Ako identifikovať a kategorizovať rizikové faktory a aký je význam pravidelného auditu/reauditu pre bezpečnosť zamestnancov?

Na ich predchádzanie rizikových faktorov je potrebná ich identifikácia a kategorizácia, aby ste zistili, ktoré riziká predstavujú najzávažnejšie a menej závažné riziká. Bezpečnosť zamestnancov je na prvom mieste, preto tento krok neberte na ľahkú váhu a v pravidelných intervaloch vykonávajte reaudit  PZS. Ako identifikovať rizikové faktory a ako im predchádzať?

Kategorizácia rizík

Kategória jednotlivých rizík sa určuje podľa úrovne a charakteru konkrétneho rizikového faktora, ako aj samotného pracovného prostredia. Tieto faktory môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov. Na základe posúdenia audítorom sa rizikové faktory rozdeľujú do štyroch kategórií od 1 po 4. Do prvej kategórie zaraďujeme riziká, ktoré môžeme hodnotiť ako nevýznamné na zdraví zamestnanca, najmä kvôli tomu, že nezanechávajú následky.

Pre kategórie 2 až 4 je, pre určité rizikové faktory, nutné vykonať merania, prípadne vyšetrenia, na základe ktorých je možné zhodnotiť úroveň rizika a zaradiť podľa výsledkov do kategórie. Takéto meranie musí byť vykonané špecialistom v danom odvetví (meranie hluku, prachových častíc či iných chemikálií a iné).

Kritériami kategorizácie sú:

 • Úroveň a charakter jednotlivých faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov
 • Vek a pohlavie (pri fyzickej záťaži)
 • Čas
 • Výsledky meraní
 • Vykonané opatrenia (OOPP)

Kategória práce 1

Do prvej kategórie práce, ako sme spomenuli vyššie, patria práce, pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce alebo miera zdravotného rizika je akceptovateľná. Do tejto kategórie patria prevažne zamestnanci pracujúci na skrátený úväzok na pár hodín týždenne, nie práca na smeny. Taktiež by zamestnanec nemal dlhodobo pracovať s monitorom a teda žiarením, s vibráciami s vysokými alebo nízkymi teplotami. Jednoducho povedané, zo strany pracovných náplní by malo ísť o práce krátkodobé. Z tohto dôvodu do tejto kategórie spadá najmenej firiem zo všetkých kategórií.

Kategória práce 2

Do tejto kategórie spadá pravdepodobne najviac firiem zo všetkých odvetví spolu. Ide o pracovné náplne, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, ale na druhej strane sa nedá úplne vylúčiť nepriaznivá odpoveď ľudského organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia.

Rozumieme pod tým ochorenie, ktoré sa vyvinulo na základe dlhodobého alebo jednostranného zaťaženia. Takéto ochorenie alebo stav nazývame „choroba z povolania“.

Do tejto kategórie patria napríklad tieto povolania:

 • Výkonní alebo riadiaci pracovníci
 • Zamestnanci v administratíve
 • Zamestnanci grafických alebo IT firiem
 • Pracovníci v skladoch
 • Profesionálni vodiči motorových vozidiel
 • Upratovačky
 • Pedagogickí zamestnanci
 • Kuchári a čašníci
 • Asistenti predaja
 • Zdravotnícki zamestnanci
 • Zamestnanci pracujúci na stavbách

Kategória práce 3

Do tejto kategórie patria práce s vysokou mierou zdravotného rizika. Ide o vystavenie sa faktorom práce a pracovného prostredia, pri ktorých:

 • vzájomná kombinácia a pôsobenie faktorov práce a pracovného prostredia môžu poškodiť zdravie – napríklad mikroklimatické podmienky a vek
 • sú prekročené limitné hodnoty

V tejto kategórií sú na základe meraní prekročené limitné hodnoty (napríklad hluk). Na základe neprimeranej a nadmernej záťaže organizmu zamestnanca rizikovým faktorom, je predpoklad a vysoká pravdepodobnosť vzniku choroby z povolania.

Niektoré pracovné činnosti či prostredia z tejto kategórie je však možné presunúť do kategórie práce 2. Práce z tejto kategórie sú síce práce z vysokou mierou zdravotného rizika z vystavenia sa faktorom práce a pracovného prostredia, ale aj napriek tomu je možné vykonať určité technické alebo organizačné opatrenia, ktoré dokážu znížiť negatívny vplyv na zamestnancov, vďaka čomu je možné ich zaradiť do kategórie práce 2. V tejto kategórii je následne ľahšie realizovať pracovnú zdravotnú službu. Zamestnávateľ nemá také prísne povinnosti a opatrenia ako v kategórii 3.

Kategória práce 4 

Do tejto kategórie sa zaraďujú práce s veľmi vysokou mierou zdravotného rizika z vystavenia sa faktorom práce a pracovného prostredia. Z tohto dôvodu je možné tieto práce vykonávať iba výnimočne na obmedzený čas, najviac na jeden rok. Nutnosťou sú pravidelné lekárske prehliadky zamestnancov a monitorovanie ich zdravotného stavu vzhľadom na charakter práce. Môže ísť o práce:

 • pri ktorých nie je možné znížiť technickými alebo organizačnými opatreniami vystavenie zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia na úroveň ustanovených limitov a zároveň prekračuje kritériá na zaradenie práce do tretej kategórie
 • ktoré podľa miery vystavenia zamestnanca jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia patria do tretej kategórie, ale kombinácia niektorých faktorov práce a pracovného prostredia zvyšuje riziko poškodenia zdravia alebo boli zistené zdravotné zmeny u zamestnancov vo vzťahu k pôsobiacim faktorom.

Pravidelný reaudit pracovnej zdravotnej starostlivosti

Pracovná zdravotná starostlivosť je služba, ktorá je na báze cyklického servisu. U nás v MG Business Services s klientami uzatvárame periodické zmluvy na dobu neurčitú s periodicitou 12 mesiacov. Môže sa však vyskytnúť aj odlišná periodicita či zmluva na dobu určitú vzhľadom na charakter klienta a na základe individuálneho posúdenia.

Vykonanie obhliadky a pracovného prostredia, zistenie pracovných rizík a následné vypracovanie písomného posudku (dokumentácie) s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika u nás prebieha nasledovne:

 1. Klienta kontaktujeme včas, ešte pred uplynutím termínu, kedy má prísť k opakovanej obhliadke/reauditu, za účelom dohodnutia vhodného termínu a prípravy na reaudit. Od klienta uvítame spoluprácu pri plánovaní ako aj pri vykonávaní reauditu, predovšetkým pred uplynutím dohodnutej periódy, zároveň je povinný zabezpečiť prítomnosť osoby konajúcej za spoločnosť alebo inej oprávnenej osoby na pracovisku za účelom vykonanie osobnej obhliadky pracoviska. V prípade, ak klient ani po doručení písomnej výzvy o poskytnutie súčinnosti objednávateľa neumožní vykonanie reauditu na dohodnutých prevádzkach, vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy.
 2. Počas obhliadky sa opakovane vykoná posúdenie všetkých faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré boli v rámci auditu identifikované a kategorizované.
 3. Na základe obhliadky sa vytvorí písomný záznam ( dokumentácia), ktorý odráža skutočný a aktuálny stav pracoviska a rizík, ktoré sa na pracovisku vyskytujú. Súčasťou je opäť aktuálna kategorizácia rizík. Na základe rozhovoru s klientom preverujeme, či boli vykonané odporúčané opatrenia a zmeny z minulého auditu, zároveň či boli realizované všetky zákonné povinnosti, čo je rovnako súčasťou záznamu.
 4. Každá zmena, ktorá sa počas cyklickej služby v spoločnosti vyskytne je v dokumentácií zaznamenaná a aktualizovaná. Klientovi odovzdáme novú a aktuálnu dokumentáciu osobne.

Reaudit je okrem periodicity potrebný aj v prípadoch, keď:

 • Pribudol v spoločnosti nový rizikový faktor
 • Zmenila sa technológia výroby
 • Boli vykonané stavebné a dispozičné zmeny
 • Iné zmeny

Zo zákona vyplýva, že pre firmy z druhej kategórie práce platí povinnosť vykonania pravidelného reauditu najmenej raz za 24 mesiacov.

Zo skúsenosti vieme a odporúčame pravidelnejší reaudit, a to najmä vo väčších firmách, kde často prichádza k zmene počtu zamestnancov, k zmene pracovného zaradenia alebo vzniku novej pracovnej pozície, čím môže prísť k zmene.

Pracovná zdravotná služba je zákonná povinnosť, ktorú musí zabezpečiť každá spoločnosť bez ohľadu na to, akú činnosť vykonáva a má zamestnaného minimálne jedného zamestnanca. Jej cieľom je identifikovať zdravotné riziká, ktoré vyplývajú z práce a pracovného prostredia s cieľom eliminovať ich. Neváhajte nás kontaktovať a informujte sa aj o pracovnej zdravotnej služby pre vašu spoločnosť.