OPP pre výrobné spoločnosti

Ponúkame prostredníctvom našich odborníkov komplexnú ponuku služieb v oblasti Ochrany pred požiarmi (OPP).

Máme 3.300+ spokojných klientov, pre klientov na celom území SK pracuje tím skúsených Požiarnych technikov .

Ako budeme spolupracovať

Zahájenie našej spolupráce

Osobne sa stretnete s naším poradcom alebo expertom pre OPP v regióne, detailne vám popíše formy, možnosti a časovanie spolupráce, po podpise zmluvy začíname pre vás aktívne pracovať v oblasti Ochrany pred požiarmi.

Úvodná odborná analýza / audit

V prvom kroku spolupráce vás navštíví náš Požiarny technik pre daný región,, vykoná analýzu všetkých potrebných oblastí a tém, aby sme spoznali aktuálny stav a riziká požiarov u vás.

Dodanie odbornej dokumentácie

Na základe analýzy vám vypracujeme dokumentáciu OPP, ktorá slúži ako podklad, resp. manuál riešenia danej oblasti, osobne vám ju odovzdáme a detailne vám ju vysvetlíme.

Cyklický servis danej služby

Na základe dokumentácie OPP, resp. legislatívnych požiadaviek nastavíme cyklický servis služby. Cieľom je profesionálny servis, vaša spokojnosť a eliminácia akýchkoľvek problémov v oblasti Ochrany pred požiarmi..

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

ÁNO - zo znenia zákona sú všetci zamestnanci povinní  absolvovať školenia  OPP pri začatí nového pracovného pomeru. Absolvovanie školenia a zodpovednosť za ich absolvovanie sa viaže vždy na súčasného zamestnávateľa, nie zamestnávateľa bývalého. 

ANO - požiarnu knihu  vedie Bezpečnostný technik,  vykonáva zápisy o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa ochrany pred požiarmi, najmä o vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadkach  v intervaloch uvedených vo Vyhlášky  121/2001 Z.z. o požiarnej prevencii v § 14 Preventívne protipožiarne prehliadky

- min. každých 12 mesiacov v obytných domoch a v objektoch a v priestoroch, v ktorých sú len občasné pracovné miesta, v ktorých nie je zamestnanec pravidelne viazaný a kde sa zdržiava len občas v niekoľkodňových intervaloch, obvykle len na účely kontroly, údržby alebo opravy:

- min. každých šesť mesiacov v objektoch a v priestoroch, v ktorých sa vykonáva len administratívna činnosť,

- min. každé tri mesiace v ostatných objektoch alebo v priestoroch právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby.

ÁNO – zamestnávateľ musí zabezpečovať úvodné, resp. cyklické školenia (perióda 24 mesiacov), čiže oboznamovanie vedomostí v oblasti OPP (ochrana pred požiarom) všetkým zamestnancom    spoločnosti bez ohľadu na pracovný pomer. Čiže každý, koho zmluva je evidovaná v Sociálnej poistovni. Personál, pracujúci "na živnosť" je v pozícii dodávateľa služieb, tých sa táto povinnosť  netýka vzľadom k spoločnosti zamestnávateľa.

Ing. Roman Dojčinovič

Manažér divízie OPP

Požiarna ochrana predstavuje v výrobnej spoločnosti súbor systémových opatrení zamestnávateľa (na základe Zákon o ochrane pred požiarmi  č. 314 / 2001 Z.z.), zameraných na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi.

1) Stručný popis služby OPP pre výrobnú spoločnosť

Po dôkladnej úvodnej analýze odborne vypracujeme dokumentáciu OPP a ich zásady správne implementujeme vo reálnych podmienok a života vašej výrobnej spoločnosti.

2) Možné riziká pri nedodržaní alebo nesprávnom implementovaní OPP vo výrobnej spoločnosti

Vo výrobnej spoločnosti býva primárnym rizikom možnosť vzniku požiaru a možné poškodenie zdravia a života zamestnancov, resp.veľké škody na majetku a životnom prostredí. Rizikom pri nedodržaní povinností OPP môžu byť sankcie a pokuty za nedodržiavanie povinností na úseku ochrany pred požiarmi – až do 8.298 eur, resp. do 16.596 eur (pri opakovanom porušení do troch rokov,  dvojnásobok súm)

3) Zákonné povinnosti OPP vo výrobných spoločnostiach

  • uplatňovanie všeobecných zásad prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zabezpečenie OPP, vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, odstraňovanie nedostatkov

  • vypracovanie dokumentácie OPP

  • preukázateľné, pravidelné a zrozumiteľné oboznamovanie zamestnanca s predpismi a zabezpečenie školenia a overovania vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov a osôb zdržujúcich sa v objektoch s vedomím právnickej/fyzickej osoby


4) S čím vám pomôžeme pri OPP?

  • kontrola plnení povinností vyplývajúce z predpisov , kontrolujeme stav   na pracovisku, návrh konkrétnych opatrení na odstraňovanie zistených nedostatkov

  • účasť pri kontrole štátnych orgánov v oblasti OPP

  • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a určenie miest a činností so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom

  • určenie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní a pri zmene užívaní stavby, resp.organizovanie a vyhodnocovanie požiarnych poplachov

 

5) Čo vám reálne prinesie naša služba v oblasti OPP?

Realizáciou OPP na pracovisku výrobnej spoločnosti eliminujeme riziká vzniku požiaru a možné poškodenie zdravia a života zamestnancov. Pomôžeme Vám vytvoriť bezpečné pracovné prostredie spoločnosti. Poradíme pri rozmiestnení, nákupe požiarno-technických zariadení, označení spoločnosti piktogramami. Dôsledkom toho je rast spokojnosti Vašich zamestnancov, zabezpečenie kompletnej preventívnej protipožiarnej prevencie, ktorou priamo prispejete k poklesu rizika vzniku mimoriadnej udalosti. Zbavíme vás všetkých problémov, starostí a komplikácií v oblasti OPP, v prípade kontroly alebo sporu budeme vaším expertným partnerom.

MÝTY O OPP

Povinnosti vyplývajúce zo zákona 314/2001 o ochrane pred požiarmi musia realizovať všetky právnicke osoby a fyzické osoby – podnikatelia s výnimkou tých, ktorí:

 - nepoužívajú na svoju činnosť plochu väčšiu ako 100 m2 iné objekty alebo iné priestory, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní, 
- zamestnávajú najviac piatich zamestnancov v objekte,
- nevykonávajú činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a nemajú miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Každý podnikateľská subjekt však musí BEZ VÝNIMKY zabezpečovať školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov spoločnosti. Ak nemá vlastného technika PO, tak  školenie OPP si musíte zabezpečiť dodávateľsky.

Veľakrát si zamestnávateľ myslí, že keď je v prenájme, odpadáva mu povinnosť zabezpečenia povinností z oblasti PO. To by musel mať prenajímateľ osvedčenie na technika PO a bolo by v zmluve uvedené, že prenajímateľ vykonáva v cene nájmu pre nájomcu aj požiarneho technika. Realita je vo väčšine prípadov opačná. Väčšina prenajímateľov nezabezpečuje nič z tejto oblasti.  Odporúčame preštudovať nájomnú zmluvu, v ktorej by mali byť všetky náležitosti, zodpovednosti a povinnosti jednotlivých strán uvedené.


NIE - Nie je to správne, výnimkou je, ak majiteľ má absolvované školenie a skúšky požiarneho technika. V prípade kontroly musíte preukázať čo ste školili, osnovu školenia, príslušnú legislatívu. Potrebný rozsah Vám určí požiarny technik.

Okresný HaZZ vykonáva  kontroly pravidelne. Je len otázkou času, kedy Vás zaklopú na dvere. Pri zistení nedodržiavania zákonných povinností ukladajú finančný postih do výšky 8 298 €. 

Kontroly realizuje HaZZ na základe plánu kontrol alebo na základe udania. V poslednej dobe údajne druhá skupina kontrol podstatne narástla.

 

DOKUMENTÁCIA OPP

Dokumentácia OPP patrí medzi základné vnútorné predpisy firiem. Každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 5 zamestnancov, resp. používa na svoje podnikanie plochu s výmerou väčšou ako 100m2, má povinnosť ju vypracovať. Zavedieme Vám systém Ochrany pred požiarmi a spracujeme kompletnú dokumentáciu OPP. 

ONLINE ŠKOLENIA OPP

Online školenia OPP formou e-learningu je moderný spôsob vzdelávania zamestnancov, ktorý navyše šetrí čas. Cieľom je jednoduchým spôsobom poskytnúť zamestnancom potrebné informácie v potrebnom čase (v deň nástupu do práce alebo predpísanej perióde) a overiť ich vedomosti formou testu. 

HASIACE PRÍSTROJE A HYDRANTY

Kontrola požiarno-technických zariadení je najdôležitejšia súčasť protipožiarnej ochrany. Je predovšetkým prevenciou pred zlyhaním techniky v prípade mimoriadnych udalostí – požiarov. S našim zmluvným partnerov Vám vieme zabezpečiť kompletnú kontrolu a servis protipožiarnych zariadení a hydrantov.

Naše hodnoty
Našim poslaním je profesionálna podpora našich klientov v ich podnikaní v oblasti zákonných povinností v oblasti Prevencie chorôb z povolania (PZS), Prevencie pracových úrazov a požiarov (BOZP a PO), Ochrany osobných údajov (GDPR), Registratúry, Odpadov a Civilnej ochrany. Sme najväčšia spoločnosť v tejto oblasti na Slovensku, máme viac ako 3.300 klientov.

Informácie

Sledujeme za vás vo všetkých oblastiach legislatívu a jej zmeny, zamestnávame v každej oblasti expertov, aby ste u nás získali správne, pravdivé a včasné informácie.

Spokojnosť

Sme na trhu 8 rokov, väčšina nových klientov za posledné 2-3 roky prišla k nám na základe referencií spokojných klientov. Našou prioritou je vaša spokojnosť a pohoda.

Dôvera

Zbavíme vás v týchto oblastiach problémov a ťažkostí, budeme vašim expertným partnerom pri kontrolách. Môžete prenechať tieto oblasti zákonných povinností na starosť odborníkom.

Odbornosť

Zamestnávame vo všetkých oblastiach expertov, všetci majú zabezpečené systematické vzdelávanie a odborný kontakt s tvorcami legaslatívy v danej oblasti.

Diskrétnosť

V našej oblasti je diskrétnosť prirodzený benefit, pracujeme okrem iného v oblasti Ochrany osobných údajov, preto vám poskytneme pri spolupráci adekvátnu diskrétnosť.

Ústretovosť

Naši špecialisti sú pripravení riešiť okamžite Vaše odborné potreby a problémy. Náš Zákaznicky servis a Call centrum je vám k dispozícii pre operatívne riešenie vašich problémov.

Certifikáty

Potvrdenie vydané ÚVZ SR pre poskytovanie pracovnej zdravotnej služby pre rizikové kategórie 1 a 2, číslo potvrdenia OPPL/8777/28253/2015.

Oprávnenie vydané Odborom zdravotníctva Prešovského samostatného kraja s číslom licencie na ambulanciu 04822/2015/OZ-HAL

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany, vydané Ministerstvom vnútra SR, č. osvedčenia SKR-COKP3-2021/000792-2

Oprávnenie na vykonávanie Bezpečnostnotechnickej služby, vydané Národným inšpektorátom práce Košice pod čislom 0134/2016

Osvedčenie vydané Okresným úradom Trenčín, Odbor živnostenského podnikania pod číslom OU-TN-OZPI-2016/037 226-2