Civilná ochrana

Civilná ochrana

Naša spoločnosť zabezpečí splnenie povinností, ktoré vyplývajú obciam, mestám a zamestnávateľom v zmysle platných legislatívnych predpisov v oblasti civilnej ochrany. Našim cieľom je odbremeniť Vás od neustáleho sledovania zmien v legislatívnych predpisoch, vypracovať Vám potrebnú dokumentáciu. Cieľom civilnej ochrany je vytvoriť systém úloh a opatrení, ktoré spočívajú v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Poslaním civilnej ochrany je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Rozsah služieb a činností:

 • Analýza subjektu z hľadiska bezpečnosti, možného ohrozenia a spôsobu zabezpečenia civilnej ochrany

 • Výpis z Analýzy územia okresu z hľadiska možných mimoriadnych udalostí

 • Vypracovanie a aktualizácia dokumentácie pre právnické a fyzické osoby – podnikateľov, obce a mestá. Dokumentácia je vypracovaná na základe analýzy subjektu a zahŕňa všetky legislatívne požiadavky.

 • Školenia v oblasti civilnej ochrany: poradenstvo a konzultácie v oblasti civilnej ochrany pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, pre obce a mestá

 • Mesačná podpora pri riešení vzniknutej mimoriadnej situácie (telefonicky, mailom, osobne)

 • Osobná účasť pri kontrole zo štátnych orgánov.

Legislatíva:

 • Zákon č. 42/1994 Z.zo civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení Zákona 515/2003 Z.z.  o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška MV SR č. 523/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany
 • Vyhláška MV SR č. 328/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii
 • Vyhláška MV SR č. 532/2006 Z.z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok
 • Vyhláška MV SR č. 524/2006 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení vyhlášky č. 384/1998 Z. z.
 • Vyhláška MV SR č. 314/1998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany upravuje podrobnosti na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany
 • Vyhláška MV SR č. 557/2002 Z.z. o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu ustanovuje podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva, ktoré sa uhrádzajú z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a rozpočtových kapitol krajských úradov
 • Vyhláška MV SR č. 7/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľ

Napíšte nám

Ak máte záujem o bližšie informácie o našich riešeniach alebo ste náš zákazník a potrebujete pomôcť, zadajte kontakt na Vás v nižšie uvedenom formulári a my Vás budeme kontaktovať späť.

Na ochrane Vašich osobných údajov nám záleží. Pre bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov kliknite TU