GDPR zodpovedná osoba

Kto má povinnosť mať zodpovednú osobu (ZO)?

  • ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ má spracovateľské operácie, ktoré vyžadujú systematické a pravidelné monitorovanie dotknutých osôb
  • ak je prevádzkovateľom orgán verejnej moci z výnimkou súdov ,ktoré vykonávajú svoju činnosť.
  • ak hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov podľa článku 9 GDPR vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy alebo priestupky podľa článku 10 GDPR.

Čo musí spĺňať osoba, ktorá bude vykonávať ZO ?

Musí mať odborné znalosti v oblasti vnútroštátnych a európskych zákonov a postupov na ochranu osobných údajov GDPR, poznať podrobne dokumentáciu a spracovateľské operácie prevádzkovateľa. Musí mať schopnosť podporovať kultúru ochrany osobných údajov v rámci organizácie.

Ing. Stanislava Šišáková

Manažér divízie GDPR

Čo je úlohou zodpovednej osoby?

Ak pri analýze zistíme, že musíte mať zodpovednú osobu, nastavia sa presné pravidlá a povinnosti, zabezpečíme poverenie a poučenie zodpovednej osoby a zabezpečíme jej registráciu na ÚOOU.

V pravidelných intervaloch navštevuje zodpovedná osoba  klienta osobne, dohliada na dodržiavanie nariadenia v spoločnosti, zabezpečuje komunikáciu medzi dotknutými osobami a spoločnosťou. Taktiež sleduje aktuálnosť nariadenia a ďalších predmetných predpisov a školí poverené osoby.

Garancia kvality

Zodpovednú osobu bude pre vás vykonávať právnik – špecialista, tým zabezpečíme odbornosť, ktorú potrebujete.  Zbavíte sa  tým starostí a budete mať garanciu bezpečnosti v oblasti ochrany osobných údajov.