Lekárske preventívne prehliadky

Lekárske preventívne prehliadky (LPP) sa vykonávajú

  • ešte pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu (v súvislosti s výkonom práce),
  • pred každou zmenou pracovného zaradenia alebo zásadnej zmeny popisu pracovnej činnosti,
  • pri skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu

Kde realizujeme LPP?

LPP sme schopní zabezpečiť vo všetkých regiónoch Slovenska v spolupráci s našimi zmluvnými partnermi ako  vstupné, výstupné a preventívne prehliadky (vo vzťahu k práci), čím eliminujeme riziko poškodenia zdravotného stavu vašich zamestnancov, resp. ekonomického dopadu na spoločnosť.

Kto musí absolvovať vstupnú, resp cyklickú LPP?

Podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ste ako zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinný zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec požiada.

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa vykonáva na základe hodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.

Mgr. Zuzana Obernauerová

Manažér divízie PZS

Aké preventívne prehliadky môžete využiť?

Vstupné a výstupné zdravotné prehliadky (vo vzťahu k práci) k zhodnoteniu zdravotného stavu zamestnanca na začiatku a na konci pracovného pomeru. Tieto prehliadky sa realizujú u vybraných lekárov v regióne, výstupom prehliadky je predpísaný výstupný posudok. Dokážeme vám zabezpečiť timing prehliadky podľa vašich potrieb, resp. kapacitných možností lekára. 

Manažérske preventívne prehliadky (v rámci sociálneho alebo benefitného programu), dokážeme zabezpečiť na akejkoľvek klinike (vrátane zahraničia) nadštandardné preventívne prehliadky, zamerané na prevenciu civilizačných chorôb u manažérskych pozícií. V rámci servisu môžeme zabezpečiť aj dopravu (vrátane Limousine servisu alebo leteckej dopravy).   

Preventívne zdravotné prehliadky zamestnancov (v rámci sociálneho alebo benefitného programu), dokážeme zabezpečiť vo vašom regióne nadštandardné preventívne prehliadky, výstupom je posudok, ktorý je určený pre ošetrujúceho lekára, resp. pre konzultáciu s ním. Tento typ prehliadky podporuje loajalitu a znižuje fluktuáciu v rámci celkového sociálneho a benefitného programu spoločnosti.