PZS

Pracovná zdravotná služba (PZS), 8 kľúčových informácií pre zamestnávateľa

Pracovná zdravotná služba patrí medzi zákonné povinnosti každého zamestnávateľa, keďže sa prostredníctvom nej zabezpečujú odborné služby na ochranu zdravia zamestnancov pri práci, pričom kľúčovým cieľom je aktívna prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov a udržanie práceschopnosti zamestnancov. V tomto blogu vás prevedieme komplexne celou problematikou PZS. Detailne si vysvetlíme, koho sa táto povinnosť reálne …

Pracovná zdravotná služba (PZS), 8 kľúčových informácií pre zamestnávateľa Čítajte viac »

Prehľad bežných povinností zamestnávateľa

Stručný manuál pre zamestnávateľa ako sa vyhnúť problémom a komplikáciám Každý podnikateľ v priebehu svojho podnikania s nevôľou zisťuje, že čím dlhšie podniká a jeho firma rastie, že stále viac času mu zaberá niečo, s čím pri úvodnom nadšení z podnikania vôbec nepočítal. Je to množstvo administratívy a byrokracie, ktoré musí ako podnikateľ, resp. zamestnávateľ …

Prehľad bežných povinností zamestnávateľa Čítajte viac »

Práca v stoji a v sede

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky číslo 542/2007 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci ustanovuje: požiadavky na miesto výkonu práce v súvislosti s obmedzovaním zvýšenej fyzickej záťaže pri práci, prípustné hodnoty celkovej fyzickej záťaže zamestnancov prípustné hodnoty lokálnej svalovej záťaže vo vzťahu k svalovým silám a …

Práca v stoji a v sede Čítajte viac »

Práca so zobrazovacími jednotkami

V súčasnej dobe sa počítače stali našou každodennou potrebou v bežnom živote ako i na pracovisku. Legislatíva upravuje minimálne bezpečnostné zdravotné požiadavky pri práci so zobrazovacími jednotkami Nariadením vlády č. 276/2006 Z.z. Pracovisko so zobrazovacou jednotkou je sústava zahŕňajúca počítač a ďalšie príslušenstvo (napr. klávesnica, myš, tlačiareň a iné). Súčasťou pracoviska je aj pracovné sedadlo, pracovný stôl …

Práca so zobrazovacími jednotkami Čítajte viac »

Osobné ochranné pracovné pomôcky – aké, komu a prečo?

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri by mala byť jednou z najväčších priorít zamestnávateľa. Ak sa ich podarí funkčne zabezpečiť, eliminuje sa riziko úrazu alebo prípadnej pokuty. Základným pilierom tohto bodu sú ochranné pomôcky. V prípade, že sa nedodržuje ich nosenie a bezpečnostné predpisy, môže dôjsť k pracovnému úrazu alebo chorobe z povolania. Čo všetko patrí …

Osobné ochranné pracovné pomôcky – aké, komu a prečo? Čítajte viac »

3 najčastejšie choroby z povolania a ich prevencia

Choroba z povolania je choroba, ktorá spadá do zoznamu chorôb z povolania  a vznikla pri vykonávaní práce. To musí potvrdiť špecialista na to určený. Ak sa tak stane, zamestnávateľ musí reagovať podľa zákona. Zamestnanca preloží alebo mu dá odstupné. Medzi najčastejšie choroby z povolania patrí ochorenie končatín z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia. Je to …

3 najčastejšie choroby z povolania a ich prevencia Čítajte viac »

Ideálna teplota na pracovisku?

Teplotu na pracovisku si začíname uvedomovať len vtedy keď nám je teplo až horúco a vtedy keď nám je zima. Tieto pocitové vnemy môžeme líšiť v závislosti  akú prácu vykonávame. Optimálna teplota na pracovisku by mala byť 21-23°C, avšak keď teplota klesne pod osemnásť, hrozí riziko nepozornosti, ktoré sa prejaví nedostatočným pracovným výkonom.  Slovenské zákony však rozlišujú …

Ideálna teplota na pracovisku? Čítajte viac »

PRVÁ POMOC – PRVÝ KONTAKT S POSTIHNUTÝM

PRVÁ POMOC – PRVÝ KONTAKT S POSTIHNUTÝM  Po zistení nehody a overení si, že nehrozí nebezpečenstvo pre záchrancu, treba zistiť, čo sa postihnutému stalo. Vyšetrenie postihnutého pozostáva z dvoch častí:    1. Zistenie prítomnosti vedomia, dýchania a vonkajšieho krvácania  a) Je postihnutý pri vedomí? (t.j. odpovedá na otázky, alebo zareaguje na zatrasenie)  b) Dýcha sám? 3. …

PRVÁ POMOC – PRVÝ KONTAKT S POSTIHNUTÝM Čítajte viac »

Ako riešiť prvú pomoc pri dusení sa dieťaťa?

U batoliat a malých detí to býva v polovici prípadov jedlo, v druhej polovici je to dusenie v dôsledku prehltnutia predmetov, napríklad mincí, drobných strukovín –fazuľa alebo drobných kúskov hračiek. Pri malých deťoch sa stláča sa iba hrudník, aplikujte 5-krát ,tzv. Heimlichov manéver. Navyše pri týchto deťoch nám pomôže aj gravitácia; aby sme uvoľnili cudzie …

Ako riešiť prvú pomoc pri dusení sa dieťaťa? Čítajte viac »