TEST Z OCHRANY PRED POŽIARMI

 

Tento dotazník (otázky s ponukou možných odpovedí) vám v priebehu 2-3 minút dá reálny obraz o vašich znalostiach v oblasti uvedených zákonných povinností vašej firmy.

Po ukončení dotazníka dostanete okamžite jeho vyhodnotenie a správne odpovede, môže vám to ušetriť v budúcnosti kopu času, problémov a peňazi.

1. Za plnenie povinností právnickej osoby na úseku ochrany pred požiarmi zodpovedá:

2. Preventívne protipožiarne prehliadky v prevádzkových priestoroch sa vykonávajú minimálne raz za

3. Školenia o ochrane pred požiarmi sa zúčastňujú:

4. Kto vykonáva školenie o ochrane pred požiarmi pre zamestnancov:

5. Požiarne vodovody musia byť podrobené kontrole najmenej:

6. Je povinná právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, zabezpečovať vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky:

7. Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase:

E-mail (povinné pole pre zaslanie výsledku testu)
Váš telefonický kontakt (nepovinné)
Vaše meno a názov spoločnosti (nepovinné)
Vaša pozícia v spoločnosti (nepovinné)

Prihláste sa na odber noviniek