým zamestnancom  spoločnosti bez ohľadu na pracovný pomer. Čiže každý, koho zmluva je evidovaná v Sociálnej poistovni. Personál, pracujúci "na živnosť" je v pozícii dodávateľa služieb, tých sa táto povinnosť netýka vzľadom k spoločnosti zamestnávateľa.
Ing. Roman Dojčinovič

Manažér divízie OPP
Zákaznícky servis a podpora OPP: 032/658 32 01

Požiarna ochrana predstavuje v spoločnosti, zameranej na Servis alebo služby súbor systémových opatrení zamestnávateľa (na základe Zákon o ochrane pred požiarmi  č. 314 / 2001 Z.z.),  zameraných na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi. 

1) Stručný popis služby OPP pre Servis a služby

Po dôkladnej úvodnej analýze odborne vypracujeme dokumentáciu OPP a ich zásady správne implementujeme vo reálnych podmienok a života vašej  spoločnosti.

2) Možné riziká pri nedodržaní alebo nesprávnom implementovaní OPP v segmente Servis a služby

V spoločnosti  typu Servis a služby býva primárnym rizikom možnosť vzniku požiaru a možné poškodenie zdravia a života zamestnancov, resp.veľké škody na majetku a životnom prostredí. Rizikom pri nedodržaní povinností OPP môžu byť sankcie a pokuty za nedodržiavanie povinností na úseku ochrany pred požiarmi – až do 8.298 eur, resp. do 16.596 eur (pri opakovanom porušení do troch rokov,  dvojnásobok súm)

3) Zákonné povinnosti OPP v segmente Servis a služby

 • uplatňovanie všeobecných zásad prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zabezpečenie OPP, vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, odstraňovanie nedostatkov

 • vypracovanie dokumentácie OPP

 • preukázateľné, pravidelné a zrozumiteľné oboznamovanie zamestnanca s predpismi a zabezpečenie školenia a overovania vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov a osôb zdržujúcich sa v objektoch s vedomím právnickej/fyzickej osoby

 

4) S čím vám pomôžeme pri OPP v segmente Servis a služby?

 • kontrola plnení povinností vyplývajúce z predpisov , kontrolujeme stav   na pracovisku, návrh konkrétnych opatrení na odstraňovanie zistených nedostatkov

 • účasť pri kontrole štátnych orgánov v oblasti OPP

 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a určenie miest a činností so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom

 • určenie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní a pri zmene užívaní stavby, resp.organizovanie a vyhodnocovanie požiarnych poplachov

 

5) Čo vám reálne prinesie naša služba v oblasti OPP?

Realizáciou OPP na pracovisku vašej spoločnosti eliminujeme riziká vzniku požiaru a možné poškodenie zdravia a života zamestnancov. Pomôžeme Vám vytvoriť bezpečné pracovné prostredie spoločnosti. Poradíme pri rozmiestnení, nákupe požiarno-technických zariadení, označení spoločnosti piktogramami. Dôsledkom toho je rast spokojnosti Vašich zamestnancov, zabezpečenie kompletnej preventívnej protipožiarnej prevencie, ktorou priamo prispejete k poklesu rizika vzniku mimoriadnej udalosti. Zbavíme vás všetkých problémov, starostí a komplikácií v oblasti OPP, v prípade kontroly alebo sporu budeme vaším expertným partnerom.

MÝTY O OPP

My sme úplnej malá firma, my sme počuli, že nás sa už vraj OPP netýka.

Povinnosti vyplývajúce zo zákona 314/2001 o ochrane pred požiarmi musia realizovať všetky právnicke osoby a fyzické osoby – podnikatelia s výnimkou tých, ktorí:

 - nepoužívajú na svoju činnosť plochu väčšiu ako 100 m2 iné objekty alebo iné priestory, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní, 
- zamestnávajú najviac piatich zamestnancov v objekte,
- nevykonávajú činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a nemajú miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Každý podnikateľská subjekt však musí BEZ VÝNIMKY zabezpečovať školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov spoločnosti. Ak nemá vlastného technika PO, tak  školenie OPP si musíte zabezpečiť dodávateľsky.

Ak vás zaujímajú podobné mýty a polopravdy, tak sa prihláste na odber noviniek nižšie.

  Pre nás robí Požiarnu ochranu prenajímateľ, resp. majiteľ nehnuteľnosti.

  Veľakrát si zamestnávateľ myslí, že keď je v prenájme, odpadáva mu povinnosť zabezpečenia povinností z oblasti PO. To by musel mať prenajímateľ osvedčenie na technika PO a bolo by v zmluve uvedené, že prenajímateľ vykonáva v cene nájmu pre nájomcu aj požiarneho technika. Realita je vo väčšine prípadov opačná. Väčšina prenajímateľov nezabezpečuje nič z tejto oblasti.  Odporúčame preštudovať nájomnú zmluvu, v ktorej by mali byť všetky náležitosti, zodpovednosti a povinnosti jednotlivých strán uvedené.

  Ak vás zaujímajú podobné mýty a polopravdy, tak sa prihláste na odber noviniek nižšie.


   Nám školenia OPP robí majiteľ firmy, ten vie najlepšie vysvetliť čo a ako máme robiť ohľadom protipožiarnej ochrany.

   NIE – Nie je to správne, výnimkou je, ak majiteľ má absolvované školenie a skúšky požiarneho technika. V prípade kontroly musíte preukázať čo ste školili, osnovu školenia, príslušnú legislatívu. Potrebný rozsah Vám určí požiarny technik.

   Ak vás zaujímajú podobné mýty a polopravdy, tak sa prihláste na odber noviniek nižšie.

    Kto by nám už len kontroloval Požiarnu ochranu v našej malej firme?

    Okresný HaZZ vykonáva  kontroly pravidelne. Je len otázkou času, kedy Vás zaklopú na dvere. Pri zistení nedodržiavania zákonných povinností ukladajú finančný postih do výšky 8 298 €. 

    Kontroly realizuje HaZZ na základe plánu kontrol alebo na základe udania. V poslednej dobe údajne druhá skupina kontrol podstatne narástla.

    Ak vás zaujímajú podobné mýty a polopravdy, tak sa prihláste na odber noviniek nižšie.

     DOKUMENTÁCIA OPP

     Dokumentácia OPP patrí medzi základné vnútorné predpisy firiem. Každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 5 zamestnancov, resp. používa na svoje podnikanie plochu s výmerou väčšou ako 100m2, má povinnosť ju vypracovať. Zavedieme Vám systém Ochrany pred požiarmi a spracujeme kompletnú dokumentáciu OPP. 

     ONLINE ŠKOLENIA OPP

     Online školenia OPP formou e-learningu je moderný spôsob vzdelávania zamestnancov, ktorý navyše šetrí čas. Cieľom je jednoduchým spôsobom poskytnúť zamestnancom potrebné informácie v potrebnom čase (v deň nástupu do práce alebo predpísanej perióde) a overiť ich vedomosti formou testu. 

     HASIACE PRÍSTROJE A HYDRANTY

     Kontrola požiarno-technických zariadení je najdôležitejšia súčasť protipožiarnej ochrany. Je predovšetkým prevenciou pred zlyhaním techniky v prípade mimoriadnych udalostí – požiarov. S našim zmluvným partnerov Vám vieme zabezpečiť kompletnú kontrolu a servis protipožiarnych zariadení a hydrantov.

     Naše hodnoty
     Našim poslaním je profesionálna podpora našich klientov v ich podnikaní v oblasti zákonných povinností v oblasti Prevencie chorôb z povolania (PZS), Prevencie pracových úrazov a požiarov (BOZP a PO), Ochrany osobných údajov (GDPR), Registratúry, Odpadov a Civilnej ochrany. Sme najväčšia spoločnosť v tejto oblasti na Slovensku, máme viac ako 3.300 klientov.

     Informácie

     Sledujeme za vás vo všetkých oblastiach legislatívu a jej zmeny, zamestnávame v každej oblasti expertov, aby ste u nás získali správne, pravdivé a včasné informácie.

     Spokojnosť

     Sme na trhu 8 rokov, väčšina nových klientov za posledné 2-3 roky prišla k nám na základe referencií spokojných klientov. Našou prioritou je vaša spokojnosť a pohoda.

     Dôvera

     Zbavíme vás v týchto oblastiach problémov a ťažkostí, budeme vašim expertným partnerom pri kontrolách. Môžete prenechať tieto oblasti zákonných povinností na starosť odborníkom.

     Odbornosť

     Zamestnávame vo všetkých oblastiach expertov, všetci majú zabezpečené systematické vzdelávanie a odborný kontakt s tvorcami legaslatívy v danej oblasti.

     Diskrétnosť

     V našej oblasti je diskrétnosť prirodzený benefit, pracujeme okrem iného v oblasti Ochrany osobných údajov, preto vám poskytneme pri spolupráci adekvátnu diskrétnosť.

     Ústretovosť

     Naši špecialisti sú pripravení riešiť okamžite Vaše odborné potreby a problémy. Náš Zákaznicky servis a Call centrum je vám k dispozícii pre operatívne riešenie vašich problémov.

     Certifikáty

     Potvrdenie vydané ÚVZ SR pre poskytovanie pracovnej zdravotnej služby pre rizikové kategórie 1 a 2, číslo potvrdenia OPPL/8777/28253/2015.

     Oprávnenie vydané Odborom zdravotníctva Prešovského samostatného kraja s číslom licencie na ambulanciu 04822/2015/OZ-HAL

     Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany, vydané Ministerstvom vnútra SR, č. osvedčenia SKR-COKP3-2021/000792-2

     Oprávnenie na vykonávanie Bezpečnostnotechnickej služby, vydané Národným inšpektorátom práce Košice pod čislom 0134/2016

     Osvedčenie vydané Okresným úradom Trenčín, Odbor živnostenského podnikania pod číslom OU-TN-OZPI-2016/037 226-2