Zákaznícky portál pre manažment Odpadov

Pre koho je zákaznícky portál určený?

Zákaznícky portál umožňuje priebežné vedenie evidencie odpadov u pôvodcu, obchodníka, sprostredkovateľa a držiteľa. Z pohľadu zákona je pôvodca odpadu každý, koho činnosťou vzniká odpad.Výstupom zo zákazníckeho portálu je v zmysle evidenčnej vyhlášky  č. 366/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a jej príloh Evidenčný list odpadov a Ohlásenie o vzniku odpadov a nakladanie s ním a zároveň slúži ako miesto uloženia jednotlivých dokladov o odovzdaní odpadu prípadne vydaných povolení príslušných štátnych autorít.

 

 

Čo je jeho obsahom?

Prinášame Vám jednoduché cloudové riešenie na plnenie Vašich evidenčných a ohlasovacích povinností v ich zákonnej lehote.

Zákaznícky portál Vám pomôže viesť evidenciu odpadov, ktorá sa vedie na mesačnej báze.  Evidenčné povinnosti sú bližšie špecifikované vo vyhláške 365/2015. Tieto povinnosti sú zabezpečené pomocou nášho systému evidencie odpadov.

Systém zabezpečí:

  • Evidenčné listy odpadu
  • Sledovanie množstva nebezpečného odpadu ročne
  • Podklady a vypracovanie ročného hlásenia o nakladaní s odpadom v spolupráci so špecialistom v oblasti odpadov
  • Upozornenia mailom v prípade nevykonania evidencie
  • Uchovávanie vážnych lístkov z odberu odpadu

Súčasne bude prebiehať aj kontrola Vami dodaných podkladov (vážne lístky, faktúry) z odovzdania odpadu zberovej spoločnosti, čím vieme v dostatočnom predstihu eliminovať prípadné nezrovnalosti. K dispozícií Vám bude špecialista na odpady, ktorý Vás vrámci prvého roku spolupráce zaučí do používania Zákazníckeho portálu.

V pravidelných intervaloch Vás budeme informovať o legislatívnych zmenách a prípadných nových povinnostiach vzhľadom sa neustále sa meniaci zákon a odpadoch a jeho vykonávacích vyhlášok.

Vďaka Zákazníckemu portálu Vám zjednodušíme celý proces plnenia evidenčných a ohlasovacích povinností v oblasti Odpadového hospodárstva.

Monika Malá

Manažér divízie Odpady

Garancia kvality

Na základe Vami nahratých podkladov a vďaka tímu odborníkov budete mať záruku, že Vaša evidencia je vedená správne a v pravidelných intervaloch. Včas budete upozornený na legislatívne zmeny či potrebu prípravy všetkých podkladov k vypracovaniu ohlásenia našimi špecialistami.