PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA (PZS)

Ponúkame prostredníctvom našich odborníkov a zmluvných partnerov komplexnú ponuku služieb v oblasti zdravotného dohľadu formou Pracovnej zdravotnej služby (PZS), v kategórii rizika 1 a 2.

Máme 3.300+ spokojných klientov, viac ako 20 expertov PZS a 75 zmluvných ambulancií po celom území SK.

Pomôžeme vám zbaviť sa  všetkých problémov a komplikáciíí v oblasti Zdravotného dohľadu, resp. Pracovnej zdravotnej služby.

Aký typ spoločnosti ste?

Ako budeme spolupracovať

Zahájenie našej spolupráce

Osobne sa stretnete s naším poradcom alebo expertom PZS v regióne, detailne vám popíše formy, možnosti a časovanie spolupráce, po podpise zmluvy začíname pre vás aktívne pracovať v oblasti PZS.

Úvodná odborná analýza / audit

V prvom kroku spolupráce vás navštíví expert pre PZS, vykoná analýzu všetkých potrebných oblastí a tém, aby sme spoznali aktuálny stav a riziká chorôb z povolania.

Dodanie odbornej dokumentácie

Na základe analýzy vám vypracujeme PZS dokumentáciu, ktorá slúži ako podklad, resp. manuál činností v oblasti PZS, osobne vám ju odovzdáme a detailne vám ju vysvetlíme.

Cyklický servis danej služby

Na základe PZS dokumentácie, resp. legislatívnych požiadaviek nastavíme vhodný cyklický servis služby. Cieľom je profesionálny servis, vaša spokojnosť a eliminácia akýchkoľvek problémov v oblasti Pracovnej zdravotnej služby.

MÝTY O PZS

PZS je služba, ktorá sa týka každého zamestnávateľa bez ohľadu na počet zamestnancov alebo formu pracovno-právneho vzťahu. Zákon hovorí, že ak zamestnávateľ zamestnáva čo i len jedného zamestnanca, musí mať zabezpečené služby PZS. Nezáleží pri tom, či zamestnáva zamestnancov na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu. Aj na zamestnávateľa s jediným zamestnancom na dohodu (i na občasnú činnosť) sa vzťahuje táto povinnosť.

Do skupiny najčastejšie hlásených chorôb z povolania - ochorenie končatín z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia - patrí syndróm karpálneho tunela. Prejavuje sa zvyčajne po niekoľkých rokoch práce bolesťami v zápästí, tŕpnutím prstov a ich znecitlivením. Tento zdravotný problém je typický pre dlhodobú aktivitu zápästia (v obchodných firmách bežne účtovníčka pri práci s PC myšou, inak holičky, pedikérky, profesionálni hráči na husle alebo gitaru, ...). Odstupné za túto diagnózu može dosiahnuť čiastky v desaťtisícoch €  (za bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenie, náklady na liečenie, úrazová renta, jednorázové vyrovnanie ..).

Kľúčovým rizikom obchodnej firmy z pohľadu PZS sú choroby z povolania (typicky ochorenie pohybového aparátu, resp. karpálny tunel, kde firme hrozí poskytnutie kompenzácií zamestnancovi v sumách, ktoré ohrozujú existenciu firmy (obyčajne desaťtisíce € za bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenie, náklady na liečenie, ..).

Z pohľadu "bežných" kontrol je pomerne častým dôvodom kontroly udanie (bývalých) zamestnancov alebo dokonca konkurencie.


Pri novele zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v roku 2018 bolo odobratá možnosť vykonávať služby PZS bezpečnostným technikom, takže keď vám dodnes tieto služby bezpečnostný technik poskytuje, tak už minimálne tretí rok na to nemá oprávnenie.

Zo zákona povinné školenie Prvej pomoci (s predpísaným rozsahom, pravidelnou periódou 24M, končiace testom a certifikátom) môže vykonávať len jedinec alebo spoločnosť so schváleným a akreditovaným kurzom zo strany Ministerstva zdravotníctva.

Problémom preventívnej prehliadky (vo vzťahu k práci) je fakt, že pre daný typ rizika je vyhláškou (Vestník MZ SR 2016/29-38) predpísaný typ prehliadky  s detailným popisom vyšetrení. Výstupná správa z takejto prehliadky (Lekársky posudok o spôsobilosti zamestnanca na prácu) má tiež predpísanú formu, ktorej súčasťou sú presne definované odporúčania.

 

Pokiaľ obvodný lekár nemá špecifikáciu rizika zo strany PZS a doporučený typ preventívnej prehliadky, tak nedokáže vykonať relevantnú preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci. Veľakrát sa stane, že obvodný lekár realizuje bežnú preventívnu prehliadku (vrátane EKG, vyšetrenie krvi a moču) a na základe výsledkov vyšetrenia dá stanovisko k celkovému zdravotnému stavu, nie však k spôsobilosti zamestnanca na danú prácu s jej konkrétnymi rizikami.

Konateľ však realizáciou takejto "všeobecnej" prehliadky úplne prichádza o informáciu ohľadom rizika zdravotného stavu (budúceho) zamestnanca voči konkrétnemu riziku (jednostranné zaťaženie, hluk, vibrácie, prach, ...) jeho práce. Tým pádom celá preventívna prehliadka sa minula účinku z pohľadu ochrany konateľa voči vysokým finančným postihom z dôvodu rizika choroby z povolania.