Bezpečné pracovné podmienky – na toto nezabudnite

Každý zamestnávateľ by mal svojim zamestnancom zabezpečil dobré pracovné prostredie a podmienky. Tie by mali byť bezpečné, atraktívne a motivujúce. Bez ohľadu na počet zamestnancov, je vašou úlohou vytvoriť pracovné podmienky, ktoré si daná práca vyžaduje. Okrem zákonnej povinnosti sa vám to oplatí aj z hľadiska lojality a dôvery vašich zamestnancov.

 

Toto sú vaše povinnosti

Ako zamestnávateľ, firma alebo organizácia máte povinnosť vytvoriť a správne interpretovať bezpečnostné predpisy. Tie by mali reflektovať typ práce zamestnancov, zbaviť zamestnancov stresu a bezpečnostných rizík pri práci. Dôležitým predpokladom pre spokojnosť zamestnancov je bezpečné pracovné prostredie. Bez ohľadu na to či pracujú manuálne vo výrobnej sfére a hale alebo pracujú mentálne a v kancelárii.

Pri rozvoji vhodného a bezpečného pracovného prostredia myslite aj na prevenciu. Prostredie by malo byť zabezpečené tak, aby sa eliminovali úrazy či úmrtie na pracovisku. Napriek mnohým rokom rozvoja bezpečnostných opatrení na poli pracovného prostredia, je stále množstvo firiem, ktoré opatrenia nepozná, nepoužíva alebo ignoruje. Mnohí ďalší nepoužívajú na pracovisku vhodné technické riešenia, ktoré by ochránili zamestnancov.

 

Ako zabezpečiť pracovisko pred prípadnými nehodami krok po kroku

Základným pilierom a predpokladom dôvery zamestnancov tvorí pocit bezpečného pracovného prostredia. Je to tímová úloha s predpokladmi a očakávaniami, že zamestnanci budú aj vo vlastnom záujme dodržiavať bezpečnostné predpisy v pracovnom prostredí, ktoré vytvoríte.

Bezpečnostné vybavenie priestorov, núdzové východy a evakuačné trasy

Príkladmi bežných bezpečnostných opatrení sú núdzové východy. Môžete ich vidieť v každom obchodnom centre, alebo jeho podzemných garážach. Je to bezpečnostný prvok, ktorý by mal v prípade potreby pomôcť každému návštevníkovi centra. Dôležité je zreteľné značenie núdzových východov a evakuačných trás.

Absolútne nevyhnutné je zabezpečiť:

  • aby prístupy a trasy k núdzovým východom boli zrejmé a jednoznačné a v súlade s technickými a stavebnými nariadeniami
  • aby boli predpísaným spôsobom dostupné pomôcky ako hasiace prístroje, lekárničky či defibrilátory
  • aby zamestnanci poznali spôsoby použitia a nasadenia týchto pomôcok

Preventívne požiarne cvičenia a cvičenie civilnej obrany

Zamestnanci nákupného centra, ale aj iní zamestnanci musia byť vyrozumení o  umiestnení a metodike prípadného použitia núdzových východov. Predpísané informovanie zamestnancov v tejto veci poskytujú preventívne požiarne cvičenia a cvičenia civilnej ochrany. Pomocou nich zamestnanci trénujú postupy v prípade vzniku ohrozenia bezpečnosti a mimoriadnych situácií.

Rozdiely v konkrétnych opatreniach sa líšia vždy podľa druhu činnosti, rozsahu, členenia a vybavenia prevádzky. Ak neviete, aké opatrenia by ste mali zabezpečiť vy, ozvite sa nám.

Úprava povrchov, svetiel, odstránenie prekážok či ergonomické pomôcky

Príkladmi ďalších vhodných opatrení sú svetelné podmienky pracovných priestorov, chodníkov, schodísk a únikových trás a protišmykové, úpravy podláh pracovných priestorov, schodov, zábradlí, zabezpečenie riadnej výmeny vzduchu na pracovisku a iné.

Či už zamestnancom hrozí na pracovisku riziko úrazu pádom alebo pracujú s nebezpečnými chemikáliami, či obsluhujú strojové vybavenie schopné spôsobiť úraz, musí zamestnávateľ minimalizovať riziko úrazu. V administratíve by mal zamestnávateľ zabezpečiť napríklad protišmykové podlahové povrchy, odstrániť nebezpečné prekážky, zabezpečiť ergonomické pracovné prostredie a pomôcky ako kreslá, stoly, zobrazovacie jednotky a iné.

Školenia a kontroly bezpečnostných opatrení, revízie vybavenia

Ďalšou vašou povinnosťou sú pravidelné školenia na tému BOZP. Pri novoprijatom zamestnancovi musíte zabezpečiť takéto školenie ihneď po nástupe a potom pravidelne každých 24 mesiacov. Podobne dôležité sú aj pravidelné školenia pre prácu a obsluhu rôznych špeciálnych pracovných/výrobných zariadení za účelom eliminovať či minimalizovali úrazy vznikajúce neodborným používaním.

Bezpečnosť pri práci podporujete aj pravidelnými technickými revíziami pracovných strojov, zariadení a techniky. Zamestnanci pozitívne vnímajú starostlivosť o pracovné prostredie a jeho plnú funkčnosť.  

Pracovné odevy a ochranné pomôcky

Ďalšou kategóriou sú špeciálne pracovné odevy, ktoré chránia zamestnancov pred úrazmi a zabezpečujú dostatočný komfort pri výkone práce. Sú tiež identifikátorom príslušnosti k špecifickému povolaniu alebo obchodnej značke. Samozrejmosťou je udržiavanie pracovných odevov v plne funkčnom stave.

Ochranné pracovné pomôcky fungujú pre ochranu zamestnanca pri výkone pracovnej činnosti. Sú to napríklad ochranné pracovné rukavice, okuliare a kryty tvárovej časti, pomôcky pre ochranu dýchacích ciest (respirátory), pomôcky pre ochranu sluchu (slúchadlá, štuple), prilby a zabezpečovacie pomôcky pre prácu vo výškach. Bez príslušných ochranných pracovných pomôcok by zamestnanci nemali prácu, ktorá si ich vyžaduje, vykonávať.

Pýtajte sa na riziká pri práci svojich zamestnancov

Vaši zamestnanci poznajú do detailov riziká svojho pracoviska. Zistite, aké to sú a vyhnete sa úrazom. Zapracujte ich pripomienky na tému bezpečnosti na pracovisku, dajte im priestor. Vnímajte a riešte ich nápady, návrhy alebo pripomienky k ochranným opatreniam. Aj tadiaľ vedie cesta k efektivite.

Rovnako ale vyžadujte dodržiavanie prijatých opatrení. V opačnom prípade budú neúčinné a zamestnanci, ktorí ich nedodržiavajú ohrozia ďalších zamestnancov.

Neviete, či  je u vás z hľadiska bezpečnosti práce všetko v poriadku? Poradíme vám. Odborne a komplexne posúdime, nastavíme a zariadime opatrenia pre maximálnu bezpečnosť na pracovisku. Ušetríte aj na prípadných sankciách a výpadkoch činnosti, výroby.