VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY na poskytovanie PZS zdravotného dohľadu a s ním súvisiacich služieb

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY na poskytovanie PZS zdravotného dohľadu a s ním súvisiacich služieb

Článok I.
Úvodné ustanovenia

MG PZS, s. r. o., so sídlom Legionárska 14, 911 01 Trenčín, IČO 36297143, zapísaná v OR SR Trenčín, oddiel S r o, vložka číslo 40909/R (ďalej aj ako „MG PZS“ alebo „poskytovateľ“) vykonáva činnosti pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom v zmysle § 30aa ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon“) dodávateľským spôsobom u zamestnávateľov, ktorých zamestnanci vykonávajú práce zaradené do kategórie 1 alebo 2 a je zaradená do zoznamu fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb , ktoré vykonávajú dodávateľským spôsobom niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa § 30aa ods. 2 písm. a) až d) zákona vedeného Úradom verejného zdravotníctva SR a v zmysle § 5 ods. 4 písm. s) zákona.

Poskytovateľ služieb je súčasne prevádzkovateľom ambulancie so zameraním na poskytovanie všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti. MG PZS vydáva všeobecné obchodné podmienky na poskytovanie Pracovnej zdravotnej služby a s ňou súvisiacimi doplnkovými službami (ďalej aj ako „VOP“). Tieto podmienky upravujú spôsob poskytovania služby, jej rozsah, práva a povinnosti plynúce zo zmluvného vzťahu pre poskytovateľa a užívateľa služby.

Článok II.
Pracovná zdravotná služba v zmysle zákona

V zmysle ustanovenia § 30a ods. 1 zákona „pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi na plnenie jeho povinností podľa § 30 ods. 1 písm. a) až d), f), l) až n) v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.“

Činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa vyššie uvedenej citácie zákona zahŕňa najmä:
• Dohľad nad pracovnými podmienkami
• Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
• Poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou.

Článok III.
Rozsah jednotlivých výkonov PZS

Pracovná zdravotná služba pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie, najmä:
a) posudzuje zdravotné riziko z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia vypracuje pre zamestnávateľa posudok o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika,
b) navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie zdravotného rizika a upozorňuje ho na prácu so zvýšenou mierou zdravotného rizika
c) poskytuje zamestnávateľovi a zamestnancom poradenstvo zamerané na
• plánovanie a organizáciu práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsob výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,
• ochranu zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,
• ochranu pred chorobami z povolania a ochoreniami súvisiacimi s prácou,
d) zúčastňuje sa na
• zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií z hľadiska ochrany zdravia,
• organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci alebo vzdelávaní vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci podľa osobitného predpisu
e) spolupracuje so zamestnávateľom pri poskytovaní informácií zamestnancom, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómie
f) vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu.

Úkony uvedené v písm. a) až c) a e) poskytuje poskytovateľ v rámci paušálnej odmeny uvedenej v čl. 5 zmluvy.
Poskytovateľ taktiež v rámci uhradenej paušálnej odmeny poskytuje poradenstvo a primeranú súčinnosť pri kontrole príslušných kontrolných orgánov na úseku zdravotného dohľadu (najmä Regionálny úrad verejného zdravia – ďalej aj ako „RÚVZ“). Poskytovateľ je povinný poskytnúť vysvetlenia a odôvodnenia jednotlivých obsahových častí odbornej dokumentácie v prípade, ak ho o to objednávateľ požiada vopred, minimálne 5 pracovných dní.

Poskytovateľ sa zaväzuje úkony uvedené v písm. d) a f) poskytnúť na základe jednotlivých písomných objednávok objednávateľa podľa aktuálneho Cenníka, platného v čase objednávky.

Poskytovateľ posudzuje zdravotné riziko v zmluve dohodnutých intervaloch, ako aj pri každej zásadnej zmene pracovných podmienok a vzhľadom na zistené zmeny pracovných podmienok vypracuje pre zamestnávateľa posudok o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika za podmienok uvedených v zmluve a vo VOP. Ak nezistí zmenu pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika, vypracuje pre zamestnávateľa písomný záznam o posúdení rizika.

Článok IV.
Podmienky poskytovania jednotlivých výkonov PZS

Poskytovateľ zabezpečí pre objednávateľa výkon PZS v jednotlivých bodoch:

1) Vykonanie vstupnej obhliadky práce a pracovného prostredia a následné vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika.
Poskytovateľ sa zaväzuje po uzatvorení zmluvy o poskytovaní služieb vykonať vstupnú obhliadku práce a pracovného prostredia za účelom posúdenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia (ďalej aj ako „audit PZS“). Na základe skutočností zistených na audite PZS a na základe dokladov poskytnutých objednávateľom vypracuje poskytovateľ posudok o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika (ďalej aj ako „posudok o riziku“).

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať audit PZS bezodkladne, po úhrade vystavenej faktúry, najneskôr v nasledujúcich 5 kalendárnych mesiacoch odo dňa úhrady faktúry. Poskytovateľ nie je povinný začať vykonávať predmetný audit skôr, ako objednávateľ uhradí faktúru vystavenú na základe zmluvy.

Audit PZS poskytovateľ ukončí odovzdaním odbornej dokumentácie, a to najneskôr do 9 mesiacov odo dňa uzatvorenia zmluvy. Táto lehota sa predlžuje o čas omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, ako aj o čas omeškania objednávateľa s plnením povinností stanovených zmluvou a VOP.

Odbornú dokumentáciu tvorí:
– posudok o riziku
– návrh opatrení na zníženie alebo odstránenie zdravotného rizika,
– zoznam povinností, ktoré v zmysle platných právnych predpisov objednávateľ ako zamestnávateľ voči svojim zamestnancom je povinný zaobstarať,
– odporúčania a upozornenia na prácu so zvýšenou mierou zdravotného rizika v prípade zistenia jej existencie (fakultatívna náležitosť).

V prípade písomne oznámených zmien pracovných podmienok, ktoré by mohli mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika, má objednávateľ nárok na vykonanie opätovného auditu a vypracovanie aktualizácie posudku o riziku (ďalej aj ako „mimoriadna obhliadka“).

V prípade zásadných zmien podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre určenie rozsahu poskytovaných odborných výkonov, zmení sa rozsah hodín pre poskytovanie odborných výkonov PZS a súčasne paušálna cena za poskytované odborné výkony na základe písomného dodatku k tejto zmluve.

Mimoriadnu obhliadku vykoná objednávateľ v primeranej dobe, najneskôr do jedného kalendárneho mesiaca odo dňa preukázateľného oznámenia zmien (s ich konkrétnym uvedením a vymenovaním) poskytovateľovi.

V prípade, ak nedôjde v priebehu dohodnutého intervalu poskytovania služieb PZS k žiadnej oznámenej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika, poskytovateľ mimoriadnu obhliadku nevykoná, vykoná až obhliadku práce a pracovného prostredia v zmysle bodu 2 tohto článku.

2) Vykonanie periodickej obhliadky práce a pracovného prostredia a následné vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika alebo písomného záznamu o posúdení rizika.
Poskytovateľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v zmluve naďalej pre objednávateľa poskytovať jednotlivé výkony PZS v dohodnutých intervaloch, a to najmä vykonaním opakovanej/periodickej obhliadky práce a pracovného prostredia za účelom posúdenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia (ďalej aj ako „reaudit“).

Poskytovateľ vykoná periodickú obhliadku v zmluvne dohodnutých periódach, pričom lehota na vykonanie reauditu – periodickej obhliadky je počítaná vždy od uzatvorenia zmluvy, nie od vykonania posledného auditu/reauditu.

Poskytovateľ telefonicky kontaktuje objednávateľa v primeranom čase pred uplynutím dohodnutého obdobia za účelom prípravy na reaudit, ako aj dohody vhodného termínu. Objednávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri plánovaní ako aj pri vykonávaní reauditu, najmä pred uplynutím dohodnutej periódy zabezpečiť prítomnosť osoby konajúcej za spoločnosť, alebo inej oprávnenej osoby na pracovisku za účelom vykonania osobnej obhliadky pracoviska.

Reaudit PZS poskytovateľ ukončí odovzdaním odbornej dokumentácie, a to najneskôr do 1 mesiaca odo dňa vykonania osobnej periodickej obhliadky. Táto lehota sa predlžuje o čas omeškania objednávateľa s plnením povinností stanovených zmluvou a VOP.

Poskytovateľ v prípade, ak u objednávateľa nezistil žiadnu zmenu pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika odovzdá objednávateľovi písomný záznam o posúdení rizika. V uvedenom prípade poskytovateľ nie je povinný odovzdať objednávateľovi odbornú dokumentáciu v súlade č. IV ods. 1 posledný odsek.

V prípade, ak objednávateľ ani po doručení písomnej výzvy o poskytnutie súčinnosti objednávateľa neumožní vykonanie reauditu na prevádzkach uvedených v Dotazníku, má poskytovateľ právo odstúpiť od zmluvy.

3) Organizovanie vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci alebo vzdelávaní vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci podľa osobitného predpisu

Poskytovateľ zabezpečí prostredníctvom kvalifikovaných zmluvných partnerov výkon školenia prvej pomoci (ďalej aj ako „školenie“) požadovaný osobitnými právnymi predpismi pre vybraných zamestnancov objednávateľa na základe osobitnej objednávky za cenu uvedenú v aktuálnom cenníku.

Poskytovateľ zabezpečí podľa požiadaviek objednávateľa výkon školenia v uzavretej skupine zamestnancov objednávateľa v priestoroch objednávateľa, alebo za príplatok na inom vhodnom mieste.

Poskytovateľ po dohode s objednávateľom zabezpečí výkon školenia pre vybraných zamestnancov objednávateľa v otvorenej skupine osôb v priestoroch určených poskytovateľom a v termíne určenom poskytovateľom.

V prípade otvorenej skupiny osôb prihlási objednávateľ vopred neurčených zamestnancov prostredníctvom objednávky, v ktorej uvedie i miesto, v ktorom výkon školenia v otvorenej skupine požaduje. Objednávateľ môže uviezť i alternatívy. Na základe uhradenej faktúry vystavenej po doručení a potvrdení objednávky, ohlási poskytovateľ objednávateľovi najbližší termín školenia s ďalšími doplňujúcimi organizačnými informáciami. Objednávateľ je povinný sa zúčastniť školenia prvej pomoci organizovaného poskytovateľom v otvorenej skupine najneskôr do jedného roka odo dňa doručenia objednávky poskytovateľovi. Poskytovateľ je povinný ponúknuť v priebehu uvedeného roka aspoň 2 alternatívy termínov vopred ohlásených objednávateľovi.

Objednávateľ zodpovedá za škodu spôsobenú poskytovateľovi v prípade, ak sa jeho zamestnanec/zamestnanci objednaného školenia v otvorenej skupine nezúčastnia. Objednávateľ je povinný uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu 60% z hodnoty školenia za prihlásených zamestnancov, ktorí sa školenia nezúčastnili.

Objednávateľ nie je povinný škodu uhradiť, ak účasť svojho zamestnanca na školení v otvorenej skupine zruší najneskôr týždeň (7 kalendárnych dní) pred dohodnutým termínom. Poskytovateľ v takomto prípade poskytne objednávateľovi náhradný termín.

V prípade zrušenia školenia v uzatvorenej skupine zamestnancov objednávateľa vo vlastných priestoroch v lehote kratšej ako 14 kalendárnych dní pred dohodnutým termínom školenia, je objednávateľ zaviazaný uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50% z celkovej hodnoty školenia.

Ak objednávateľ uplatnený nárok poskytovateľa na úhradu zmluvnej pokuty nesplní, právo na účasť jeho alebo jeho zamestnancov mu v ďalších náhradných termínoch zaniká.

4) Vykonávanie lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu

Poskytovateľ vykonáva lekárske preventívne prehliadky zamestnancom objednávateľa na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe osobitnej objednávky za cenu uvedenú v aktuálnom cenníku.

Lekárske preventívne prehliadky poskytovateľ zabezpečuje samostatne, alebo prostredníctvom zmluvných partnerov.

Proces realizácie preventívnej prehliadky je detailne opísaný a uvedený v samostatnom dokumente „Manuál realizácie preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci“, ktorý objednávateľ obdrží po zaslaní písomnej objednávky konkrétnej prehliadky poskytovateľovi.

Článok V.
Uzatvorenie zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Účinnosť nadobúda od dátumu stanoveného priamo na zmluve, platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

Článok VI.
Práva a povinnosti objednávateľa

Objednávateľ berie na vedomie, že plnenie služieb a činností uvádzaných v zmluvných dokumentoch poskytovateľom, je závislé na riadnom a včasnom poskytnutí súčinnosti objednávateľom. Objednávateľ je povinný na požiadanie poskytnúť všetky potrebné podklady a informácie poskytovateľovi, ktoré sú nevyhnutné pre jeho činnosti a na základe ktorých bude poskytovateľ plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy.

Objednávateľ je ďalej povinný sprístupniť poskytovateľovi dokumentáciu PZS spracovanú pre objednávateľa pred uzatvorením zmluvy treťou stranou.

Objednávateľ zabezpečí kompletnú informovanosť svojich zamestnancov o účele a cieľoch pracovného tímu PZS poskytovateľa pri výkonoch činnosti uvedených v zmluve a VOP.

Objednávateľ sa zaväzuje oboznámiť poskytovateľa so svojimi priestormi a činnosťou, je povinný zabezpečiť členom tímu PZS prístup na všetky pracoviská objednávateľa alebo jeho zmluvných partnerov, na ktorých zamestnanci objednávateľa vykonávajú pracovné činnosti, za účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy a VOP. Objednávateľ je povinný vopred informovať zamestnancov poskytovateľa o podmienkach vstupu na tieto pracoviská.

Objednávateľ sa zaväzuje umožniť povereným osobám poskytovateľa zhotovovať foto dokumentáciu a video dokumentáciu, ak je potrebná pre výkon činností podľa zmluvy, a to vždy len za prítomnosti osoby určenej objednávateľom a za podmienky rešpektovania opatrení stanovených internými bezpečnostnými predpismi objednávateľa.

Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby dokumentácia spracovaná poskytovateľom nebola zo strany objednávateľa, jeho zamestnancov a tretích osôb, ktoré sú s objednávateľom v zmluvnom vzťahu, upravovaná, opravovaná, menená, či akokoľvek inak modifikovaná. Objednávateľ môže kopírovať dokumentáciu vypracovanú poskytovateľom len ako celok a iba pre potreby interného použitia na pracoviskách objednávateľa alebo v prípade vyžiadania spracovanej dokumentácie príslušným orgánom štátneho dozoru.

Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedá pri poskytovaní odborných výkonov PZS za ochranu a bezpečnosť zamestnancov poskytovateľa na svojich pracoviskách.

Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať poskytovateľa :

• o zmenách technologického a technického charakteru,
• o každej zmene v používaných chemických látkach a zmesiach
• o všetkých zásadných zmenách v pracovných podmienkach a v spôsobe vykonávania prác
• o všetkých zásadných zmenách v organizácii práce na jeho pracoviskách,
• významnej zmene v počtoch zamestnancov, ktoré sú uvedené v zmluve v prílohe „Dotazník“
• o vykonaných meraniach faktorov pracoviska na pracovisku objednávateľa
• o vydaní rozhodnutia RÚVZ o zaradení práce do kategórie rizika 3 alebo 4
• o existencii pracovnoprávneho vzťahu so zamestnancom,:
– ktorému bola uznaná choroba z povolania
– u ktorého existuje podozrenie zo vzniku choroby z povolania
– ktorý túto prácu nevykonával viac ako 6 mesiacov zo zdravotných dôvodov

Na základe skutočností uvedených v predchádzajúcej vete, zmluvné strany dohodnú podrobnosti o plnení záväzkov poskytovateľa vyplývajúce zo zmluvného vzťahu dodatkom k zmluve.

Objednávateľ zabezpečí informovanie poskytovateľa o nahlásených kontrolách zo strany orgánov štátnej správy (najmä RÚVZ) a o výsledkoch z týchto kontrol týkajúcich sa oblasti ochrany zdravia pri práci.

Objednávateľ sa zaväzuje, že počas trvania zmluvného vzťahu nebude realizovať výkon činnosti uvedených v zmluve prostredníctvom tretích strán.

Objednávateľ má právo žiadať od poskytovateľa náhradu za škodu, ktorá mu vznikne, ak poskytovateľ nevykonáva svoju činnosť riadne a v súlade so zmluvou a s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ani po písomnom upozornení objednávateľa nevykoná nápravu v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.

Článok VII.
Práva a povinnosti poskytovateľa

Poskytovateľ je povinný pri vstupe na pracoviská dodržiavať pokyny objednávateľa, s ktorými bol preukázateľne oboznámený a realizovať činnosti vyplývajúce zo zmluvy a VOP v prevádzkach len v sprievode objednávateľom určenej osoby.

Poskytovateľ je povinný dodržiavať všetky ustanovenia právnych predpisov SR, ako aj nariadení EÚ v oblasti ochrany osobných údajov.

Poskytovateľ je povinný uhradiť objednávateľovi náhradu za škodu, ktorá mu vznikne, ak poskytovateľ nevykonáva svoju činnosť v súlade so zmluvou alebo VOP a s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ani po písomnom upozornení objednávateľa nevykoná nápravu v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.

Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne nedodržaním doporučení poskytovateľa poskytnutých podľa zmluvy a VOP. Poskytovateľ ďalej nezodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne z dôvodu, že objednávateľ nezabezpečí účasť zamestnancov na činnostiach zabezpečovaných poskytovateľom podľa VOP alebo podľa zmluvy.

Článok VIII.
Doba trvania zmluvy

Zmluva nadobúda účinnosť od dátumu uvedenom priamo na zmluve, platná je dňom podpísania zmluvnými stranami. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, môže byť zmenená alebo zrušená iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme.
Zmluvný vzťah zaniká:
• písomnou dohodou oboch strán ku dňu uvedenému v dohode,
• písomnou výpoveďou zmluvy bez uvedenia dôvodu, vždy však vzhľadom na charakter poskytovaných služieb výlučne ku dňu nasledujúceho výročia zmluvy.
• písomným odstúpením v prípade podstatného porušenia zmluvy a podmienok uvedených vo VOP druhou zmluvnou stranou, pričom účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

Podstatným porušením zmluvy a podmienok uvedených vo VOP objednávateľom je najmä:
• neposkytnutie dostatočnej súčinnosti poskytovateľovi pri plnení jeho úloh, a to ani po predchádzajúcom písomnom upozornení zo strany poskytovateľa
• omeškanie s úhradou faktúry za vykonané služby zo strany objednávateľa po dobu viac ako 30 dní.

Podstatným porušením zmluvy poskytovateľom je opakované neplnenie jeho záväzkov a úloh podľa zmluvy a VOP, a to napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany objednávateľa.

Článok IX.
Cena za poskytovanie služby

Objednávateľ je povinný zaplatiť za poskytnuté služby odmenu vo výške určenej poskytovateľom v rámci jeho aktuálneho Cenníka na základe samostatnej faktúry vystavenej poskytovateľom za každú jednotlivú službu.

Poskytovateľ vystaví daňový doklad (ďalej aj ako „faktúru“) následne po obdržaní a potvrdení objednávky objednávateľa. Poskytovateľ vykoná objednanú službu až po úhrade celej fakturovanej čiastky.

Odoslaním vyplnenej objednávky poskytovateľovi sa stáva pre objednávateľa záväznou.

V prípade objednania služieb za ceny uvedené v neaktuálnom Cenníku je poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o zmene ceny za objednané služby v zmysle aktuálneho Cenníka. V prípade doručenia písomného prejavu nezáujmu objednávateľa o poskytnutie objednanej služby za zmenenú cenu do 2 dní odo dňa oznámenia zmeny ceny, sa stane jeho objednávka nezáväznou.

Článok X.
Platobné podmienky

Ak objednávateľ neuhradí poskytovateľovi odmenu na základe vystavenej faktúry riadne a včas, má poskytovateľ nárok od objednávateľa na úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň z omeškania.

Článok XI.
Osobné údaje

Zmluvné strany sú povinné počas doby trvania zmluvy a po jej skončení:
• zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách,
• bez písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany neposkytovať tieto informácie tretej osobe, nezverejňovať ich a nevyužiť ich pre svoj prospech či prospech iného,
• použiť dôverné informácie len v priamej súvislosti s plnením predmetu zmluvy

Zmluvné strany zabezpečia, aby k dokumentácii súvisiacej s plnením predmetu zmluvy nemali prístup tretie osoby, zabezpečia ochranu osobných údajov zamestnancov a ochranu údajov zdravotnej dokumentácie. Výsledky vyšetrení sú predmetom lekárskeho tajomstva a obchodného tajomstva zmluvných strán.

Článok XII.
Komunikácia

Akákoľvek komunikácia na základe alebo v súvislosti so zmluvou musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane. Obvyklým spôsobom pre vzájomné doručovanie písomnej komunikácie na základe alebo v súvislosti so zmluvou je doručovanie prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu), faxu alebo listovej zásielky. Písomná komunikácia týkajúca sa zmeny alebo skončenia zmluvy však musí byť vždy doručovaná osobne alebo poštou ako doporučená zásielka.

Písomná komunikácia sa považuje za doručenú ak:
a. zásielka bola doručená na adresu prijímajúcej zmluvnej strany uvedenú v rámci identifikácie zmluvných strán (a ak bola zmenená, na adresu uvedenú v oznámení o zmene tejto adresy), a to dňom takéhoto doručenia,
b. sa odosielajúcej zmluvnej strane zásielka vrátila ako nedoručená, a to aj napriek tomu, že bola doručovaná na poslednú známu adresu prijímajúcej zmluvnej strany, a to dňom doručenia oznámenia o nedoručení zásielky odosielajúcej zmluvnej strane,
c. zásielka bola doručená osobne, a to dňom jej prevzatia prijímajúcou zmluvnou stranou; zmluvné strany sú povinné písomne si potvrdiť odovzdanie/prevzatie zásielky pri jej osobnom doručovaní. Odmietnutie prevzatia zásielky alebo odmietnutie poskytnutia písomného potvrdenia o prevzatí zásielky prijímajúcou zmluvnou stranou má účinky riadneho doručenia, a to dňom takéhoto odmietnutia.

V prípade doručovania prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) sa za deň doručenia považuje deň, kedy odosielajúca zmluvná strana odoslala e-mail na e-mailovú adresu prijímajúcej zmluvnej strany uvedenú v rámci identifikácie zmluvných strán (a ak taká nie je, na e-mailovú adresu oznámenú odosielajúcej zmluvnej strane v priebehu trvania tejto zmluvy). V prípade, ak odosielajúca zmluvná strana odoslala e-mail počas dní pracovného voľna, za deň doručenia sa považuje nasledujúci pracovný deň odo dňa odoslania e-mailu.

Článok XIII.
Reklamačný poriadok

Objednávateľ môže reklamovať poskytovanú službu výlučne písomnou formou v zmysle článku XII Komunikácia VOP. V reklamácií je povinný uviesť svoje identifikačné údaje zo zmluvy, a to najmä obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania, IČO, číslo zmluvy ktorej sa reklamácia týka, a jasným a zrozumiteľným spôsobom popísať jednotlivé okolnosti odôvodňujúce reklamáciu.
Výsledok prešetrenia oznámi poskytovateľ rovnako písomne, a to v lehote najviac 30 dní odo dňa prijatia reklamácie.

Článok XIV.
Záverečné ustanovenia

MG PZS sa riadi platnými právnymi predpismi v oblasti zdravotného dohľadu, najmä zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – poslednou novelou zákon č. 289/2017 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

MG PZS je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VOP. Platné znenie je zverejnené na oficiálnom webovom sídle poskytovateľa https://www.mg-service.sk/.

Vydané v Poprade, 01.11.2020