Hasiace prístroje a hydranty

„Kontrola požiarno-technických zariadení je najdôležitejšia súčasť protipožiarnej ochrany.“

Týka sa každého podnikateľa, ktorý má vo svojich priestoroch tieto zariadenia umiestnené.  Zariadenia musia byť v akcieschopnom stave. Ako na to? Radi vám pomôžeme zorientovať sa v tejto problematike. 

Pomôžeme Vám zabezpečiť nasledovné služby

  • revízne kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov,
  • revízne kontroly a opravy požiarno-technických zariadení,
  • revízne kontroly hydrantov a vykonávanie tlakových skúšok hydrantových hadíc.

Čo je výsledok kontroly?

Po kontrole sú zrevidované požiarno-technické zariadenia označené štítkami, kde je označený termín, kedy bola revízia vykonaná a termín budúcej kontroly. Samozrejmosťou je odovzdanie písomného potvrdenia o vykonanej kontrole. Ak musela byť vykonaná oprava, bude Vám odovzdané potvrdenie o oprave.

Ing. Roman Dojčinovič

Manažér divízie OPP

Ako často je potrebné vykonať kontrolu?

Kontrola prenosného hasiaceho prístroja sa vykonáva na inštalovanom prenosnom hasiacom prístroji najmenej raz za 24 mesiacov ak v technickej dokumentácii vzhľadom na vplyv prostredia nebola určená kratšia lehota. Kontrola zariadení na dodávku vody vykonáva podnikateľ najmenej raz za 12 mesiacov.