8 základných pilierov práce s odpadmi

Nakladanie s odpadmi spôsobuje nejednému podnikateľovi vrásky na čele. Väčšina z nich rieši podobné problémy. Sú najmä oblasti legislatívy a financií. Prečítajte si, čo by ste o hospodárení s odpadmi mali vedieť a čo sú jeho hlavné povinnosti.

 1. Zmluvný partner

 Základom správneho nakladania s odpadmi je vhodný výber odberateľa odpadu. Pre istotu si overte jeho registráciu ako odberateľa na Okresnom úrade. Rovnako si overte, či disponuje potrebnými súhlasmi v nasledovných činnostiach:

 • súhlas na zneškodňovanie odpadov, integrované povolenie (IPKZ)
 • súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom
 • súhlas na zber či zhodnocovanie konkrétnych druhov odpadov

2. Zmluvný vzťah

 Je dôležité mať uzatvorenú zmluvu, resp. objednávku  medzi odberateľom a pôvodcom, držiteľom odpadov. Dôraz treba klásť hlavne na oprávnenosť spoločnosti nakladať s konkrétnymi druhmi odpadov a na žiadosti o vydanie súhlasov. Je tiež dôležité myslieť na to, ako by sa postupovalo v prípadných sporoch. Aj preto je dôležité, aby zmluva obsahovala korektné údaje:

 • katalógové čísla
 • cena za odvoz
 • kód nakladania
 • periodicita vývozov
 • platnosť a účinnosť
 1. Logistika odpadov – toky odpadov

 Z dôvodu znižovania nákladov na vznik a likvidáciu odpadov, má byť v rámci firmy zabezpečená účelná logistika toku odpadu. Je potrebné analyzovať používané suroviny, vzniknuté množstvo odpadu a prijímať ekologické i ekonomické riešenia. Preto je potrebné zabezpečiť nasledovné:

 • účelné umiestnenie a kapacitné využitie zberných nádob
 • znížiť objem odpadu napríklad inštalovaním drviča, lisu, kompaktora
 • kvalitné triedenie odpadu
 • možnosti opätovného použitia
 • školenie zamestnancov
 • vyhodnocovať nakladanie s odpadom
 1. Evidencia odpadového hospodárstva

Veľmi častou chybou je práve nesprávne evidovanie odpadov a následne aj nahlasovanie na úrady.

Evidencia odpadov z podnikateľskej činnosti sa vedie na evidenčných listoch odpadov ELO, ktorý tvorí evidenčný základ v odpadovom hospodárstve. ELO sa vypĺňa priebežne a uchováva sa v elektronickej alebo v písomnej podobe 5 rokov. Pri odovzdávaní akéhokoľvek odpadu napríklad na zberný dvor si vždy vypýtajte vážny lístok, ktorý bude tvoriť súčasť evidenčného listu konkrétneho druhu odpadu. Máte však aj iné evidenčné a ohlasovacie povinnosti, toto sú ďalšie z nich:

 • evidencia o zhodnocovaní
 • evidencia o zneškodňovaní odpadov
 • evidovanie a hlásenie odpadov z obalov a vykazovanie splnenia miery zhodnotenia
 • ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov
 • hlásenie o objeme výroby, dovozu, vývozu
 • sprievodné listy nebezpečných odpadov
 • obce vypracovávajú a zverejňujú ročný výkaz o komunálnom odpade

Je potrebné preveriť všetky evidencie a hlásenia. Ak si nie ste istý ako na to, kontaktujte nás.

 1. Dokumentácia

V prípade dokumentácie ju nutné vypracovať či schváliť viacero dokumentov a súhlasov, ktoré sú viazané na druh a množstvo odpadov.

Najčastejšie schvaľované súhlasy sú tieto:

 • súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov
 • súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti (drevené palety, sudy a iné)

K tomu je často potrebné mať vypracované rôzne dokumenty napríklad:

 • opatrenia v prípade havárie
 • prevádzkové poriadky, identifikačné listy nebezpečných odpadov
 1. Ceny

Je veľký predpoklad, že ceny za likvidáciu odpadov porastú. Preto by malo byť v záujme ich producentov jeho množstvo znižovať a kvalitne triediť. Na ceny zberu a likvidácie odpadu vplýva viacero faktorov ako vstupné náklady na dopravu, ľudské zdroje, náklady na energie, kvalitu triedenia odpadu, či ide o ostatný alebo nebezpečný odpad, náklady na technológiu, spracovanie, recykláciu, zhodnocovanie alebo uloženie na skládku.

Tiež na to vplýva konkurencia, rozsah poskytovanej služby súvisiacej so zberom, a iné. Donedávna sa cena  za uloženie na skládku pohybovala okolo 30-40 eur za tonu odpadu vrátane poplatku obci, v ktorej katastri sa skládka nachádza. Pri nebezpečných odpadoch sa cena vyšplhá až na 100 eur za tonu a niekedy aj viac.                                                      

 1. Obaly a iné vyhradené výrobky

Samostatnou kapitolou sú odpady z vyhradených výrobkov ako sú elektrozariadenia, akumulátory a batérie, vozidlá, pneumatiky, obaly a neobalové výrobky. Pri nich je sledovaný ich životný cyklus so záujmom predchádzať vzniku odpadu, s podporou miery opätovného použitia, recyklácie, alebo zhodnotenia.

Výrobca obalov/neobalov je podnikateľ – balič, plnič, distribútor, ktorý dováža alebo uvádza na slovenský trh do obehu a spotreby.

8.   Ak podnikateľ uvádza na trh vyhradený výrobok jeho povinnosťou je:

 • elektronicky sa registrovať  v Registroch MŽP SR  na stráne Informačného systému odpadového hospodárstva: https://www.isoh.gov.sk/uvod/zivotna-situacia-registracia.html 
 • ak mát obchodných partnerov, ktorí dovážajú, obchodujú a uvádzajú vyhradený výrobok na slovenský trh, môže overiť ich splnenie registračnej povinnosti na stránke: https://www.isoh.gov.sk/uvod/registre.html
 • časť odpadov recyklovať alebo zhodnocovať
 • prispievať do Environmentálneho fondu
 • podávať hlásenia o množstvách dovozu, vývozu a výroby vyhradených výrobkov, ktoré podľa ročného množstva realizuje štvrťročne alebo ročne vždy do 28.2.

Povinnosti je možné plniť kolektívne prostredníctvom OZV alebo individuálne, s autorizáciou alebo osobne (ak sa napríklad na trh uvádza menej ako 100 kg obalov/ neobalov za rok. Potrebujete pomôcť s administratívou ohľadom odpadov? Napíšte nám.