Ideálna teplota na pracovisku?

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2016/99/20221201_5170990-2.pdfTeplotu na pracovisku si začíname uvedomovať len vtedy keď nám je teplo až horúco a vtedy keď nám je zima. Tieto pocitové vnemy môžeme líšiť v závislosti  akú prácu vykonávame. Optimálna teplota na pracovisku by mala byť 21-23°C, avšak keď teplota klesne pod osemnásť, hrozí riziko nepozornosti, ktoré sa prejaví nedostatočným pracovným výkonom.  Slovenské zákony však rozlišujú štyri pracovné triedy. Podľa nich sa čísla na teplomery u vás v práci môžu líšiť.

Vedeli ste, že o  minimálnej teplote  na pracovisku upravuje zákon č. 355/2007 Z. z., upravený vyhláškou č. 99/2016 Z.z., ktoré stanovuje podmienky ochrany zdravia pri práci súvisiace so záťažou chladom? A o maximálnej teplote na pracovisku je zákonom upravená nová vyhláška 227/2019 Z. z.. 

Keď sa chceme baviť o minimálnej a maximálnej teplote, musíme si najskôr určiť v akom prostredí je naše pracovisko, respektíve do akej triedy je zaradené naše pracovisko. Vo vyhláške č. 99/2016 Z. z., ktorá je ďalej  upravená novou vyhláškou 227/2019 Z.z. sú uvedené jednotlivé triedy. Slovenské zákony rozlišujú štyri pracovné triedy. Podľa nich sa čísla na teplomery v práci môžu líšiť.

(https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/99/#prilohy.priloha-priloha_c_1k_vyhlaske_c_99_2016_z_z.oznacenie)

Optimálne a prípustné hodnoty teplôt (v letnom a zimnom čase) podľa pracovných tried nájdete tu.

Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z.,  hovorí o kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík

Záťaž teplom

Vzhľadom na rozdielne kritériá je rozdelený obsah zvlášť pre záťaž teplom pri práci a zvlášť pre záťaž chladom pri práci. Kategória práce pre záťaž teplom pri práci sa určuje pri tepelnej záťaži z technológie, pričom rozhodujúcim kritériom je únosnosť času práce. Práca dlhodobo vykonávaná vo vonkajšom prostredí počas teplého obdobia sa zaraďuje do kategórie práce 2.

Na základe poznatkov z aplikačnej praxe bolo doplnené, či ide o práce dlhodobo vykonávané na vnútornom pracovisku alebo na vonkajšom pracovisku, pretože pre verejnosť nie je táto skutočnosť vždy jednoznačná. Väčšina pracovísk s tepelnou záťažou z technológií je vnútorných, ale vyskytujú sa aj pracoviská s tepelnou záťažou z technológie, ktoré nie sú vnútorné.

Záťaž chladom

Kritériá určovania kategórie práce sú ustanovené osobitne pre záťaž chladom pri práci. Kategória práce sa určuje pri záťaži chladom z technológie; práce spojené so striedaním veľkých teplotných rozdielov boli preradené do kategórie práce 2. Práca dlhodobo vykonávaná vo vonkajšom prostredí počas chladného obdobia sa tiež zaraďuje do kategórie práce 2.

Na základe poznatkov z aplikačnej praxe bolo doplnené, či ide o práce dlhodobo vykonávané na vnútornom pracovisku, alebo či ide o práce dlhodobo vykonávané na vonkajšom pracovisku.

Pitný režim a poskytovanie minerálnych nápojov  

Aké sú povinnosti zamestnávateľa pri zabezpečovaní pitného režimu?

Zamestnávateľ je povinný na svoje náklady zamestnancovi pri záťaži teplom alebo chladom zabezpečiť pitný režim (§ 37 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z.); zabezpečenie pitného režimu je zamestnávateľ pri záťaži teplom alebo chladom povinný upraviť vnútorným predpisom (§ 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z.).

Základom pitného režimu je zabezpečenie pitnej vody na mieste výkonu práce alebo na inom vhodnom mieste, ktoré je určené vnútorným predpisom zamestnávateľa; v odôvodnených prípadoch, ustanovených príslušnou legislatívou, poskytuje na svoje náklady aj minerálne nápoje.

Minerálne nápoje poskytuje pri záťaži teplom zamestnancovi, ktorý vykonáva prácu zaradenú v triede 1b až 4 ak sú splnené podmienky na úpravu času podľa § 4 ods. 2 vyhlášky č. 99/2016 Z. z. (to znamená zmena dĺžky pracovného času podľa prílohy č. 3 vyhlášky č. 99/2016 Z. z.) alebo ak sa predpokladá takáto úprava času, alebo  pri dlhodobej práci na vonkajšom pracovisku počas mimoriadne teplých dní.

Minimálne množstvo poskytnutých minerálnych nápojov je uvedené v prílohe 4 vyhlášky č. 99/2016 Z. z., pričom minerálne nápoje by mali tvoriť polovicu množstva nahrádzaných tekutín.

Pri záťaži chladom poskytuje zamestnávateľ na svoje náklady zamestnancovi teplé nápoje, ak zamestnanec vykonáva prácuna vnútornom pracovisku, na ktorom je z technologických dôvodov operatívna teplota 4oC a nižšia, alebona vonkajšom pracovisku, ak je priemerná korigovaná teplota vzduchu  4oC a nižšia.

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4784:informacia-onzaai-teplom-anchladom-pri-praci-legislativna-uprava-uinna-odn1-augusta-2019&catid=64:preventivne-pracovne-lekarstvo&Itemid=73

Aké opatrenia môže zamestnávateľ urobiť?

  1. zmena trvania času práce,

  • posun začiatku pracovnej zmeny,

  • poskytovanie prestávok v práci,

  • predĺženie prestávky na odpočinok a jedenie,

  • pobyt v klimatizovaných priestoroch,

  • striedanie zamestnancov,

  • klimatizácia alebo nútené vetranie,

  • tienenie okien a svetlíkov,

  1. sprchovanie a ochladzovanie,

  • vhodný pracovný odev.

BOZP a ideálna teplota

Aj bezpečnosť a ochrana na pracovisku (BOZP) sa riadi zákonom, ale ideálnu teplotu na pracovisku bližšie neurčuje. Všetko závisí od druhu práce a miesta jej výkonu. Do úvahy by sa mal zobrať aj vek, váha a zdravotný stav zamestnancov. 

Skúsený tím BOZP odborníkov vám však môže pomôcť udržať bezpečné pracovné prostredie, zabezpečiť školenie zamestnancov, vykonávať pravidelné kontroly a poradiť s odstraňovaním prípadných nedostatkov.

Aký užitočný bol tento príspevok?

Kliknutím na hviezdičku ho ohodnotíte!

Priemerné hodnotenie 5 / 5. Počet hlasov: 12

Zatiaľ žiadne hlasy! Buďte prvý, kto ohodnotí tento príspevok.

Prihláste sa na odber noviniek