Dokumentácia OPP

Dokumentácia OPP je súhrn vnútorných predpisov a pravidiel na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi.

Mať vypracovanú dokumentáciu OPP, je jednou z najdôležitejších vašich zákonných povinností v zmysle zákona 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Netýka sa každej prevádzky. Zákon vám presne určuje, ktoré prevádzky ho musia mať. Ako na to? Radi vám pomôžeme zorientovať sa v tejto problematike a poskytneme vám krátky návod.

Na ktoré prevádzky sa nevzťahuje zákonná povinnosť mať vypracovanú dokumentáciu OPP?

Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ ktorí:

 – nepoužívajú na svoju činnosť plochu väčšiu ako 100 m2 iné objekty alebo iné priestory, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní,

– zamestnávajú najviac piatich zamestnancov v objekte,

– nevykonávajú činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a nemajú miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Toto je zoznam prevádzok, ktoré nemusia mať vypracovanú dokumentáciu OPP. Ak ste  v zozname nenašli vašu prevádzku, musíte si túto povinnosť splniť.

Ako vypracovať dokumentáciu?

Nakoľko dokumentácia musí mať určité náležitosti a formu, je to obyčajne odborná práca na niekoľko dní, tak vám ju pomôžeme vypracovať.

Ing. Roman Dojčinovič

Manažér divízie OPP

Čo s vypracovanou a schválenou dokumentáciou?

Dokumentáciu OPP je potrebné umiestniť na miesto, kde bude dostupná pre všetkých zamestnancov, ktorí pracujú v spoločnosti. Všetci zamestnanci musia byť s dokumentáciou oboznámení. V prípade kontroly ste povinný dokumentáciu predložiť k nahliadnutiu kontrolnému orgánu.

Ako často je potrebné aktualizovať dokumentáciu?

Dokumentáciu ste povinný kontrolovať a aktualizovať 1×12 mesiacov. Aj v tomto prípade vám radi pomôžeme a zbavíme vás starostí so zapracovaním zmien.

Aké sú sankcie za porušenie tejto zákonnej povinnosti ?

Nevypracovanie dokumentácie sa považuje za „Porušenie povinností“. Za toto porušenie môžete byť sankcionovaný a to finančným postihom do výšky  8 298 €.

Uvedomujeme si, že každý je odborník vo svojom odbore a nemá čas ani potrebné vedomosti k vypracovaniu dokumentácie OPP. Náš tím odborníkov vám rád pomôže s vypracovaním, čím ušetríme Váš čas a peniaze za prípadné sankcie. Zverte vypracovanie dokumentácie do rúk odborníkov.